Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 2. december 2015

Dato: Onsdag den 2. december 2015 kl. 19.30

Sted: Hos Tina Østergaard, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort samt Tina Østergaard.. Tillige var Georg tilstede. Frank Jensen samt Christian Markussen var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at de ekstra folde på græsstykket ved indkørslen til springbanen er blevet færdige med hegn og strøm. Dog er de pt. meget våde, så man skal nok ikke regne med, at vi kan bruge dem ret meget de næste 3 måneder.

Desuden oplyste han, at vejen ned mod de nederste ridebaner er blevet repareret, der er lagt drænrør ned samt lavet vandkanal oppe fra skåningen. Grøfterne på begge udendørs baner er desuden blevet gravet op. Ligesom grøfterne for enden af jordfoldene ved privatstaldene er blevet gravet op.

Traktoren er blevet repareret – dog er regningen blev dyrere end angivet i tilbuddet. Georg og Christian forsøger at få regningen nedjusteret i pris.

Sluttelig kunne Georg oplyse, at han har fået tilbud på reparation af pumpe (og dør) indtil gangen ved rytterstuen. Tømreren har oplyst, at døren er skæv og der – udover en ny pumpe – skal en helt ny dør til. Tømreren har desuden afgivet tilbud på udskiftning af trækant på det store spejl på langsiden i den store ridehal, da kanten er rådden.

Christian tager kontakt til tømreren omkring dette tilbud og reparation heraf, og indtil en beslutning om bl.a. dør og pumpe er sket, blev det bestemt, at Tina p.t. sætter et skilt op på døren, at den skal holdes låst og lukket, da den alt for ofte står åben, hvilket ikke dur, pga. radiatoren i gang og på toiletterne kører på fuld kraft med varmen.

 

b. Boks-status:

Georg oplyste, at vi fra nytår kun har en tom boks. Så det er dejligt.

 

c. Vedligehold af folde:

Se info under pkt. 1.a. Evt. andet vedligehold af folde vil ligger stille fra nu og til foråret for evt. reparationer.

 

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian var fraværende, hvorfor punktet må afvente til næste møde.

 

3. Personale:

Georg oplyste, at p.t. har vi løbende fået ”samfunds-folk”, som arbejder hos Georg, og det kan han mærke i forhold til ekstra hænder til hjælp i driften. Så pt. er det ikke nødvendigt med ekstratimer jf. info herom i referatet af 23. september 2015. Desuden oplyste Georg, at det kører fint med teamet i stalden nu – så det er dejligt.

Desuden er Nina blevet ansat som weekendhjælper i stalden og flytter ind på et af værelserne på Skåde.

Sluttelig kan vi oplyse, at vi har ansat en ny leder af vores rideskole. Hun hedder Vibeke og er 44 år gammel. Hun har arbejdet med heste og undervisning hele sit liv. Hun starter på rideskolen d. 4. januar.
 

4. Udendørsbaner:

Info under pkt. 1.a.

 

5. Foldkontrakter gennemgåes:

Intet nyt.

 

6. Vedligeholdelsesplan / Prioritering heraf:

Følgende punkter slettes til næste referat, idet det er sket:

Renovering af jordfolde: Se pkt. 1.a.

Traktor og ged:

Traktor er repareret jf. info under pkt. 1.a.

Skridtmaskine:

Ikke aktuelt grundet vi mener, der er vigtigere investeringer.

Stadig gældende:

Renovering af udendørs elev- og dressurbane:

Christian indhenter som nævnt i sidste referat tilbud på nye baner.

Desuden oplyste Linda, at hun vil forsøge at søge tilskud hos banker m.v. og gerne bl.a. til nye møbler til rytterstuen.

 

Ny bund i rotunde:

Ved arbejdsdagen blev kanterne gravet fri. Vi afventer nu forårets kommen, før Georg kan harve den. Desuden skal der så sættes tråd op, så den – udover longering – kan bruges som sygefold.

Desuden er de 2 toiletter ved cafeteriet blevet malet, pærer i cafeteriet er blevet skiftet, lampen i depotet er blevet sat fast og virker nu, og vi har fået ny opvaskemaskine i køkkenet.

7. Certificering:

Mette Thomsen oplyste, at i maj 2016 skal Skåde Rideklub recertificeres hos Danske Rideforbund.

8: Funktions- og ansvarsbeskrivelsen for bestyrelsen opdateres:

Tina opdaterer funktions- og ansvarsbeskrivelsen på nettet, idet Charlotte Ljungmann er udtrådt af bestyrelsen grundet flytning af hest pr. 01.01.16.

Anne Pind sørger for at få opdateret APV i samråd med Georg. Herefter skal APV lægges på kontoret i mappen, så der er nem tilgang til oplysningerne.

 

9. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Anne Pind tager sig p.t. af udlejning af værelser. Frank Jensen er ”vicevært” for værelserne.

 

10. Sikkerhed – herunder sikkerhedsveste:

Grundet Christians fravær, blev dette punkt ikke afsluttet.

11. Elevundervisning/rideskole:

Vi har som nævnt under punkt 3 ansat en ny leder og underviser til vores rideskole. Hendes profil findes på vores hjemmeside under rideskolen samt på det opslag, der er sat op i stalden.

12. Privat undervisning:

Der er god tilslutning til privat undervisningen både i dressur og spring.

Især er der god opbakning og interesse for spring både fra elever, forældre og tilskuere, dejligt!!!!

Så stor ros til Jimmi, vores springunderviser.

Vores nye leder af rideskolen, Vibeke, vil tilbyde privat undervisning om eftermiddagen på onsdage. Prisen er 175,- for 30 min., og der kommer seddel op i stalden med tlf. nr., så interesserede har mulighed for at kontakte Vibeke ang. privat undervisning. Vibeke kommer mandag d. 14. december og laver prøvetimer, så hold øje med opslagstavlen om der tilbydes mere undervisning resten af december.

Anne Pind følger op på kontrakter med vores free-lance undervisere, at alle er underskrevet.

13. Nyt fra distriktet / DRF:

Mette oplyste, at der er distriktsrådsmøde mandag d. 07.12.2015. Vi har meldt afbud. Mette kunne

oplyse, at der komme nye regler i forhold til planlægning af stævner og ansøgning om stævner.

Bl.a. er der møde i februar 2016 om klubstævner og i januar 2016 om distriktsstævner. Og man skal deltage på disse møder for at være berettiget til at ansøge om henholdsvis distrikts- og klubstævner.

 

14. Udvalg:

Linda nævnte igen, at det er problematisk, at det er så svært at få hjælpere til stævnerne. Hun havde dog flere gode idéer for at få flere hjælpere. Vi tænker over de gode forslag til næste bestyrelsesmøde for en gennemgang heraf.

Bestyrelsen skal igen OPFORDRE TIL, at alle pensionærer på Skåde Rideklub giver en hjælpende hånd til vore stævner.

 

15. Indkomne forslag:

Hvorledes får vi information ud til vore medlemmer – udover opslagstavlerne i staldene og hjemmesiden?

Det blev bestemt, at der fremover vil komme relevant info ud via klub-modulet til vore alle medlemmer af Skåde Rideklub i form af en infomail nogle gange om året.

Fibernet: Vi har fået tilbud ind fra energiselskabet AURA mht. nedgravning af fiber for at få bedre og hurtigere internet. Frank Jensen undersøger mulighederne og priser for dette – både mht. internet samt tv-pakker – og både til staldmesterboligen, værelserne, kontoret samt rytterstuen ved stævner.

Det blev desuden bestemt, at der skal indkøbes en arbejdsmobil til den nye rideskoleleder, vi ansætter. Mette køber en arbejdsmobil.

16. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Klubstævne den 5. og 6. marts 2016

Og den 17. april 2016 er der et kursus med Claus Toftgaard.

17. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

 

18. Eventuelt – Nye billeder af bestyrelsen:

Forsikringer: Linda oplyste, at hun følger op på forsikringer hos Tryg. Har desuden talt med Codan. Vi ønsker fuldstændig overblik over alle vore forsikringer og samlet i en mappe på kontoret.

Passage over Oddervej: Mht. underskriftsindsamlingen omkring passage over Oddervej til den store skov kan det oplyses, at underskrifterne blev sendt ind til kommunen, og vi har modtaget brev fra Teknik og Miljø med besked om, at ”Jeres bemærkninger vil indgå i den samlede evaluering af projektet, der er under udarbejdelse nu, ligesom jeres ønsker vil indgå som bidrag i udarbejdelsen af et forslag til en permanent løsning”.

2016 træder de nye foldreglement i kraft. Mette Thomsen vil informere herom i nyhedsmailen via klub-modulet. Der kommer desuden nye pas-regler i 2016.

Sluttelig kan det oplyses, at bestyrelsen p.t. er ved at konstruere et godt arbejdsgrundlag for den kommende nye rideskoleleder, og Linda undersøger ang. mobilabonnement til ny telefon til den kommende rideskoleleder.

Der er bestilt klubtøj hjem, og det kommer hjem til klubben inden jul. Det bliver meldt ud via klub modul systemet, når tøjet er modtaget.

Dato for næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 27. januar kl. 19.30. hos Christian. Frank medbringer brød.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 23. september 2015

Dato: Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.30
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Christian Markussen, Mette Thomsen, Anne Pind, Frank Jensen, Linda Raufort samt Tina Østergaard.. Tillige var Georg tilstede. Charlotte Ljungmann var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at personalemæssigt har der været en del sygdom hos staldmedhjælperne.

Desuden kunne han oplyse, at elektrikeren vil skifte bl.a. kabler til strømforsyningerne til lysarmaturerne i den lille ridehal. Det er SID, der har bestilt dette arbejde.

Desuden blevet det bestemt, at Christian kontakter vores nabo omkring vores ridesti til den store skov, således at vi ikke får stien pløjet op i år.

b. Boks-status:

Georg oplyste, at vi har pr. 01.10 vil have ledige bokse. Vi håber at få dem lejet ud snarest.

 

c. Vedligehold af folde:

Se under pkt. 6.

 

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at det ser fornuftigt ud i forhold til budget, bl.a. er vi foran på elevskolen, og det tilskrives rideskoleleder, Anettes fortjeneste. Der har været større udgifter til traktor og geden, dog uagtet dette indregnes, så bør vi komme ud med et fint positivt resultat.

 

3. Personale:

Intet nyt.

4. Udendørsbaner:

Se under pkt. 6.

5. Foldkontrakter gennemgåes:

Disse blev gennemgået, og det blev besluttet, at man skal have boks på Skåde for at have en fold. Fremtidige nye foldkontrakter vil indeholde denne ændring.

Tina sørger for tilretning af disse samt giver besked til webmaster om ændringen.

 

6. Vedligeholdelsesplan / Prioritering heraf, idet følgende blev nedskrevet ved sidste møde:

Renovering af jordfolde – Det blevet besluttet, at vi iværksætter at få lavet 3 ekstra folde på den første del af elevfoldene – græsfolden ved indkørslen til springbanen, dvs. folden bag masten. Disse vil så indgå i foldordning med mulighed for at komme på fold i 3 timer.

Desuden oplyste Mette Thomsen, at der har været flere henvendelser om manglende tilgængelighed til jordfoldene i weekender – vi håber at kunne få løst dette ved de 3 ekstra folde jf. det ovenfor oplyste. Desuden arbejdes der på deling af 2 af foldene ned mod Oddervej.

Det blev desuden besluttet, at Georg sætter en medarbejder i gang med at renovere en af jordfoldene med nyt tråd og delvis nys pæle, nye klokker og samtidig gå i gang med at dele foldene op jf. ovennævnte info.

Renovering af udendørs elev- og dressurbane: Vi prioriterer banerne meget højt, og hvis kommunen kan hjælpe os med tilskud, vil vi have mulighed for at renovere disse. Linda søger tilskud, og Christian indhenter tilbud på banerne. Det blev noteret, at vi meget gerne vil have disse baner renoveret inden sommeren 2016.

Traktor og ged: Vi har haft store omkostninger til traktor og ged, men mener godt, de kan holde en 3 år endnu.

Skridtmaskine: Det blev vurderet, at der er vigtigere investeringer end dette.

Ny bund i rotunde: Vi undersøger muligheden for, at der bliver sat tråd op, så den kan bruges som sygefold. Og samtid kan der longeres. Der kommer ikke ny bund. Bunden skal stabiliseres ved at ”udjævne jord” med håndkraft og efterfølgende harves. En mulig opgave for så vidt angår ”håndkraftsdelen” til arbejdsdag d. 10. oktober 2015

Christian foreslog, at vi for at ”højne stedet” får lavet / udført opgaverne mht. stalddriften og området hurtigst muligt. Georg vender tilbage til Christian i forhold til, hvor mange ekstra arbejdstimer, der skal til for at udføre dette tiltag.

Sluttelig oplyste Georg, at kontakten til tømrer mht. reparation af pumpen til dør til gangen ved cafeteriet endnu ikke er udført. Der følges op på dette. Lyset i depotrummet bliver ligeledes repareret.

 

7. Certificering:

Intet nyt.

8: Funktions- og ansvarsbeskrivelsen for bestyrelsen opdateres:

Denne blev gennemgået, og der skete en mindre omstrukturering af opgaverne, idet de nye bestyrelsesmedlemmer fik et par opgaver. Tina får denne ændret og givet til webmaster.

 

9. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Rengøring af dommertårnet ville Jette Kåesgaard gøre inden på søndag d. 27. september, hvor der er dressurcup.

Frank Jensen slår op på Facebook igen via Anette, at der er et ledigt værelse.

 

10. Sikkerhed – herunder sikkerhedsveste ved Tina:

Der mangler stadig tilbagemelding fra tilbudsgiver. Det forventes dog løst inden længe. Vi afventer tillige stadig, om vi får tilskud fra Tryg fonden. Det kan oplyses, at Tryg fonden har en behandlingstid på op til 4 måneder efter ansøgningsfristen 01.09.2015. Så vi hører først fra dem sidst i december måned.

Mette Thomsen oplyste, at der har været påtale til ryttere fra den unge ponygruppe om at ride i Hørret Skov alene og på én pony - 2 unge ponyrytter uden sadel og på den samme pony.  Det er alt for risikabelt og utrygt. Mette Thomsen har talt med de respektive forældre herom. 

Vi talte desuden om sikkerheden i den lille hal om tirsdagen ml. 18.30 og 19.30  og torsdagen ml. 18.30 og 19.30. Der er stort pres på den lille hal, grundet der er spring i den store hal, og mange skal derfor ride i lille hal og i samme tidsrum. Det blev derfor besluttet, at man ikke må trække med hesten/ponyen i den lille hal i dette tidsrum, da det ”tager 2 spor” i hallen og dermed er for farligt for den gående, ligesom det begrænser ridningen for de ridende.  

Hvis man ønsker at trække med sin hest/pony, må dette ske, før spring sættes op i den store hal eller efter springning er færdig.

11. Elevundervisning/rideskole:

Mette Thomsen oplyste, at Marie pt. er sygemeldt. Astrid har derfor allerede overtaget hendes timer torsdage og lørdage på elevskolen.

 

12. Privat undervisning:

Intet nyt.

13. Nyt fra distriktet / DRF:

Mette Thomsen har været til distriktsrådsmøde på Vilhelmsborg.  Der henvises til referatet på distrikt 12´s hjemmeside.

 

14. Udvalg:

Cafeteriet udvalgt – Linda Raufort oplyste, at udvalgte ønsker at supplere med yderligere personer, da der p.t. kun er 3 personer i udvalget. Og det er for lidt i forhold til arrangementer m.v. Henvendelse til Linda Raufort på mobil nr. 2845 5406.

 

15. Indkomne forslag:

Se under pkt. 6 og under ”renovering af jordfolde”

16. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Der afholdes dressur klubstævne i uge 42 (17+18/10), og at vi mangler AL den hjælp, man kan afsætte. Skriv jer endelig på listerne i staldene.

 

17. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

 

18. Eventuelt – Nye billeder af bestyrelsen:

Der blev ikke nået at blive taget nye billeder – dette gøres næste gang som noget af det første.

Bestyrelsen har fået flere klager omkring den unge ponygruppe i ponystalden. At der ikke bliver talt ordentlig til hinanden. Der bliver talt grimt til hinanden, ligesom der er drillerier m.v. Det er blevet påtalt overfor de involverede børn, at dette ikke kan tolereres. Det pointeres, at vi er en klub, hvor vi alle har et ansvar for, at det er et dejligt sted at være.

Vi regner bestemt med, at problemet bliver løst nu, og vi opfordrer til at henvende sig til bestyrelsen, hvis der fortsat er problemer – blot til formanden, Mette Thomsen.

Desuden kan det oplyse, at rideskoleleder Anette Andreasen og formand Mette Thomsen vil afholde et "pony stald møde", hvor der bl.a. vil blive snakket om, hvordan vi har en god pony afdeling med en god stemning.
Desuden er det observeret, at der IKKE samles klatter på elevbanen – Det skal altid gøres - og vi skal hjælpe hinanden hermed.

Desuden pointeres det, såfremt cafeteriet lånes til fx. fødselsdag, møde eller lignende, så skal der ryddes helt op bagefter, service i opvaskemaskinen, bordene rengøres, skraldespanden tømmes, ryddes op i køkkenet m.v.

Dato for næste bestyrelsesmøde blev onsdag den 2. december kl. 19.30. hos Christian. Frank Jensen medbringer brød.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 2. september 2015

Dato: Onsdag den 2. september 2015 kl. 19.30

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Christian Markussen, Mette Thomsen, Anne Pind samt Tina Østergaard.. Tillige var Georg tilstede.

Desuden var følgende indbudt, idet de har ytret ønske om at indgå i bestyrelsesarbejdet: Frank Jensen, Charlotte Ljungmann samt Linda Raufort.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at alt personale nu er tilbage fra sommerferie, hvorfor det nu gerne skal blive mere stabilt med arbejdsgangen i stalden. Georg mangler stadig en enkelt person til at bidrag med weekendvagter. Der arbejdes på at få løst opgaven.

P.t. har Georg en pige fra elevskolen som tilkaldevagt, og det er ikke nok.

Vi har stadig et dejligt værelse ledigt i elevboligen, og Anne Pind sørger for udlejning/annoncering af værelset.

Boks-status:

Georg oplyste, at både i september og oktober er der fyldt op. Der er 5 pensionærer, der har sagt op. Dog har vi nye ”ansøgere” til bokse, så vi forventer ”fuldt hus” igen.

c. Vedligehold af folde:

Georg oplyst, at vi p.t. har ledige græsfolde. Ved ønske om leje af fold, så blot henvendelse til Georg.

Desuden oplyste Georg, at der ikke er den store vedligehold af græsfolde. Dog burde græsfoldene trimmes i løbet af efteråret, idet det blev oplyst, at hver lejer af græsfold må som hidtil selv sørge for at få pudset af. Enten med egen græstrimmer eller i større omfang evt. aftale lejet behandling ved fx Anker eller Georg. Bestyrelsen opfordrer til, at man får det gjort.

Jordfolde – Hegnet skal repareres, snore skal skiftes m.v. Der blev talt om, hvorvidt vi evt. skulle leje arbejdskraft til at få repareret hegnet.

Der blev foreslået, at vi læger en plan over, hvornår de respektive folde skal repareres.

Christian foreslog, at vi tager et punkt med på næste dagsorden, der hedder: Vedligeholdelsesplan/ Prioritering heraf”, hvilket blev vedtaget.

Der har været henvendelse omkring nedvaskning af staldene her i sommer – Georg oplyste, at nedvaskningen er gået planmæssigt og optimalt.

Harvningen – den lille traktor har været i stykker, og man har ventet på reservedele, hvorfor der ikke har været harvet optimalt. Vi er ærgerlige over, at traktoren gik i stykker og uvidende om, at det ville tage 2 måneder for at få reservedele, hvilket vi skal beklage i forhold til de gener, det har måtte give vore pensionærer.

Desuden kunne Georg oplyse, at klipning af græs rundt på arealerne på Skåde er i fuld gang, hullet i væggen ind til elevskolen bliver lavet forhåbentlig snarest, lyset nederst i elevstalden bliver lavet i næste uge, ligesom Georg vil sørge for, at lyset i depotrummet bliver sat ordentlig fast.

Det blev aftalt, at Georg indhenter pris hos tømrer for påsætning af ny pumpe på dør ind til gang ved cafeteriet.

Christian tager fat i AROS mht. udførsel af diverse arbejder, som de skulle sætte i gang, reparation af bl.a. ovennævnte væg, vandhaner, overdæk til wrap-vogn, vejen til springbanen m.v.

Der blev talt om rengøring i cafeteriet, løbende rengøring på kontoret m.v. ligesom der blev opfordret til, at der rengøres på toiletter og cafeteriet op til stævner. Mette Thomsen tager kontakt til rengøringspersonalet herom.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi er helt med på budgettet. Christian påtænker indkøb af letvægts cavaletties.

3. Personale:

Der henvises til pkt. 1.a.

4. Udendørsbaner:

Mette Thomsen oplyste at vi – jf. samtale med vores rideskoleleder – får skader på vores elevheste.  Den udendørs elevbane er hård, og der er stadig mange sten. Den er ofte våd.

Det gælder også for vores udendørs, øverste dressurbane. Det blev besluttet, at punktet tages med på næste møde pga. tidspres til indeværende møde.

5. Certificering:

Intet nyt.

6. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Jette Kåesgaard har meldt sig som frivillig til at rengøre dommertårnet, pga. pulverslukkeren var blevet tømt – tak J

Anne Pind og med hjælpe fra Anette slår op på Facebook igen, at der er et ledigt værelse.

Ekstra sand på nederst bane er endnu ikke sket – det kommer med som et ønske under det nyt punkt ”Vedligeholdelsesplan” jf. pkt. 1.c.

Mette Thomsen har fået henvendelse til aktivitetsudvalget, så der nu er flere, der indgår i udvalget – dejligt.

Foldkontrakter gennemgåes til næste bestyrelsesmøde.

Sluttelig blev det aftalt, at arbejdsdagen bliver lørdag den 10. oktober 2015 fra ca. kl. 10.00. Georg laver opslag og hænger op – Vi håber, rigtig mange vil afsætte tid i kalender og møde op – vi plejer at få rigtig meget fra hånden og samtidig have en hyggelig dag, hvor klubben også sørger for frokost til det ”arbejdende folk”.

7. Sikkerhed – herunder sikkerhedsveste ved Tina:

Der afventes fortsat sidste priser på sikkerhedsveste, før endelig beslutning. Vi forventer afklaring indenfor en lille måned tid.

Tina har søgt TRYG fonden om tilskud til sikkerhedsvestene, hvor ansøgningsfristen var 01.09.2015. Tina følger op på dette, idet vi nok først kan forvente svar til november.

8. Elevundervisning/rideskole:

Mette Thomsen har haft møde med rideskoleleder Anette, og de er startet op med den ny struktur – det er en stor succes og det fungerer godt.

Rasmus klump holdene – her blev det bestemt, at aldersgrænsen hæves til 5 år, hvor den i dag er 3 år. Anette har nu over tid observeret de små på 3 til 4 år under ridningen og mener ikke, at sikkerhed, balance, modtagelse af beskeder m.v. er optimal endnu for sikker ridning.

Anette sørger for at opdatere hjemmesiden herom.

Desuden har Anette oplyst, der er ventelister. Anette har haft rigtig mange prøvetimer. Der var forslag om, at vi tager kr. 100,- for en prøvetime grundet den ekstra tid som fragår de betalende ryttere m.v. Dette blev vedtaget og komme til at køre via klub-modulet i forhold til betaling.

Desuden oplyste Mette, at Charlotte Madsen underviser om mandagen på børnehold om eftermiddagen, og Marie Vinter har torsdags- og lørdagsholdene. Marie skal dog ud at rejse 3 mdr. Vikar, mens Marie er væk, bliver Astrid Pedersen, som nu hjælper i rideskole/stalden onsdag eftermiddag.

Sluttelig kan det oplyses, at elevskolen vil arrangere fællesspisning 2 lørdage i efteråret.

9. Privat undervisning:

Peter har opsagt sin boks på Skåde, hvorfor undervisning hos ham på Skåde Rideklub stopper pr. 01.10.2015.

Der er lavet en aftale med dressurrytter Niels Clemmensen om undervisningstilbud. Der kommer opslag op på tavlerne og hjemmesiden.

Der er igen kommet forespørgsel på, om Svend Carlsen må undervise mandag formiddag.

Bestyrelsen diskuterede dette, og det blev vedtaget, at det bliver på en prøveordning mandag formiddage og på kontrakt. Det samme er gældende for Hans Jørgen Nørgård – med undervisning mandag formiddag, idet det for den gode ordens skyld oplyses, at der skal laves kontrakter på alle vore freelance underviserne. Der sørges selv for afregning mellem underviser og rytter. HUSK der skal samles klatter op. Det er underviseren pligt, at det sker.

10. Nyt fra distriktet / DRF:

Mette oplyste, at der er distriktsrådsmøde på Vilhelmsborg mandag 21.9.15 kl. 19.30. Mette deltager og tager gerne en mere med fra bestyrelsen  J

Desuden er bestyrelsen fra DRF blevet bedt om at tage stilling til temaet ”Klubberne i centrum” – debatoplæg mht. stævnestruktur. Stillingtagen sker via et spørgeskema, som Mette besvarer. Der er debat herom den 15.11.15 fra kl. 13 til 17.

Der opfordres i øvrigt til at besøge DRF hjemmesiden, idet den har en yderst stor informationsflade liggende om mange relevante ting mht. ridningen, stævner m.v.

11. Udvalg:

Linda, som sidder i cafeterieudvalgt, oplyste, at de godt kunne bruge ekstra hænder i udvalgte og opfordrede til, at man tilmelder sig. Henvendelse til Linda kan ske på mobil nr. 2845 5406.

Der mangler også medlemmer til stævneudvalgte – henvendelse til formand, Mette Thomsen.

Med hensyn til aktiviteter på Skåde henvises der til de ophængte, store kalendere i staldene og hjemmesiden.

Desuden ser det ud til, at der er et par nye hoveder med interesse for aktivitetsudvalget.

12. Indkomne forslag:

Intet.

13. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Følgende datoer kan dog oplyses:

Dressur cup 27. september 15. 

Dressur klubstævne 17. og 18. oktober 2015. Heste og pony om lørdagen og kun hest om søndagen. Reservere dagene nu - vi får brug for masser af hjælpere.

14. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

15. Eventuelt:

Når man rider på cykelstien ned mod Hørret Skov, så henstilles der til, at man får hesten skubbet ind i rabatten, når den skal gøde. Hestepærer er til gene for cyklister.

Klub tøj – Sanne Møller har indhentet priser på klub tøj – det være sig t-shirt, fleec-trøjer og soft-shell. Bestilling og betaling vil skulle via klub-modulet, og der skal ej heller indkøbes til lager. Forslaget er, at der bestilles ca. 4 gange om året. Sanne får prøver hjem af hvert produkt og hænger disse op i cafeteriet, så vi kan se og mærke produkterne.

Bestyrelsen ser dette som et fint tiltag, og det blevet vedtaget, at Sanne sætter det i gang. Og tak for det fine forarbejde.

Nye fotos af bestyrelsen – Tina tager kamera med til næste møde.

Dato for næste bestyrelsesmøde blev onsdag den 23. september kl. 19.30. hos Christian. Charlotte medbringer brød.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 10. juni 2015

Dato: Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.30
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Christian Markussen, Mette Thomsen, Anne Pind samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at de folk, han p.t. har, fungerer godt i driften. Der kommer desuden en ny weekendvagt ind nu her, som skal prøve arbejdet.

Dog oplyste han, at selvom der er pænt besat med hjælper, er der stadig ”huller” i kalenderen, hvor der mangles hænder.

Georg oplyste, at han intet hørt fra SI mht. reparation af væg, skifte af vandhaner m.v. – Christian følger op på det.

Sommerferieplan for stalden er ved at tage form. Som vanligt, skal der ske nedvaskning af staldene.  Der startes med elevstalden og derefter privatstalden. Og der bliver snarest hængt ”nedvaskningsplan”  samt plan over personalet i ferieperioden op.

I lighed med tidligere år, kommer elevhestene på sommerferiegræs på Christians fold ved Møbelfabrikken. Hegnet er p.t. ved at blive lavet deroppe.

Arbejdsdag: Der bliver lavet arbejdsdag ultimo august/primo september. Anne Pind og Georg sørger for dette, og Anne Pind hænger opslag op.

Der blev kort talt om at få ekstra sand på den nederste springbane – Christian undersøge dette mht. pris m.v.

Boks-status:

Georg oplyste om den nuværende belægning på boksene. Pt. en del tomme bokse.

c. Vedligehold af folde:

Georg oplyste, at der p.t. er 3 ledige folde.

Græsfold kontrakten skal på hjemmesiden. Georg mailer til Tina, der sørger for, at disse kommer på hjemmesiden.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at halmprisen er steget. Georg checker prisen og vender tilbage til Christian. Ved indkøring af halmen i laden, skal Georg som vanligt være OBS på, at det bliver kørt ind, så alt bliver fyldt helt korrekt op og pakket ordentligt, idet vi betaler en mindre pris pga. vi kan aftage halm direkte fra marken. Laden skal derfor pakkes helt optimalt, hvilket Georg også er opmærksom på. ”Den mangelfulde pakning af halmen” sker hvis Georg ikke lige er til stede i forløbet.

Desuden gennemgik Christian kort status på regnskabet til nu, og konklusionen er, at trods de tomme boks, så ser økonomien fornuftig ud.

3. Personale:

Intet nyt udover under pkt. 1.a.

4. Certificering:

Intet nyt

5. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Anne følger op på kontrakten hos Peter – så den kommer i hus.

Projekt vaskemaskine i depotrummet i privatstaden bliver ikke til noget. Gitte Straadt gennemgik behovet nok engang og fandt ikke, at det stod i forhold til udgiften og arbejdet med vaskemaskinen.

Mht. folk der ønskede at indgå i sponsorarbejdet, oplyste Christian, at han ingen henvendelser havde modtaget. Vi opfordrer de personer, der havde ytret sig om deltagelse i sponsorarbejdet til at kontakte Christian.

Anne Pind sørger for i samråd med Anette at få lagt på facebook, at vi har et ledigt værelse – og primært til en heste-interesseret lejer.

Christian oplyste, at pulverslukkeren i den store ridehal er blevet tømt - både på tribunen og i dommertårnet. Det er meget, meget ærgerligt, at det er sket. Er der frivillige, der vil gøre rent i dommertårnet samt feje på tribunen? Henvendelse til Mette Thomsen eller Georg. Georg får bestilt en ny pulverslukker.

6. Sikkerhed – herunder sikkerhedsveste ved Tina:

Tina informerede herom, Der afventes p.t. et tilbud, før der tages en beslutning. Skådes logo skal desuden trykkes på. Tina forhører sig hos Camilla.

7. Elevundervisning/rideskole:

Mette Thomsen oplyste, at efter sommerferien kommer der en helt ny struktur på elevskolen. Og der er møde herom for alle elev-ryttere lørdag 27.06 kl. 10 og med efterfølgende afslutning.

8. Privat undervisning:

Mette Thomsen oplyste følgende omkring springning i vinterhalvåret: Om tirsdagen kan man ride til kl. 16.45 og derefter skridte af til kl. 17.00 og om torsdagen til kl. 15.45 og derefter skridte af til kl. 16.00. Man går således i gang med at bygge bane et kvarter før – dvs. det tidsrum, hvor der skridtes af. Mette sætter opslag op herom.

9. Nyt var distriktet/DRF:

Tina og Mette har været til Distriktsrådsmøde i Rebild Bakker. Det var et godt møde og med valg til bestyrelsen i DRF. Ulf Helgstrøm fortsætter med at være formand for DRF.

10. Udvalg:

Intet nyt. Mette Thomsen sagde dog, at hun stadig mangler folk til aktivitetsudvalget. Henvendelse til Mette Thomasen jf. referatet af 08.04.2015.

11. Indkomne forslag:

Ingen indkomne.

12. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Der er ridelejr i uge 27. Alt er udsolgt.

13. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

14. Eventuelt:

Med henvisning til det netop afholdte medlemsmøde og de ønskede ventelister til bokse og folde, diskuterede vi det på nærværende møde. Det blev besluttet, at der ikke bliver udarbejdet ventelister, der kommer på hjemmesiden. Bestyrelsen har fuld tillid til, at Georg styrer det – både med hensyn til bokse og folde.

2 af vore elevheste – Lukas og Duke skal filmes til Ramasjang her på onsdag d. 17.06. Følg med på hjemmesiden og facebook, hvornår programmet med vores 2 ponyer bliver vist i tv.

Marie Vinter – vores lørdagsunderviser - er ved at lave en ny hjemmeside, som højst sandsynlig er klar efter sommerferie. Og hun søger for at den kan linke med både facebook og instagram. Sofie og Cecilie lægger billeder på både instagram og facebook. De modtager gerne billeder af dagligdagen på Skåde.

Mette Thomsen har modtaget henvendelse fra 4 personer, der ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet. Det er vi meget glade for, og bestyrelsen ser positiv på henvendelse. Vi forsøger at holde et uformelt møde med de 4 personer inden sommerferien. Mette kontakter dem herom.

Iflg. vedtægterne skal vi skal bruge 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.

Vi har modtaget en række punkter/forslag fra pensionærer – Punkterne/forslagene er modtaget efter medlemsmødet.

Punkterne/forslagene blev gennemgået, og vi kan oplyse, at vi konstant arbejder med de nævnte punkter. Desuden opfordrer vi medlemmerne til at deltage aktivt i klubarbejdet, herunder oprydning samt holde stedet pænt og rent. Dette vil også styrke klubånden.

Georg har gentagne gange konstateret, at der ikke er blevet fjerne klatter på den nederste springbane. Den skal behandles på lige fod med bundene i ridehusene – dvs. klatterne SKAL samles op.  Kommer man ned på banen, og der er klatter, er man forpligtet at fjerne disse, også uagtet det ikke er ens egne.  Det er nødvendigt, for at vi kan holde banen optimal.

Dato for næste bestyrelsesmøde blev onsdag den 2. september kl. 19.30. hos Christian. Anne medbringer brød.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 8. april 2015

Dato: Onsdag den 8. april 2015 kl. 20.00
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Christian Markussen, Mette Thomsen, Anne Pind samt Tina Østergaard.. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Georg har udfordringer i stalden igen, da en af staldmedhjælperne har brækket benet og derfor ikke kan hjælpe. Og desværre, idet Georg kunne mærke, at det var ved at køre igen med staldarbejdet, renholdelse af udenomsarealerne m.v.

Desuden blev opstaldningssituationen vendt, da der bliver flere boks ledige. Se pkt. 1.b,

Georg oplyste, at muren, der er kørt ind i ved elevstalden, skal repareres. Georg oplyste, at Søby hos AROS er på opgaven. Desuden har vi stadig problemer med manglende varme i rytterstuen, hvilket Georg igen vil tage fat i AROS omkring.

I det lille ridehus er halvdelen af magnesium klorid kommet på bunden. Når der ikke kommer mere nattefrost, så vander Georg, hvorefter magnesium klorid trækker ned. Georg kører en tur med vandsprederen snarest.

b. Boks-status:
Nogle af vores glade vinter turister rejser desværre, og vi har nu nogle tomme bokse.  Er der medlemmer, der har gode forslag for at få belægningen op igen, er man meget velkommen med henvendelse til bestyrelsen / Georg.

Mette Thomasen kontakter Anette for at få lagt på Facebook, at vi har ledige bokse.

c. Vedligehold af folde:
Georg oplyste, at der p.t. er 3 små ledige græsfolde.

Anne Pind mente, at foldene fra elevfoldene og hen mod Kronborg mangler vedligehold. At der er mange knækkede hvide stolper. Georg oplyste dog, at der løbende er sat anden træstolpe ned i de knækkede for at stabilisere.

Der blev talt om, at man reparerer en fold ad gangen. Og at det er hegnet mod stien, som skal repareres. Evt. ved en arbejdsdag.

2. Økonomi / Budget opfølgning:
Christian oplyste, at økonomien kører fint, det er dog en udfordring med tomme boks i fremtiden. Der er bestilt en ny vandvogn. Den kommer ultimo april/primo maj måned.

3. Personale:
Se pkt. 1.a. for mere info. Til weekendvagter kunne vi dog fortsat godt bruge et par unge mennesker til at hjælpe.

Mette oplyste, at der skal laves en arbejdspladsvurdering – APV - vi få kigget på det til efteråret.

Der er blevet ansat en ny lørdagsunderviser – Marie Vinter. Hun er startet og kommet godt i gang. Bestyrelsen byder velkommen.

4. Certificering:
Intet nyt.

5. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:
Anker sætter snarest kattelem i døren. Mette kontakter Gitte Straadt omkring fjernelse af kattebakken.

Anne Pind kontakter Peter for modtagelse af kontrakten med ham.

Tilskud til sikkerhedshegn. Tilskuddet udløber med udgangen af 2015, hvilket vi er OBS på.

6. Sikkerhed:
Mette Thomsen sagde, at der er alt for mange sten på elevbanen. Sidst elevhestene var ude på banen, var der mange elevheste, der havde sten kilet fast i skoen, når de kom ind fra banen, hvilket er et problem i forhold til, at elevhestene får skader.

Georg undersøger, om ”stensamleren” med sin maskine kan komme forbi – og så skal dressur banen også have en gennemgang. Alternativ er med manuel håndkraft ved fx en arbejdsdag.

7. Elevundervisning/rideskole:
Der er fyldt op på holdene, oplyster rideskoleleder Anette. Kun få ledige pladser. Dejligt.

8. Privat undervisning:
Intet nyt – det gøres dog igen opmærksom på, at der kan rides ved Søren Vallentin  mandag formiddag. Kontakte blot Søren for aftale herom, idet mobilnr. står på hjemmesiden.

9. Nyt var distriktet / DRF:
Mette oplyste, at vi (Mette og Tina) deltager i DRF repræsentantsskabsmøde søndag den 19.04.15. Mødet er hele dagen og afholdes i Rebil Bakker. Rideskoleleder Anette deltager om lørdagen, idet der her er foredrag omkring bl.a. sygdom ved rideskoleheste.

Desuden har Anne og Mette været til distriktsrådsmøde hos DRF.

DRF bad bl.a. medlemmerne spørger i klubberne, hvorvidt man synes, at der skal være fri priser ved stævnegebyr og doteringer. Det blev vendt på vort møde, og holdningen var, at det ikke skal være frit.

Sluttelig oplyste Mette, at DRF er klar med et nyt stævnesystem inden udgangen af 2015.

Fra distriktet skal opfordres til at interesserede melder sig til TD (teknisk delegeret) uddannelsen.

10. Udvalg:
Aktivitetsudvalget. Et udvalg, der står for fx fælles skovture, grill arrangementer, eksterne og interne kurser. P.t. er det kun Mette Thomsen (formanden), der er i udvalget. Det er dog et ønske fra Mette, at der melder sig en anden til dette – bl.a. grundet de flere poster/arbejdet i bestyrelsen.

11. Indkomne forslag:
Vaskemaskine på Skåde.

Det har tidligere været vendt, bl.a. ved brug af professionel leverandør, der har service m.v. Gitte Straadt har dog taget initiativet og fået fremskaffet tilbud på stor industrimaskine, har undersøgt at den kunne stå i depotrummet ved toilettet i pensionærstalden, undersøgt omkring kraft og vand samt fået samlet frivillige hjælper til installationen.

Bestyrelsen besluttede derfor – som en prøveordning – at vaskemaskinen opstilles i depotrummet – på den betingelse af klubben holdes økonomisk fri for vedligehold, ligesom vand- og energiforbruget for Skåde Rideklub skal dækkes ind ved prisen, som Gitte Straadt opkræver hos brugere af vaskemaskinen. Desuden er det en betingelse, at den ikke virker generende for stalden.  Vaskemaskine projektet gennemføres, hvis Gitte Straadt vil være tovholder og opsynskvinde.

Flere ryttere har ønsket, at der kan komme et fast hegn på 20 x 60 på den udendørs dressurbane, og at der blot kan blive harvet indenfor denne bane, og man kan skridte af udenom hegnet.

Georg siger dog, at det ikke er muligt at harve indenfor denne bane, da der ved harvningen vil blive skubbet til dette hegn, hvorved det kommer til at stå ”som en slange” indenfor få dage. Der skal være et meget mere fast hegn med fx sveller, for at det ikke bliver skubbet rundt.

Med Georgs info og kompetence indenfor dette, går bestyrelsen ikke ind for dette. Dog blev det i stedet for foreslået, at alle i stedet gives mulighed for at sætte stævnehegnet op i en til to uger inden et stævne. Henvendelse skal ske til Mette Thomsen herom.

Ved stævner: Der blev talt om, at det kunne være godt at have et mål med vores stævner – hvad indtægter fra stævner fx. kunne bidrage med m.v. Dette for at få flere til at bidrage med hjælp til stævner. Et fint forslag som bestyrelsen ser positivt på.

Rideveste til elevskolen:
Tina sørger for indhentelse af priser på ride-veste til elevskole og indkøber i samråd med Christian. De nye veste skal være klar til elevskolen til august 2015, når elevskolen starter op efter sommerferien.

12. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:
Sportsudvalgt: Mette oplyste, at der er planlagt dressur distriktsstævne næste år i marts 2016 –

Hun oplyste desuden, at vi har valgt kun at afholde klubstævner i 2015.

13. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:
Mette oplyste, at der er flere fra elevskolen, der ønsker at indgå i sponsorarbejdet. Mette beder dem kontakte Christian herom.

14. Eventuelt:
Mht. til vores personalesituation får Mette rideskoleleder Anette til at lægge på facebook, at vi mangler weekendvagter, samt at vi har et ledigt værelse.

Angående foldordning for græsfolde:
Vi har haft drøftet græsfoldsituationen og herunder overdragelse af græsfolde. Det har været forsøgt fra tidligere græsfoldslejer at overdrage til ny pensionær udenom ventelisten. Dette kan ikke lade sig gøre. Ligeledes skal det pointeres, at ønsker man en anden fold, skal man henvende sig til Georg for at komme på venteliste, så man kan blive kontaktet, når førstkommende, anden ledig græsfold er til rådighed.

Græsfold nr. 1 er overgivet til første pensionær på ventelisten. Og vi skal oplyse, at vi p.t. har 3 ledige græsfolde. Og p.t. ingen på venteliste.

Der vil blive arrangeret en arbejdsdag på Skåde. Anne Pind sørger snarest for at få fastlagt en dato i samråd med Georg samt hængt opslag op.

Dato for næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 3. juni 2015 kl. 19.30 hos Christian. Tina tager brød med.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 27. januar 2015

Dato: Tirsdag den 27. januar 2015, kl. 20.00

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Mette Thomsen, Anne Pind, Camilla Christensen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Dagligdagen er lidt presset pt. for Georg pga. manglende personale.  Men Georg forsøger at få det til at glide, indtil der kommer en mere stabil løsning, hvilket bestyrelsen er i gang med jf. pkt. 3.

Bl.a mangler han personale til at give hø om eftermiddagen, weekendpersonale samt personale til ind- og udluk til hverdag.

Desuden oplyste Georg, at bunden er blevet skiftet. Magnesium klorid bliver spredt nu her snart, så bunden ikke fryser og støver.

Tillige blev det aftalt, at når personale-siden er på plads, så bliver oprydning på områderne opprioriteret.

Angående kattene i pensionærstalden, så blev det bestemt, at der isættes en kattelem i døren ved toilettet, så katten kan gå ud og besørge i stedet for at gøre det i bl.a. solariet, sadelrummet m.v., hvilket har været meget generende. Kattebakken bliver fjernet og vær OBS på, at fodring alene sker af Gitte Staadt og kun hende. Ingen fordring af andre.

Omkring halvtag ved møddingspladsen, er Georg obs herpå men tror ikke, at der sker noget før til foråret.

Opbindingerne ved boksene: Georg har fundet gode opbindinger og får det sat i værk.

 

b. Boks-status:

Georg oplyste, at pensionærstalden er fyldt og ingen ledige bokse p.t. Der er venteliste.

 

c. Vedligehold af folde:

Intet nyt.

 

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at regnskabet ser tilfredsstillende ud.

Uagtet dette blev alle de forskellige priser gennemgået, og det blev besluttet at, nogle af elev-holdene stiger en anelse i pris. Christian sørger for at få givet besked til Anette herom, så det bliver varslet til 01.04.2015.

Det blev desuden besluttet, at der sker en prisstigning i bokslejen pr. 01.04.2015.

Stigningen skyldes bl.a., at der er udfordringer på personalesiden, hvorfor vi mener, at en stigning på bokslejen er nødvendig for at holde økonomien status que. Til venlig orientering skal det nævnes, at der ikke har været stigning på bokse i lang tid.

Stigningen bliver således:

Hesteboks stiger fra kr. 2.825,00 til kr. 2875,00.

Ponyboks stiger 2.245,00 til kr. 2.375,00.

 

Der blev talt om at nedsætte kontingent som passivmedlem. Det bliver taget op på Generalforsamlingen, Bestyrelsen mener, at med nedsættelsen vil vi kunne få flere passive medlemmer – aktive forældre m.v.

Tina sørger for, at web-master får om stigningen til hjemmesiden pr. 01.04.2015 for bokse og elev-hold.

 

3. Personale:

Helle undersøger andre muligheder for ansættelse af staldpersonale. Det kan oplyses, at vi ikke p.t. aktuelt ser staldpraktikanter som en mulighed.

Der blev forslået et stillingsopslag med mulighed for bolig – og på Facebook, så det bliver udbredt. Georg laver udkast med stillingsopslag. Efterfølgende skal Anette kontaktes, så det kan komme på Facebook og Hestenettet.  

4. Certificering:

Mette oplyste, at der er kommet et nyt certifikat, der hedder ”Opstaldningscertifikat”. Mette kigger på det og vender tilbage. Hun mener dog umiddelbart, at vi har alt for at kunne få det.

 

5. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Camilla kontakter Peter for underskrevet kontrakt.

”Kronborgs to do liste” – Udtrækningen sker til den kommende Generalforsamling, så giv den gas og lav en masse ting fra listen. Tina laver ”streamer” til begge opslagstavler herpå som en reminder.

Forlængelse af tilskud fra kommunen – Her oplyste Helle, at tilskuddet fra kommunen udløber med udgangen af 2015.

 

6. Kommende generalforsamling – hvem er på valg, indkald m.v.

Helle, Camilla og Anne er på valg. Helle og Camilla modtager ikke genvalg.

Generalforsamling afholdes onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 – der udsendes snarest indkaldelse herom.

7. Sikkerhed:

Intet nyt.

 

8. Elevundervisning/rideskole:

Helle oplyste, at vi er i gang med at lede efter en ny underviser på lørdagsholdene på elevskolen. Der er desuden lige indkøbt ny pony til elevskolen. Og Wiskey er solgt.

9. Privat undervisning:

Der er stadig mulighed for at få undervisning af Søren Vallentin mandag og fredag efter aftale. Man skal selv kontakte ham herom.

 

10. Nyt var distriktet / DRF:

Mette oplyse, at de 4 certifikater, som vi har opnået på Skåde Rideklub, skal der betales et gebyr for én gang om året til DRF. Gebyret er kr. 950,00 om året pr. certifikat, dog undlader DRF at opkræve disse gebyrer i 2015.

Der blev talt om, at tage det op på distriktsrådsmøder, da vi ikke mener, at det er ok at opkræve sådan et gebyr for en klub, der netop dygtiggøre sig og følger med.

Mette har modtaget indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Idrætssamvirket Aarhus den 3. marts 2015. Umiddelbart mener vi ikke, at mødet er relevant for os, hvorfor vi ikke deltager.

Sluttelig har Mette modtaget information om ”Mobilløsning” på vores klubmodul. Det går i korte træk ud på, at ved en opgradering til mobilløsning, skal man ikke længere spekulere på, om hjemmesiden bliver vist optimal. De enkelte siders design tilpasser og skalerer sig automatisk til den platform, de bliver besøgt fra – så brugeren ikke skal zoome og/eller ændre i størrelsen på billeder m.v. for at se siden. Vi bliver kontaktet herom. Prisen for dette er kr. 99,- pr. måned excl. moms. Der blev intet besluttet herom på mødet.

 

11. Udvalg:

Mette oplyste, at pony/juniorudvalgt har planlagt aktiviteter frem til sommerferien.

Automat udvalgt – Belinda mangler hjælp til indkøb til automaten. Vi håber at finde en til generalforsamlingen, så meld endelig ind. 

 

12. Indkomne forslag:

a. Julies forslag til privat undervisning:

Der er kommet forespørgsel om undervisning med Hans Jørgen om mandagen. P.t. har klubben har ingen aftale med Hans Jørgen, og bestyrelsen vil undersøge behovet herfor.

 

b.Weekendfoldordning:

Forespørgsel om den kan reduceres fra 3 til 2 timer. Bestyrelsen blev enig om, at den ikke skal reduceres. Den skal stadig være gældende med 3 timer.

13. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Vi har søgt om klubstævne i dressur til den 10. maj 2015.

 

14. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

 

15. Eventuelt:

I et tidligere referat var der information omkring muligheden for opsætning af vaskemaskine og tørretumbler til vask af dækkener og sadel-underlag, som dog blev nedstemt. Gitte Straadt er vendt tilbage herom og vil gerne undersøger yderligere om mulighed for opsætning, hvilket hun er i gang med. 

PC til kontoret er gået i stykker. Tina kontakter Anette, hvilket prisoverslag hun har fået på anden PC, således at der igen kan komme en brugbar pc på kontoret til Anette.

Elefantfødder til privat- og elevstalden. Mette køber nye taburetter til elev-stalden, og elefantfoden fra elevstalden kommer over i privatstalden, således at der er én elefantfod på hver side ved dækkenerne og én i sadelrummet.

Dato for næste konstituerende bestyrelsesmøde fastsættes på den kommende generalforsamling.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub