Bestyrelsen

Formandens beretning for året 2021

Generalforsamling 2021:

Dette er beretningen for året 2021...

Det var et kort år... sidst vi var samlet til general forsamling var i juni måned.

Heldigvis har vi ikke været plaget af ret meget Corona nedlukning fraset enkelte dage omkring juleferien.

Vi har haft ryttere ude at starte stævne og de har meldt deres resultater ind til vores rangliste... vinderne får overrakt gaver senere i aften.

Stævneudvalget har holdt nogle super fine stævner med gode resultater.
Tak for det store arbejde bl.a med at skaffe stævne sponsorere.

Ponyjuniorudvalget har mange gode ideer til arrangementer.
De har ligeledes 
afholdt flere rigtig gode aktiviteter bl.a Halloween overnatning og rideskolestævne.

Skåde Rideklub har 40 års jubilæum i år, til december er det 40 år siden at vores klub blev stiftet.
Det skal vi fejre...


Vi skal afholde både et dressur og et spring stævner i december.
Og mon ikke også vi skal ha' en 40 års jubilæums fest.


Vi har en dejlig klub, det er et fantastisk sted i skønne omgivelser. Vi må huske på at det er VORES klub, det er vores fritid og vi tilbringer mange timer her. Derfor skal vi også alle sammen være med til at værne om stedet og hinanden.

En tak skal lyde til vores personale. 
Georg har styr på driften og personale situationen i stalden kører med stabilt hverdags hold.

Rideskolen er stabil nu med Rebecca ved roret som leder.

Der kunne fortsat godt bruges et par nye medarbejdere i rideskolens hestestab.

Tak til bestyrelsen for årets arbejde og til alle de frivillig som er med til at holde det hele kørende.

Bestyrelsen gør et stort arbejde for at holde vores klub kørende så vi alle har et dejligt sted at udøve vores sport. Det er vigtigt med en bred bestyrelse der tænker bredt.

Jeg ser frem til et år uden coronabegrænsninger og med en masse skønne arrangementer hvor vi kan nyde hestene og vores klub sammen.

Jeg er på valg og ønsker IKKE genvalg.
Jeg har været formand siden 2012...dvs 10 år
Der er ikke mere strøm på mine batterier og der trænger til ny energi på formandsposten.

Med disse ord overlades beretningen til forsamlingen.

Referat af generalforsamling 2. marts 2021

Mette Thomsen bød velkommen, og bestyrelsen pegede på Michael Meyer som dirigent.

 

1. Valgt af dirigent:

Michael Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og med mindst 3 ugers varsel (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Og datoen for udsendelse af selve indkaldelsen til generalforsamling var påført indkaldelsen. Indkomne forslag og regnskab 2021 skulle tillige ligge tilgængelig 8 dage før generalforsamlingen, hvilket det også gjorde via hjemmesiden.

Generalforsamlingen var dermed lovlig indkaldt. Michael Meyer gennemgik kort agendaen.

 

2. Formandens beretning:

Beretning for året 2021 fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og ligger som et selvstændigt dokument ovenfor. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, og denne blev taget til efterretning og godkendt.  

 

3. Kassererens beretning:

Regnskabet for 2021 lå til udlevering til de fremmødte, ligesom det har været tilgængeligt elektronisk, 8 dage forud for generalforsamlingen.

Vanen tro var det vores controller, Susanne Due, der gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Hun har været til stor hjælp løbende med regnskabet.

Det var kort spørgsmål til sponsorindtægten. Det blev oplyst, at indtægter fra sponsor, fx et spring ikke sættes ikke ind som et aktiv, men figurerer som en sponsorindtægt. I 2021 er sponsorindtægter hovedsageligt kommet fra Aarhus kommune (coronastøtte) og Aarhus Vand.

Der blev spurgt til den store forskel på afskrivninger fra 2020 til 2021. Susanne Due forklarede, at det skyldes afskrivningerne på banerne i 2020.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Tak til Susanne Due for gennemgang.

 

4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag modtaget indenfor fristen.

 

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:

Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op samt overrakte blomster til ranglistevinderne tillige med gavekort sponsoreret med halvdelen fra henholdsvis Kronborgs Sadelmageri og Rideudstyr samt Skåde Rideklub.

Christina Kronborg oplyste, at resultater fremover skal indsendes til Helle Elgaard, da det er hende der fremover styrer ranglisterne. Resultater skal sendes ind kvartalsvis. Helle Elgaard sørger for opslag, hvor ny mailadresse fremgår.

Vi siger STOR tak til Jette Kaasgaard for at have styre ranglisterne i mange år – TAK Jette.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

 

Ranglistevindere for 2021:

Dressur/Hest:

Coffee Bean - Charlotte Elgaard - 60 point       

Dressur/Pony:

Nubi M. - Clara Birch Riley - 139 point

Spring/Hest: 

Calypso - Louise Bagger - 171 point

Spring/Pony:

Luxus - Alberte Middelbo Andersen - 6 point         

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Mette Thomsen, Christian Markussen er på valg. Mette Thomsen modtager ikke genvalg. Christian Markussen modtager genvalg.

Anne Pind, Louise Bagger og Lone Linnebjerg er ikke på valg. Fratrådt i årets løb er Merete Clausen og Trine Askjær-Jørgensen.

Christian fik ordet og holdt en fin tale for Mette – hvordan hun blev formand og hvilket stort arbejde, hun har udført for klubben. Hun fik en stor applaus af alle fremmødte. Mette fik blomster og en fin gave.
Fra elevskolens side sagde Rebecca også en stor tak for hendes støtte og igangsættelse af aktiviteter.

Som nyt bestyrelsesmedlem forslog bestyrelsen Charlotte Børresen, hvilket hun sagde ja tak til.

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Anette Frølund er suppleant i dag og fortsætter. Desuden meldte Caroline Rasmussen og Camilla Dybdahl Christensen sig som suppleanter.

Valg af udvalgsformænd:   

Aktivitetsudvalg: Mette Thomsen forsætter. Vi tror, Belinda Blendsted fortsætter. Linda Raufort samt Gitte Straadt meldte sig.
Festudvalg: Mette Markussen fortsætter.
Sport og stævneudvalg: Helle Nørbjerg og Camilla Dybdahl Christensen.
Juniorudvalg: Maja Frølund.
Materialeudvalg: Christian Kronborg samt staldmester Georg.
Cafeterieudvalg:  Linda Raufort samt Caroline Rasmussen.
Automatudvalg: Jens Falck Olesen samt Jette Kaasgaard.
Sponsorudvalg: Anette Frølund.

Hjemmesideudvalg: Lone Linnebjerg.
PRudvalg for Facebook og Instagram. Det blev besluttet, at PR udvalgt hører under Pony/Juniorudvalget, da de ofte lægger opslag op.

8. Valg af 2 revisorer:

Jane Børgesen og Louise Alstrup fortsætter.

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:

Henrik Rune er bestyrelsesmedlem i Ridefonden AROS og fortsætter.
Henrik oplyst, at Arne desværre er gået bort i det forgangene år. Han har været den drivende kraft i Ridefonden AROS. Henrik oplyste, at de forsøger at drive fonden videre i Arnes ånd med indsamling af midler m.v.  Der blev holdt 1 minuts stilhed for at ære ham.
Ridefonden er til for ridefondens fremme i Aarhus, og Henrik kunne oplyse, at kommende tiltag vil være varmeblæser til rytterstuen og privat bolig, så vi derved sparer olie. Yderligere tiltag vil AROS gå i dialog med den nye bestyrelse om.


10. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen opfordrer til at fortsætte med samme kontingent i 2022 som i 2021. Dette blev godkendt.

 

11. Eventuelt:

Louise Bagger orienterede om ”vildt skov” og oplyste, at man er gået bort fra hegn. Mht. til Hørret skov bliver der stadig kigget på, om eksisterende indhegninger kan udvides. Som det ser ud nu, så mener Louise ikke, at der p.t. er noget at være urolig for nu. Der skal laves en ”grøn kile”, dog skal dette jord opkøbes, for at det kan lade sig gøre.
Klub tøj: Louise oplyste, at hun har taget noget af tøjet hjem på lager, så derfor skal man blot henvende sig til Louise, hvis man vil købe noget. Louise slår det op på FB.
Har man mening om, hvorvidt tøjet skal være af bedre kvalitet, billigere, andre produkter, så henvende jer endelig til Louise.

Desuden oplyste hun, at der går penge til klubben, når der købes klubtøj, ca. en 10% efter udgifter til broderi.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorfor Michael Meyer betragtede generalforsamlingen som afsluttet. Herefter fik afgående formand, Mette ordet og takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00. Jette Kaasgaard oplyste, at der var 42 personer, der deltog til generalforsamlingen.

 

Stor tak til vores dirigent, Michael Meyer.

 

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde.

 

Referent:

Tina Østergaard

Indsat som referent, Skåde Rideklub

Formandens beretning for året 2020

Generalforsamling 2021:

Dette er beretningen for året 2020... Coronaåret.

Tak til alle vores medlemmer for støtten og den store opbakning i den svære Coronatid.

Der vil altid være mange meninger om hvordan man skal handle og hvordan man skal agere i en situation som denne helt specielle Corona situation. Der har været mange reglementer at jonglere rundt i og mange hensyn at tage, på godt og ondt.

Vi har i bestyrelsen prøvet at tage hånd om situationen på en måde hvor vi har kunne tilgodese bredden i vores klub. Der har været en del begrænsninger i vores udfoldelsesmuligheder men vi har trods alt kunne ride vores heste dagligt. Således har restriktioner og begrænsninger været nogenlunde tålelige for de fleste...

En særlig tak skal lyde til alle vores rideskoleelever som standhaftigt har fortsat med betaling af deres månedlige kontingent uden at få en eneste ridetur. De har på denne måde løftet rideskolen og hestene ud på den anden side af Corona nedlukningen.

Vi har I bestyrelsen søgt vidt og bredt i de mange forskellige puljer for at finde noget økonomi til rideskolen således det månedlige kontingent kunne nedsættes for vores rideskoleelever.

Der har været stor fokus på at finde nye rideskoleheste hvilket er en meget svær opgave... vi har gennem en søgt pulje fået tildelt 15.000 kr til en ny rideskolehest. Og gennem en anden fået 10.000 kr. 

Disse puljer er søgt da vi ikke har kunne holde vores sædvanlige arrangementer som normalt giver indtjening

Et enkelt stævne blev det dog til ...resten blev Corona aflyst.

Med flere Corona justeringer lykkedes det, med hjælp fra vores pony/junior udvalg, at afholde en super go ridelejr i uge 27.

Der er rigtig mange der gerne vil gå til ridning, der er åbnet endnu et voksenhold og der er vente liste på alle børneholdene.

Det blev et tyndt stævneår 2020 men vi har dog alligevel haft nogle vindende equipager fra Skåde og dem vender vi tilbage til senere på aftenens program med årets Rangliste.

Nu ser vi frem ad og har planlagt en del stævner på klubniveau i både spring og dressur. vi håber på stor hjælp fra jer alle så vi i fællesskab kan afvikle nogle gode stævner og være sammen om det vi allerhelst vil bruge vores fritid på ... nemlig vores heste 😊

En stor tak skal lyde til Georg og staldpersonalet. Samt til vores undervisere på rideskolen.

Tak til bestyrelsen for årets arbejde og til alle de frivillig som er med til at holde det hele kørende.

Med disse ord overlades beretningen til forsamlingen

Referat af generalforsamling 9. juni 2020

Referat af generalforsamling i Skåde Rideklub

Generalforsamlingen var først indkaldt til onsdag d. 10. marts 2021. På grund af corona blev generalforsamlingen udskudt og blev afholdt onsdag d. 9. juni 2021.

Dagsorden

Mette startede med at orientere om reglerne for brug af mundbind.

Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Henrik Rune. Henrik blev valgt.

Henrik konstaterede at generalforsamlingen begge gange var lovlig varslet.

Formandens beretning

Formandens beretning ligger som seperat bilag

Der blev spurgt ind til hvad det betød at vi gerne ville have et projekt med springbane. Mette fortalte, om bestyrelsens ønske om at få nedsat et udvalg, til at arbejde med at søge midler hjem til at finansiere en springbane med walber bund. Der blev spurgt hvad bestyrelsen forventede at det kostede. Der er et estimat på en god million.

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

Kassererens beretning

Regnskabet for 2020 lå til udlevering. Det har også været tilgængeligt elektronisk forud for generalforsamlingen.

Controller Susanne Due gennemgik årsregnskabet.

Der var følgende spørgsmål:

Stigning på indtægter i undervisning? Skyldes stigning i prisen for undervisning, som blev besluttet i 2019 og som slog igennem i 2020

Stigning i personaleomkostninger? Skyldes ændring i sammensætningen af medarbejdere. Færre medarbejdere med tilskud i 2020. Ekstra ressourcer, i forbindelse med undervisningen til opsadling, da der ikke måtte være for mange i stalden. Der var en forventning om et fald som følge af corona nedlukning, dette er dog ikke tilfældet.

Er lønomkostningerne præget af engangsudgifter? Ikke umiddelbart. Ekstra udgifter forventes at være det samme i 2021. Ekstraudgifter til løn i 2019 har cirka været det samme. Derfor forventes lønudgiften at være forholdsvis det samme i 2021.

Afskrivninger - er det kun baner? Baner og nedskrivning af værdien af elevheste. Bestyrelsen vil gerne have afskrevet banerne inden vi evt. skal igang med at finansiere en ny bane. Afskrivningsperioden var oprindeligt 5 år. Det er ikke ændring i regnskabspraksis at ændre perioden for afskrivning. Værdien af rideskolehestene er nedskrevet i forhold til markedspriser, som er lave ved salg af rideskoleheste.

 Hvad koster det at vedligeholde banerne? Det koster ca. 100.000,- om året.

Hvor længe holder en bane? Vides ikke præcist. Bestyrelsen forventer, at de holder lang tid endnu.

Hvad betyder nedskrivning af værdien på elevheste? Der er solgt 2 rideskole heste til en lavere pris end vores værdisættelse. Værdien på de tilbageværende heste er derfor nedskrevet.

Hvorfor har man ændret i perioden for afskrivningen? Bestyrelsen vil gerne have afskrevet banerne inden vi evt. skal igang med at finansiere en ny bane. Vi har ikke sat banerne til den fulde værdi dengang vi fik dem. Værdien var det klubben selv havde bidraget med, samt det vi fik i tilskud fra AROS. Derfor muligt at afskrive allerede efter 3 år.

Betyder det, at der er penge i banken, at der kommer nye elevheste? Det er bestyrelsens opgave at tage stilling til hvordan vi bruger pengene. Det kan være en ny elevhest, en maskine, en ridebane eller mere personale.

Er vores bankbeholdning meget større end de foregående 4 år? Bankbeholdningen er et øjebliksbillede. 

Regnskabet blev godkendt.

Henrik fortalte, på vegne af AROS fonden, at de synes det er et solidt regnskab og de er trygge ved bestyrelsens økonomiske dispositioner.

Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 (Caroline Houtzager Rasmussen)
Ændring af vedtægterne, hvor det fremgår at forældre af ikke myndige medlemmer (juniormedlemmer) må deltage i generalforsamlingen og varetage deres barns interesser herunder forvalte deres stemmeret uden at denne forældre selv skal være betalende medlem. Juniormedlemmer, der er 14 år eller derover kan selv vælge, om det er dem selv eller deres forældre, der varetager deres interesser og deres stemmeret. Forældre, der vil stemmes ind i bestyrelsen, skal som minimum blive "passive medlemmer" og kan ikke gøre det via deres barns medlemskab.

Lige nu står der ikke noget specifikt om dette i Skåde rideklubs vedtægter hverken § 10 om generalforsamlingen eller i de andre paragraffer. Der bliver dog lagt op til i indkaldelsen at der kun er adgang for betalende medlemmer og dermed at forældre ikke må deltage i generalforsamlingen. Også bestyrelsen svarer på min og andres forespørgsel at forældre ikke må deltage jf. vedtægterne med mindre de er betalende medlemmer. Dermed indskrænker det efter min mening især junior medlemmernes mulighed for at udøve deres ret til indflydelse i klubben. En jurist fra DGI har taget stilling til netop denne problemstilling i foreningslivet da den ikke kun forekommer i rideklubber. I kan læse artiklen her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/vedtaegter-og-generalforsamling/stemmeret-til-foraeldre-i-foreningen

Der blev argumenterede for at hvis man ville engagere sig i generalforsamlingen eller bestyrelsesarbejde, så er der mulighed for at melde sig ind som passiv medlem, hvilket er billigere. Der blev argumentereret for, at det er svært at varetage sine børns interesser, hvis man ikke må være med eller stemme på generalforsamlingen. Problematikken er ens for forældre i rideskolen og privatstalden. Hvis man som forældre ønsker at engagere sig, er det muligt - også uden at være på generalforsamling - både på arbejdsdage, til stævner og lignende. 

Forslaget kom til afstemning. 14 stemte for forslaget, 36 stemte imod forslaget. Forslaget er forkastet.

Bestyrelsen tager til efterretning at gøre mere for at engagere og motivere forældrene i aktiviteter, opfordre til at sende forslag og ideer til bestyrelsesmøder og oplyse om muligheden for passivt medlemsskab.

Forslag 2 (Caroline Houtzager Rasmussen)

Elevskolen mangler ponyer og heste og mange af de nuværende ponyer og heste er ret gamle og skal snart på pension. Da markedet har ændret sig er det blevet nærmest umulig at finde ponyer og heste til de priser som bestyrelsen har meldt ud (maks 20.000 for en pony, maks 25.000 for en hest). Med flere ponyer og heste ville man kunne fylde holdene mere op samt lave flere partsaftaler og dermed tjene flere penge i elevskolen. Jeg foreslår at beløbet til nye ponyer og heste bliver sat op med 10.000 kr. Altså maks 30.000 for en pony og 35.000 for en hest. 

Emnet blev debatteret. Der er som sådan ikke en økonomisk fast grænse på elevskoleponyer og -heste. Svært at finde billige heste til rideskoler alle steder i landet. Markedet bliver støvsuget, så snart en hest kan bare lidt. Nogle sælgere ønsker heller ikke at sælge til rideskoler.

Flere bruger allerede meget tid på at finde relevante heste- og pony emner.

Vurderingen af en rimelig pris afhænger af mange ting. Alder, standard og lignende. Alle er velkomne til at kigge efter mulige emner og tage kontakt til Christian, Mette eller rideskolelederen, hvis de finder noget relevant.

Emnet hører ind under bestyrelsens driftsopgaver, og forslaget blev derfor ikke sat til afstemning.

Forslag 3 (Camilla Dybdal Christensen)
Da springrytterne er de eneste, der ikke automatisk har lov til at få undervisning på en Walber bane, vil jeg gerne stille forslag om mulighed for dette. Jeg foreslår derfor, at vi giver springrytterne mulighed for at få undervisning på en af Walber banerne minimum en gang om ugen, dvs enten tirsdag eller torsdag. 

Bestyrelsen tilkendegav, at de vil kigger på muligheden igen, og tager punktet med på kommende bestyrelsesmøde. Springundervisningen kan evt. planlægges anderledes i samarbejde med underviseren. 

Emnet hører ind under bestyrelsens driftsopgaver, og forslaget blev derfor ikke sat til afstemning.

Forslag 4 (Susanne Lykkegaard Døssing, Jette Lyngby, Karin Galatry, Irene Allerslev Jensen, Michela Lykkegaard Døssing og Henriette Bjerregaard)
Det stilles til forslag, at rideskoleelever, som ikke er parter, som det sidste års tid trofast har betalt mange 1000 kr for undervisning og ridetid, som de ikke har fået pga corona-restriktioner, fritages for at betale medlemskab med opkrævning i april 2021.   

Baggrund for forslag: 

 • Rideskoleleder har gennem efteråret fortalt, at rideskoleholdene er fuldt besatte og at der er venteliste, hvorfor budget for 2020 må formodes at være nået. 
 • I bestyrelsesreferat fra d. 26.01-2021 er taget til referat ifht årsregnskab, at rideskolen "er kommet hæderligt ud af året".
 • Rideskoleelever, som ikke er parter, har i mange måneder INTET fået for deres betaling - hverken undervisning eller ridetid. Derudover har ridetiden i perioder været reduceret.
 • Rideskolen har i corona-nedlukningerne haft en væsentlig besparelse ifht lønninger af undervisere, da der ikke har måtte undervises i de måneder, hvor rideskolen har været nedlukket.    

Bestyrelsen anerkender, at der har været mange måneder uden undervisning. Det har været helt eksistentielt for driften af klubben, at der har været fortsat betaling. Der er gjort følgende tiltag for at kompensere lidt for den manglende undervisning: Undervisning på helligdage, start en uge før efter sommerferien - dermed kortere sommerferie for hestene, konkurrencer med præmier på facebook og lignende. 

Bestyrelsen skal arbejde for at der tænkes på ekstra aktiviteter i forhold til rideskolen, for de elever der ikke har fået noget for kontingentet i de ca. 4 måneder der ikke har været undervisning.

Kontingentet til klubben hænger uløseligt sammen med forsikring via Dansk Rideforbund og tilskud til klubben fra kommunen. Konsekvenserne af forslaget er derfor uklare.

Med bestyrelsens tilkendegivelse og de uklare konsekvenser, valgte forslagsstillerne at trække forslaget.

Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

Mette delte præmier ud til de 5 placerede på årets rangliste.

Dressur hest: Mette Markussen på Quite a Match med 150 point

Spring hest: Louise Bagger på Calypso og Amalie Middelbo Andersen på Crachas - begge med 54 point

Dressur pony: Alberte Middelbo Andersen på Nyholms Luksus med 177 point

Spring pony: Emily Filippa Windtberg på Strattons Town med 308 point

Alle fik en flot buket blomster. Desuden var der et gavekort på 500,- kr. sponseret af Kronborgs Sadelmageri og Rideudstyr og Skåde Rideklub i fællesskab til hver kategori. De to vindere i Spring/hest delte præmien.

Husk fortsat at melde resultater ind til Jette Kaasgaard senest en måned efter opnået resultat.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind og Linda Raufort.

Anne Pind og Linda Raufort er på valg.

Anne Pind modtager genvalg, Linda Raufort modtager ikke genvalg.

Der er 52 stemmeberettigede inkl fuldmagter. Da der var kampvalg blev afstemningen foretaget skriftligt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen

Følgende stiller op:

Anne Pind, Trine Askjær-Jørgensen, Louise Bagger, Merete Klausen, Caroline Rasmussen, Anette Frølund og Lone Linnebjerg.

Valgt til bestyrelsen er: 

Anne Pind, Louise Bagger, Merete Klausen, Lone Linnebjerg. Disse udgør - sammen med Mette Thomsen og Christian Markussen - den nye bestyrelse.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valgt til suppleanter blev de to med flest stemmer, næst efter de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter: Trine Askjær-Jørgensen er 1. suppleant og Anette Frølund er 2. suppleant.

Valg af udvalgsformænd
a)  Aktivitetsudvalg                                       Belinda, Helle, Mette Thomsen
b)  Festudvalg                                              Mette Markussen
c)  Sports/stævne udvalg                                Helle, Sif, Trine, Mette Thomsen
d)  Juniorudvalg                                            Laura Brønnum
e)  Materieludvalg                                         Christina Kronborg, Georg Nielsen, Jesper Thuesen
f)  Cafeteriaudvalg                                        Linda
g)  Automatudvalg                                         Jens , Jette Korsgaard
h)  Sponsorudvalg                                          Trine
i)  Hjemmesideudvalg                                    Helle Nørbjerg

j) PR udvalg                                                 Maya

Udvalgene søger selv yderligere medlemmer.

Valg af 2 revisorer

Jane Børgesen, Louise Alstrup blev valgt

Valg af bestyrelsesmedlem til Ridefonden AROS

Henrik Rune blev genvalgt

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsætter uændret. Dette var der opbakning til.

Eventuelt

Louise fortalte om rewilding planerne i Aarhus kommune. Planerne kører lige nu på Marselisskoven, men der er stor utilfredshed med dette. Der er i den sammenhæng nævnt, at Hørret Skov kan komme på tale. Louise opfordrede til at alle engagerede sig i debatten og kæmper imod at Hørret Skov bliver inddraget i rewilding planerne. Louise har brug for at der bliver samlet noget data ind, så hun har nogle historier og argumenter hun kan bruge i debatten. 'Ridestier Aarhus Syd' er en gruppe på facebook, man kan melde sig ind i for 100,- kr. om året. Foreningen arbejder fro gode ridestier i Aarhus Syd og er også engageret i rewilding debatten. Dagmar er medlem og bliver bindeled mellem gruppen og Louises arbejde.

Kronborg fortalte om weekendens springstævne. Der er yderligere to springstævner i år. Det var et rigtig godt stævne med 180 starter og et overskud på ca. 15.000,-

Louise nævnte, at der ikke må rides på marken når den er tilsået. 

Med disse ord takkede dirigenten for god ro og orden og Mette Thomsen takkede dirigenten for det gode arbejde.

Efter generalforsamlingen aftalte den nye bestyrelse konstituerende møde kl. 17.00 - torsdag d. 1. juli i cafeteriaet.

Formandens beretning for året 2019

Så er der gået endnu et år, og endnu engang har vi nået en hel del i vores skønne klub.
Der er gennem årene efterhånden indarbejdet en del rutine på aktivitetssiden og noget, der ligner et fast årshjul, kører nu året rundt. Alle aktiviteter kan løbende ses på hjemmesiden og de store aktivitetskalendere, der hænger i staldene.
På det sportslige plan, har vi holdt flere dressurstævner på klub- og distriktplan, og der har været dressurkursus af flere omgange med rigtig fin opbakning.

Vi har afholdt flere arbejdsdage og oprydningsdage med god tilslutning. En årlig rytterfest måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. Og ved medlemsmøderne er der stadig rigtig god plads rundt om bordet.

Rideskolen med Emma og pony/juniorudvalget i spidsen har som sædvanligt haft en del aktiviteter med flere ridelejre, flere stævner, fastelavn med flotte udklædninger og tøndeslagning. Partridning, skovture, strandture og skattejagt. Overnatninger og hyggeaftner. Samt et uhyggeligt Halloween natløb.

Som noget nyt er vi i samarbejde med DRF startet op med breddeaktiviteter, hvor der er afholdt flere træninger, og her i foråret afvikles det første stævne i pony games og parkour samt kæpheste ridning.

Vi nyder fortsat godt af vores skønne baner, som kan rides på året rundt og i ALT slags vejr. Selv vinterens regnvejr har IKKE været noget problem!  Men de kræver daglig vedligeholdelse af ALLE mand. Husk klat opsamling og tag hellere lidt mere bund med frem for at lade noget klat blive liggende tilbage.

Vores heste har det godt! Vores stald er fuld belagt, og der er venteliste for at få en staldplads på Skåde.

Vores faste personale med Georg i spidsen klarer fint dagens opgaver og med hjælp af en fast gruppe af afløsere og weekendvagter går vagtplanen op også i mere pressede perioder.

På den sportslige side rækker vi bredt, vi har konkurrerende stævneryttere på ALLE niveauer i spring og dressur.

Alle vores aktiviteter kræver en indsats af frivillige, som gør et stykke arbejde, og det er med til at styrke fællesskabet. Vores aktiviteter bidrager til økonomien, hvilket er en vigtig brik i puslespillet om bl.a. nyanskaffelser.

Vi har over de seneste år modtaget flere store donationer fra både kendte og anonyme givere -disse ekstraordinære bidrag skal ikke stå som en erstatning for initiativer i klubregi. Der opfordres kraftigt til medlemsaktivitet omkring diverse arrangementer.

Nogle af det kommende års allerede planlagte aktiviteter bliver bl.a. i alt 4 klubstævner i dressur. Dette kræver rigtig god hjælp fra jer medlemmer, og overskuddene herfra er ikke uvæsentlige.

Der er stor åbenhed for afvikling af aktiviteter af alle slags - kun fantasien sætter grænser.

Bestyrelsen arbejder udelukkende for medlemmernes interesse. Det er vigtigt at medlemmerne har tillid til bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde. Hvis der er medlemmer, der er i tvivl om beslutninger, der nævnes i referaterne, så er men ALTID velkommen til at komme og stille uddybende spørgsmål. Der er bestyrelsesmedlemmer til stede i stalden HVER dag og ellers er mailen ALTID åben.

Tak til vores arbejdende udvalg og alle jer, der lægger et stykke arbejde i vores klub. Uden jer ingen klub.
Tak til personalet for den daglige indsats.
Tak til bestyrelsen for årets arbejde.
Og med disse ord overgår denne beretning til forsamlingen.

Referat af generalforsamling 11. marts 2020

Referat af generalforsamling onsdag d. 11. marts 2020 i Skåde Rideklub.

Mette Thomsen bød velkommen, og bestyrelsen pegede på Henrik Rune som dirigent.

1. Valgt af dirigent:
Henrik Rune blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og med mindst 3 ugers varsel (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Og datoen for udsendelse af selve indkaldelsen til generalforsamling var påført indkaldelsen. Indkomne forslag og regnskab 2019 skulle tillige ligge tilgængelig 8 dage før generalforsamlingen, hvilket det også gjorde via hjemmesiden.

Generalforsamlingen var dermed lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning:
Beretning for året 2019 fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, og denne blev taget til efterretning og godkendt. 

3. Kassererens beretning:
Regnskabet for 2019 lå til udlevering til de fremmødte, ligesom det har været tilgængeligt elektronisk, 8 dage forud for generalforsamlingen.

Vanen tro var det vores controller, Susanne Due, der gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Hun har været til stor hjælp løbende med regnskabet.

Tak til Susanne Due for gennemgang.

Der var spørgsmål til vedligehold af banerne og udgiften hertil. Der er jo 4 baner, der skal vedligeholdes, og det er ikke samme udgift hvert år. Christian oplyste, at det gerne skulle blive billigere i år. Det koster lidt med løbende vedligehold – det er dog så gode baner vi har, at vi skal have løbende vedligehold og opfyld. Vi skal alle passe på banerne– så saml heller lidt for meget end for lidt op, når der tages klatter.

Desuden kunne Christian oplyse, at en anonym gavegiver har givet kr. 50.000, - som en helt ekstraordinær gave. Denne flotte gave blev brugt til reparation af vores ”ged”, som vi bruger til udmugning.

”Geden” var gået i stykker og kunne ikke længere sikkerhedsgodkendes. En ny var meget dyr, og leasing var også for dyr. Så vi er meget, meget glade for denne flotte pengegave.

Med gaven fulgte også en opfordring til, at vi laver flere aktiviteter, der kan give indtægt, således vi kan modstå en sådan udgift, som en reparation af ”geden” var.

Og Christian oplyste, at det er helt korrekt – vores kassebeholdning skal køre rundt uden disse ekstraordinære gavebidrag.

Der var herefter ikke yderligere spørgsmål til regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag modtaget indenfor fristen.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:
Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op samt overrakte blomster til ranglistevinderne tillige med gavekort på kr. 500,- sponsoreret med halvdelen fra henholdsvis Kronborgs Sadelmageri og Rideudstyr samt Skåde Rideklub.

Og Mette opfordrede til, at man forsat sender resultater ind til registrering til Jette Kaasgaard. Resultaterne skal indsendes max. en måned efter, man har været til stævnet, for at det er gyldigt.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

Ranglisten for 2019:

Dressur/Hest:                    Navn:                                 Point:

Solos Don Duble                 Mette Markussen                 162               

Coffee Bean                      Charlotte Elgaard                   40

Quite a Match                   Mette Markussen                   34

Dressur/Pony:                   Navn:                                 Point:

Gribsvads Midt Night          Christine Elgaard                  408

Nørlunds King Arthur          Clara Birch Riley                   49

Reitlands Finale                 Christine Elgaard                   27

Magis Moment                   Charlotte Elgaard                  12

Spring/Hest:                      Navn:                                 Point:

Calypso                             Louise Bagger                      132

Claire                               Freja Louise Bjerregaard         72                 

Akustik                             Caroline Dybdal                     66

Spring/Pony:                     Navn:                                 Point:

Roller                               Alma Grote                         300

Tovdals Alc Capone             Emely Filippa Windtberg       147

                                                                                                                             Henrik Rune sagde desuden stor tak til Jette Kaasgaard for hendes arbejde med denne registrering.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Mette Thomsen, Christian Markussen, Sif Pedersen samt Tina Østergaard er på valg. Mette Thomsen og Christian Markussen modtager genvalg. Sif Pedersen og Tina Østergaard modtager ikke genvalg.

Linda Raufort og Anne Pind er ikke på valg.

Der var ingen nye medlemmer, der ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorfor Mette Thomsen og Christian Markussen blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsen består således af kun af 4 personer, Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind samt Linda Raufort.

Er der medlemmer, der efterfølgende ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet, så bedes man henvende sig til Mette Thomsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Line Holm Thomsen og Fie Hofman er suppleant i dag. Fie Hofman modtager genvalg. Line Holm Thomsen genopstiller ikke.

Fie blev genvalgt som suppleant. Der var ikke andre, der ønskede at indtræde som suppleant.

8. Valg af udvalgsformænd:  
Formændene er valgt på generalforsamlingen, og udvalgsformændene udpeger udvalgsmedlemmer efter behov.

Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:
Formand: Belinda Blensted. Medlemmer derudover er: Helle Nørbjerg og Mette Thomsen.
Aktivitetsudvalget omfatter aktiviteter udover stævner, dvs. mere sociale arrangementer.
Og alle har lov at lave aktiviteter, så kom endelig til Mette og hør om datoen er ledig. Alle er meget velkomne.

b. Festudvalg:
Mette Markussen er formand. Hun oplyste kort, at Skåde festen her ultimo februar md. 2020 blev aflyst pga. for få tilmeldte. Trods opslag i staldene, info på hjemmesiden, info på FB m.v., så var der ikke nok tilmeldte. Denne her gang havde hun ikke ”gået rundt og prikket folk” for at få deres tilmelding. Når der hænger opslag, bør folk selv sørge for at få sig tilmeldt.

c. Sportsudvalg / Stævneudvalg:
Formand: Helle Nørbjerg.
Medlemmer: Sif Pedersen, Trine Askjær-Jørgensen, Mette Thomsen

d. Juniorudvalg:
Emilie Raufort og Naja Hoffman deler formandsposten.

e. Materiel udvalg:
Formand: Christina Kronborg. Ved referatets udgivelse var det endnu ikke afklaret. Georg Nielsen er med. Anker Nielsen er med som tilkalder vagt.

f. Cafeteria udvalg:
Linda Raufort er formand. Medlemmer er Fie Hofman.

g. Automat udvalg:
Marika Grote er formand.  Fremadrettet er det Jette Kaasgaard samt Marika, der hjælpes ad med at bringe returdåser tilbage samt inkassere pant. Desuden indkøber de øl og sodavand. Jette Kaasgaard passer stadig køkkenet og kaffeautomaten, hjælper med at bære flasker ned.  

Stor tak for dette arbejde.

h. Sponsorudvalg:
Linda Raufort er formand.  Hun har fået mange gode input, og der skal gøres mere ved det. P.t. har det dog knebet med tiden.

Hjemmesideudvalg:
Helle Nørbjerg er fortsat web-master.

PR udvalg:
Formand frem til sommer: Line Thomsen- Line kører instagram og har login til Facebook. Emilie Raufort blev valgt ind.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året og for de indtægter, de forskellige stævner, automater m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:
Henriette Bjerregaard og Louise Alstrup har disse 2 poster. Og de modtager genvalg. Og blev genvalgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:
Henrik Rune er bestyrelsesmedlem til AROS. Han blev genvalgt.

11. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen opfordrer til at fortsætte med samme kontingent i 2020 som i 2019. Dette blev godkendt.

12. Eventuelt:
Torben Søby fra AROS oplyste, at de tænker på at få lavet solvarme og varmepumpe, så vi kan få oliefyret væk fra rytterstuen og staldmesterboligen. Der er ingen udgifter for rideklubben til dette. Det skulle gerne give rideklubben en besparelse på varmeudgiften og gavne miljøet. Planen er, at AROS sætter gang i dette projekt i løbet af året.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Henrik Rune erklærede generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden.

Stor tak til vores venlige dirigent, Henrik Rune. 

Mødet sluttede kl.19.45.

Og alle kunne nu nyde en lun fastelavnsbolle samt kaffe eller te. Ridefonden AROS havde sponsoreret disse fastelavnsboller - mange tak for det.

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde. Det bliver onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30 hos Christian. Desuden skal forretningsorden gennemgås.

NB: Grundet myndighedernes anbefaling om ikke at samles, har bestyrelsen valgt at aflyse det konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2020. Nyt tidspunkt fastsættes, når det er forsvarligt igen.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Formandens beretning for året 2018

Velkommen til vores general forsamling og dejligt at se jer. Så er vi her igen, og der er allerede gået endnu et år. Her er et lille tilbage kig på, hvad der skete i vores rideklub i det forgangne år.

Vi havde en hyggelig aften her i rytterstuen med sen julefrokosthygge midt i januar sidste år.

Emma Stockmarr overtog den daglige ledelse af rideskolen 1. februar 2018.

Der har været flere partovernatninger og enetimer for part rytterne. De gør et skønt stykke arbejde i elevstalden og med hestene samtidig med, at de får øvelse og træning i at have egen hest.

Partgruppen og pony/junior udvalget skaber liv og skønne aktiviteter som overnatninger med hygge, aften ridning i nattøj og uhyggelige natløb. Der har været julehygge med klippe-klistre, hvor ridehuset traditionelt har været pyntet op med guirlander og julehjerter. Der har været flere vellykkede stævner for rideskolen i løbet af året, som blev afsluttts med et brag af et julestævne med rekord mange starter.

Emma, underviserne og pony/junior udvalget afviklede den Store ridelejr i uge 27 bl.a. med en Tur til Djurs sommerland.

Vi deltog i Århus festuge, hvor vi havde 2 af rideskolehestene med i Rådhusparken. Her gav vi trækketure til store og små og reklamerede for vores rideskole.

Vi har også haft nogle skønne fælles skovture, og det er vel nu en tradition med en forårstur og en efterårstur til Moesgård strand.

Vi har afholdt et par staldmøder i løbet af året. Igen med sparsom tilslutning.

Vi har i stævneudvalget haft en del mødeaktivitet og planlægning i foråret som kulminerede i afvikling af et stort dressurdistriktstævne først i juni med rigtig god hjælperopbakning. Vi fik stor ros fra deltagere, dommere og Td'er ... selv vejret var med os.

I september afholdte vi hjælperfest, hvor der var gratis spisning for alle der havde hjulpet ved stævnet før sommerferien.

Ud over dette blev det til et enkelt klubstævne i efteråret.

Der har været afholdt et par skønne arbejdsdage med stor opbakning, hvor det som sædvanligt virkelig rykker, når så mange samles omkring det fælles projekt ... at forskønne vores sted. Og som altid afslutter vi med fælles frokost.

Stalddriften kører som vaneligt med Georg ved roret dog med flere personalemæssige udfordringer over året som han altid ender med at finde en løsning på.

Vi havde i sommer Prof hjælp til nedvaskning af stalden, det var en lidt dyrere løsning end vaneligt, men også en meget bedre og hurtigere afvikling med flot resultat.

Vi har haft ryttere afsted til stævner i spring og dressur samt jagter. De har været afsted på klub, distrikt og landsplan, og de har taget mange fine resultater med hjem...det er rigtig god reklame for vores rideklub.

Året afsluttes på traditionel vis nytårsaftensdag med nytårs skål og kransekage i cafeteriet kl 13 og igen i år var rigtig mange mødt op denne årets sidste dag.

Det kommende års udfordringer er afvikling af 1 distrikt stævne i pinsen til juni og 3 klubstævner  efter sommerferien...dette kræver rigtig go hjælp fra jer medlemmer.

Vi skal have vores bokse fyldt op og holde dem fuldt belagt… det får vi bl.a. gennem god reklame fra jer og at I tage godt imod nye samt bevare den gode stemning på stedet.

En stor tak til vores ihærdige personale, som gør alt hvad de kan for, at vi og vores heste trives.

En stor tak til bestyrelsen for årets arbejde.

En stor TAK til ALLE der gør et stykke arbejde for vores skønne klub.

En lille opsummering til gavn for alle: Det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet arbejde. Der holdes bestyrelsesmøde hver 2. måned. Bestyrelsen ansætter staldmester og rideskoleleder. Staldmesteren har udover stalddrift bl.a. til opgave at håndhæve regelmenter og ordensregler, som vi ALLE skal indordne efter.

Alle medlemmer kan komme med skriftlig forslag til bestyrelsesmøderne.

Der holdes 3 medlemsmøder pr år, på disse møder snakkes om løst og fast, hvad der er af ønsker og behov og meget andet. Staldmesteren deltager i bestyrelsesmøder og medlemsmøder.

På generalforsamlingen vælges der udvalgsformænd til en række udvalg. Bl.a. aktivitetsudvalget. Husk, alle har mulighed for at lave en aktivitet, når blot den først er godkendt af udvalgsformanden.

Og med disse ord overgår beretningen til forsamlingen.

Referat af generalforsamling 13. marts 2019

Referat af generalforsamling onsdag d. 13. marts 2019 i Skåde Rideklub.

Mette Thomsen bød velkommen, og bestyrelsen pegede på Michael Meyer som dirigent.

1. Valgt af dirigent:

Michal Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og med mindst 3 ugers varsel (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Og datoen for udsendelse af selve indkaldelsen til generalforsamling var påført indkaldelsen. Generalforsamlingen var dermed lovlig

2. Formandens beretning:

Beretning for året 2018 fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, og denne blev taget til efterretning.

3. Kassererens beretning:

Regnskabet for 2018 lå til udlevering til de fremmødte, ligesom det har været tilgængeligt elektronisk, 8 dage forud for generalforsamlingen.

Vanen tro var det vores controller, Susanne Due, der gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Hun har været til stor hjælp løbende med regnskabet.

Der var spørgsmål til vandforbruget. Christian oplyste, at banerne koster lidt på vandregningen.  Dog har vi så ikke brugt så mange arbejdstimer på banerne, så det er godt givet ud med vandet.

Arne Rasmussen fra AROS spurgte til de godt kr. 10.000 i regnskabet ”Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser”. Susanne Due oplyste, at det er fordi, vi har få kunder, som ikke har/kan give dankort oplysninger –– det er forudbetalinger fra disse kunder. Der er ingen risici ved denne post.

Herefter var der ikke flere spørgsmål til regnskabet.

Tak til Susanne Due for gennemgang.

4. Behandling af indkomne forslag:

Forslag om vedtægtsændringer, idet både de nuværende vedtægter samt udkast til nye vedtægter har været tilgængelig for vore medlemmer via mailen med fremsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen.

Michael oplyste kort, hvad der i hovedtræk er ændret, ligesom han oplyste, at udkast til nye vedtægter er blevet forhåndsgodkendt hos DRF.

Arne Rasmussen fra AROS noterede sig, at punktet omkring cafeteriadrift er slette, hvilket er korrekt, da det er et levn fra ”gammel tid”. Arne var tilfreds med, at det ikke var med i vedtægterne mere.

Der var således ikke flere spørgsmål til vedtægterne, og der var ikke ønske om skriftlig afstemning.

Alle kunne tilslutte sig de nye vedtægter, og de blev godkendt med 100% flertal.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:

Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op samt overrakte blomster til ranglistevinderne tillige med gavekort på kr. 500,- sponsoreret med halvdelen fra henholdsvis Kronborgs Sadelmageri og Rideudstyr samt Skåde Rideklub.

Og hun opfordrede til, at man forsat sender resultater ind til registrering til Jette Kaasgaard.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

Ranglisten for 2018:

Spring/Hest:                      Navn:                                 Point:

Akustik 6                            Caroline Dybdal                   292

Claire                                  Freja Louise Bjerregaard    136

Calypso                               Louise Bagger Brix              66

Cayenne                             Gitte Straadt                      60

Crachas                               Caroline Dybdal                  48

Nice Surprice                      Laura Brønnum                     6

Spring/Pony:                     Navn:                                 Point:

Dunlewey Roller                Alma Grote                          376

Dressur/Hest:                    Navn:                                 Point:

Quite A Match                    Mette Markussen                196

Cobra                                Maria Pedersen                   108

Infinity                               Mette Thomsen                    25

Crachas                             Trine Askjær-Jørgensen          24

Dressur/Pony:                   Navn:                                 Point:

Gribsvads Midt Night        Charlotte Elgaard               281

Menai Celtic Crwydren      Christina Elgaard                 25

Skelhøjs Bugatti                 Mette Sonne Mikkelsen       15

Rory Magic Mirah              Cecilie Møller Ohlsen            9              

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Anne Pind samt Linda Raufort er på valg. Begge genopstiller.

Mette Thomsen, Christian Markussen, Sif Pedersen og Tina Østergaard er ikke på valg.

Der var ingen nye medlemmer, der ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorfor Anne Pind og Linda Raufort blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsen består således af Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Linda Raufort, Sif Pedersen samt Tina Østergaard.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Fie Hofman er suppleant i dag og genopstiller.

Mette Thomsen oplyste, at der er plads til ekstra suppleant.
Efter generalforsamlingen var afsluttet, meldte Line Thomsen sig om suppleant. Velkommen til.

8. Valg af udvalgsformænd:

Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:

Belinda Blensted og Helle Nørbjerg er i udvalget. Og Mette Thomsen er formand. Og Mette oplyste, at de fortsætter.

Aktivitetsudvalget omfatter aktiviteter udover stævner, dvs. mere sociale arrangementer.

Og alle har lov at lave aktiviteter, så kom endelig til Mette og hør om datoen er ledig. Alle er meget velkomne.

b. Festudvalg:

Mette Markussen tilbød er i udvalget. Og hun kunne godt bruge ekstra hænder – og har man fx kun tid og overskud til at hjælpe til en enkelt fest, så kontakt endelig Mette herom.

c. Sportsudvalg / Stævneudvalg:

Helle Nørbjerg er formand. Sif Pedersen, Trine Askjær-Jørgensen, Mette Thomsen samt Marie er med i udvalget.

d. Juniorudvalg:

Amalie Brønnum og Emile Halvorsen er i udvalgte, og de er sammen om at være formænd. Marie er også med.

e. Materiel udvalg:

Christina Kronborg er formand. Anker Nielsen samt Georg Nielsen er med.

f. Cafeteria udvalg:

Linda Raufort er formand. Anne Pedersen samt Fie Hofman er også med.

g. Automat udvalg:

Marika Grote er formand.

Fremadrettet er det Jette Kaasgaard samt Marika, der hjælpes ad med at bringe returdåser tilbage samt inkassere pant. Desuden indkøber de øl og sodavand.

Vi siger stor tak til Jørgen Schjødt for hans hjælp gennem årene med dette.

Jette Kaasgaard passer stadig køkkenet og kaffeautomaten og stor applaus for dette.

h. Sponsorudvalg:

Linda Raufort er formand. Linda vil gerne, at der er nogen med gode forbindelser, der kunne tænke sig at være med i sponsorudvalget? Henvendelse sker til Linda.

Hjemmesideudvalg:

Helle Nørbjerg er fortsat web-master.

PR udvalg:

Line Thomsen, Marie, Emma Stockmaar samt Dorthe Lyhne.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året og for de indtægter, de forskellige stævner, automater m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:

Henriette Bjerregaard og Louise Alstrup har disse 2 poster. Og de modtager genvalg. Og blev genvalgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:

Henrik Rune er bestyrelsesmedlem til AROS. Han blev genvalgt.

11. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen opfordrer til at fortsætte med samme kontingent i 2019 som i 2018. Dette blev godkendt.

12. Eventuelt:

Ridefonden AROS fik ordet ved Arne Rasmussen.

Han oplyste, at deres ønske om at etablere lys op ad vejen helt nede fra Hørretvej, er blevet forkastet af kommune.

Desuden kunne han oplyse, at de har et ønske om at renovere både halmladen samt ridehallen, således at der kommer nye plader på der, hvor de nuværende plader er i stykker.

Christian oplyste kort, at det er Arne Rasmussen, Torben Søby og Henrik Rune, der sidder i bestyrelsen i Ridefonden AROS, som er en selvejende institution. Og det er AROS, der står for ejerskabet af grunden og ejendommen. Skåde Rideklub har lejet sig ind.

Michael oplyste, at bestyrelsen havde modtaget en skrivelse til drøftelse fra Jane Børgesen og Helle Nørbjerg.

Helle Nørbjerg fik ordet og oplyste, at de havde indsendt et skriv til bestyrelsen med bekymring over ledige bokse, og flere medlemmer kom med forslag hertil.

Desuden var der snak om følgende:

 • Foldfaciliteter – og hvor der kom flere forslag til andre udlukningstider m.v. Forslag om leje af mere jord til folde.
 • Brug af græs springbanen som folde
 • Ridning i hallerne tirsdage og torsdage
 • Lukketider for staldene
 • ”Produktion” af kommende heste- og pony ejere
 • Flere samlende aktiviteter som blander klubben – både private hesteejer, parter samt rytter på elevskolen.
 • Adgangsvejen til rideskolen fra Oddervej blev vendt.

Det blev påpeget, at man IKKE må gå mellem foldene over fra Højbjerg Maskinfabrik til Skåde.

Christian noterede sig, at det er rigtig dejligt, at der kommer de mange gode forslag for fx folde. Og bestyrelsen tager alle forslag med på de kommende bestyrelsesmøder til gennemgang og diskussion.

Mette rundede af og oplyste, at bestyrelsen løbende taler om, hvordan vi får tingene til at fungere for alle – og vi tager det op løbende og evt. ændre noget, så det bliver mere smidigt.

Michael spurgte, om Helle Nørbjerg var tilfreds med den debat – det var hun.

Og vi skal stadig huske altid at få samlet klatter op, så vi bevarer vores fine bunde på bedste vis.

Georg supplerede med at sige, at når der samles op, så få det hele med – bedre med for meget end for lidt. Og tøm skovlen i spanden.

Line Thomsen foreslog oprydningsdag i elevsadelrummet og i laden. Bestyrelsen tager ønsket med på bestyrelsesmøde.

Desuden foreslog hun, at boks nr. passer til dækkenholder nr. – så er det meget nemmere at hjælpe forskellige pensionærer, når det passer sammen.

Det blev aftalt, at Georg checker, at alle boksene har boksnr. på, hvorefter Mette Thomsen sørger for at få nr. på alle dækkeholdere, så det passer til boksen.  

Der blev påpeget, at man hænger sine dækkerne ordentlig op på dækkeholderen.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Mette Thomsen erklærede generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden.

Mette afsluttede med stor tak til vores altid venlige dirigent, Michael Meyer.

Mødet sluttede kl. 20.30.

Og alle kunne nu nyde de dejlige fastelavnsboller samt kringle, som Ridefonden AROS havde medbragt - mange tak for det. Dertil var der kaffe, te eller saftevand.

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde. Det bliver onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 hos Christian. Desuden skal forretningsorden gennemgås.

Referent:

Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Formandens beretning for året 2017

Så kom vi igen til midten af marts og dermed den årlige generalforsamling. Dejligt at se så mange.

Året 2017 blev året, hvor vi endelig efter flere års ønsker og hårdt arbejde kunne skyde vores store ridebaneprojekt i gang.

I påsken sidste år blev det 1. spadestik taget til de nye ridebaner. Et par måneder efter kunne vi smugride på de nye lækre baner og sikke en forvandling!!! Der sker bare noget helt vildt med ens egen ridning, når man rider på noget SÅ lækkert.

I august holdt vi et brag af en indvielse med ÅBEN rideklub. Det var et super fint arrangement, og der manglede ikke noget. Fantastisk at se, hvordan dette arrangement blev løftet til en helt særlig dag med et hold af energiske ildsjæle og rigtig mange deltagere på selve dagen. Tak for den store opbakning fra jer ALLE.

Vi har, som vi plejer, haft 2 arbejdsdage på Skåde Rideklub, en i foråret og en i efteråret. Det er altid utroligt, hvad der kan lade sig gøre på ganske få timer, når en flok på 20-25 mand stimler sammen og tager fat. Som sædvanligt afsluttet med fælles frokost og en tilfredsstillelse ved at nyde de ”nye” flotte omgivelser.

Vi har haft 3 Medlemsmøder i årets løb. Vi sidder de samme 10 stykker hver gang til disse møder, hvor vi faktisk har nogle rigtig gode snakke, men vi vil bare rigtig gerne være nogle flere. Når det nu er et ønske fra forsamlingen her, så ville det være dejligt, at folk troppede op til disse møder. Det er meningen, at vi der skal udrede tvivlsspørgsmål samt komme med ønsker og behov som bestyrelsen kan arbejde videre med, komme med forslag til arrangementer, som man kunne tænke sig at stå for og meget andet.

Stævneudvalget har været kørt træt pga. manglende opbakning, og det har været et roligt år ang. stævneafvikling. Et enkelt dressurstævne på distriktsplan blev det til i marts 2017. Men ingen klubstævner!

Intern Dressurcup over 3 omgange blev det til i efteråret. Det er et skønt socialt arrangement, hvor alle mand kan være med. Det samler klubben med parter og private ryttere på mixede hold. Alle kan ride den sværhedsgrad de ønsker, og der er en lige grad af træning og udvikling samt konkurrence og fællesskab. Det hele afsluttes med fælles frokost.

Der har været flere weekends med Dressurkursus med forskellige undervisere og fin tilslutning.

Skøn sommer ridelejr, mini ridelejr og voksen ridelejr. Samt mange andre aktiviteter på rideskolen med god støtte fra pony/junior udvalget.

Det har faktisk været et år med rigtig meget aktivitet de fleste weekends med socialt og ridefagligt fokus.

Vi har haft et år med en fuldt belagt elevskole og venteliste for at komme til at gå til ridning.

Partordningen gør at vores rideskoleheste har det rigtig godt. Partpigerne gør her en kæmpe indsats, og med partordningen øver pigerne sig i at have egen pony, hvilket der hvert år kommer nye ponyejere ud af. Dejligt med den store forældreopbakning i partgruppen.

Vores rideskoleleder Sarah Birkmose er fratrådt sin stilling i årets første måned i år og

pr. 1. feb. overtog Emma Stockmarr rideskoleleder jobbet frem til sommerferien, og vi søger en ny med start 1. august.

Vi har haft fuld hus på boksbelægningen siden efteråret, og der er nu mere end 10 mand på venteliste til at få en boks på Skåde.

Vi har gode og professionelle undervisere til alle behov og niveauer. Og jeg ser en løbende udvikling også på stævneresultaterne. Jeg vil senere uddele præmier til vores ranglistevindere efter endnu et år med gode resultater for vores egne ryttere ved dressur- og springstævnerne.

Vi har søgt og fået et dressur distriktsstævne den 1. weekend i juni, samt klubdressurstævne i uge 42 og en søndag i december. Til stævnet 2. og 3. juni får vi brug for rigtig mange hjælpere, da vi kører på 2 baner udendørs. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

En lille opsummering til gavn for alle: Det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet arbejde. Der holdes bestyrelsesmøde hver 2. måned. Bestyrelsen ansætter staldmester og rideskoleleder. Staldmesteren har udover stalddrift bl.a. til opgave at håndhæve regelmenter og ordensregler, som vi ALLE skal indordne efter. Alle medlemmer kan komme med skriftlig forslag til bestyrelsesmøderne. Der holdes 3 medlemsmøder pr år, på disse møder snakkes om løst og fast, hvad der er af ønsker og behov og meget andet. Staldmesteren deltager i bestyrelsesmøder og medlemsmøder. På generalforsamlingen vælges der udvalgsformænd til en række udvalg. Bl.a. aktivitetsudvalget. Husk, alle har mulighed for at lave en aktivitet, når blot den først er godkendt af udvalgsformanden.

Tak til diverse udvalg.

Tak til Georg og stald personalet.

Tak til Rideskole personalet.

En stor tak til vores bestyrelse, som er bredt dækkende for vores klub med repræsentanter for rideskolen, partforældre, privatheste og -ponyer samt dressuren.

Tak til ALLE som bidrager over året - UDEN frivilligt arbejde ingen klub.

Og med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingen.

Mette Thomsen, Formand Skåde Rideklub

Referat af generalforsamling 14. marts 2018

Referat af generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018 i Skåde Rideklub

Mette Thomsen bød velkommen, og bestyrelsen pegede på Michael Meyer som dirigent.

1. Valgt af dirigent:

Michal Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og med mindst 3 ugers varsel (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig. Og datoen for udsendelse af indkaldelsen var påført denne.

2. Formandens beretning:

Beretning for året 2017 fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, og denne blev godkendt uden bemærkninger.

3. Kassererens beretning:

Regnskabet for 2017 lå til udlevering til de fremmødte. Vanen tro var det vores controller, Susanne Due, der gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Hun har været til stor hjælp løbende med regnskabet.

Efter Susannes gennemgang var der mulighed for at stille spørgsmål. Der var spørgsmål til ridefonden AROS, og det blevet forklaret, at Skåde Rideklub lejer sig ind hos ridefonden AROS. Tillige blev forklaret, hvem der fx har de forskellig vedligehold, fx at terrassen har ridefonden AROS stået for. Er det fx en vaskemaskine, så er det Skåde Rideklub, der har udgiften.

Desuden var der spørgsmål til, hvorfor vandudgiften var steget med godt kr. 20.000,- fra 2016 til 2017.  Susanne Due oplyste, at vi desværre ikke kan måle direkte på udgiften, hvor den kommer fra, men at det er noget rideklubben/bestyrelsen er OBS på.

Christian oplyste, at der er 2 forskellige afregningspriser for forbrug af vand – ved vanding af baner og drikkevandet til hestene betaler vi en lavere pris pga. vi er fritaget for afgift. Ved brug af vandet i fx vandspiltorvet betaler vi den alm., højere pris, som ved et almindeligt forbrug i en husstand.  

Herefter var der ikke flere spørgsmål til regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag:

Der var indkommet 2 forslag

Første forslag:

Forslag om vedtægtsændring, således at alle medlemmer forud for generalforsamlingen kan få indsigt i de indkomne forslag, samt at foreningens budget og regnskab er tilgængelige for medlemmerne inden generalforsamlingen.

Dirigenten kunne oplyse, at forslagene har foranlediget, at bestyrelsen har besluttet at foretage en mere gennemgribende ændring af vedtægterne, og nye vedtægter vil således komme med ud ved indkaldelse til generalforsamlingen 2019. Herunder tillige at indkomne forslag og regnskab skal gøres tilgængelige for medlemmerne inden generalforsamlingen.

Det skal oplyse, at bestyrelsen har debatteret opdatering af vedtægterne tidligere og har ønsket at ændre disse.

Andet forslag:

Forslag fra hele part-gruppe om at gøre kort-stalden til en ren ponystald – dette for at skabe det bedst mulige sammenhold bland de unge ryttere med fællesskab, hygge og sjove stunder.

Det blev bemærket, at bestyrelsen har forstået det således, at forslaget er et debatforslag.

Bestyrelsen svarede, at vi har lidt udfordringer mht. staldene pga. ny lovgivning for stalde i 2020. Georg kunne oplyse, at kort-stalden burde blive ponystald i 2020 pga. boksene størrelse, da boksene derefter ikke overholder lovkravene til størrelse for hest.

Han kunne desuden oplyse, at lovkravene tillige giver lidt flere udfordringer end kun i kort-stalden, da der bl.a. også er krav til højden på hestene set i forhold til højden op til loftet – dette vil give udfordringer i langstalden tillige. Og noget som der skal ses på og frem mod 2020, hvor ændring af loven træder i kraft.

Christian oplyste, at vi vil kigge på det og tage det op på bestyrelsesmøder for at få klarlagt, hvad der skal gøres.

Christina Kronborg lagde en føler ud om, at sådan en ren ”pony-stald” kunne komme til at mangle lidt handlekraft, sikker omgang med ponyerne, ansvar og oprydning. Hun tænkte, at hendes datter bl.a. ”får lærdommen” pga. hun er over blandt de voksne pensionærer, hvor Christina tror, at en ren ponystald måske kan ”sejle” lidt mere – hvem skal have ansvaret for, at der bliver fejet, hvem tør sige noget m.v.

Der blev tillige ytret, at man skal passe på ikke at ”dele klubben op” – at her er der ponystalden, her er pensionærstalden m.v. Vi skal huske på, at vi er EN klub.

Pernille mente, at børnene – og også i kort-stalden - bliver irettesat m.v.  

Mor til tidligere partpige oplyste, at pigerne gerne vil omgås de voksne, men at der bl.a. er regler der gør, at de ikke kan ride sammen, bl.a. at partrytterne må ikke ride i den store ridehal. De kan så ride i skoven sammen.

Alle kan desuden også ride på den udvendige, nye elevbane.

Der blev tilkendegivet fra Amalie, at hun tror på, at der automatisk vil ske en opdeling – fx ponystald for at favorisere sammenholdet for vore mindre/unge ryttere.

Der blev tillige angivet, at vi jo også har andre steder, hvor vi kan være sociale – både rytterstuen, pony/junior udvalget, stævneudvalgt m.v., og at vi ikke skal blive rigide i forhold til at få løst det indkomne ønske og til størstedel af medlemmernes tilfredsstillelse.

Sluttelig sagde Fie, at hun fandt stor hjælpsomhed på Skåde og mente, vi har et skønt og dejligt klima på Skåde.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:

Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op samt overrakte blomster til ranglistevinderne tillige med gavekort sponsoreret af Skåde Rideklub samt gavekort på kr. 500,- doneret af Kronborgs Sadelmageri og Rideudstyr til hver af ranglistevinderne.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

Mette Thomsen bad om, at man overholder retningslinjerne for angivelse af resultater. Reglen er, at hvis der ikke er meldt resultater ind senest 30 dage efter et stævne, så tæller det ikke med i optegnelsen og ens point gælder ikke.  

Spring/Hest:                       Navn:                                  Point:

Claire                                 Freje Louise Bjerregaard     479

Vedette BM                         Sofie Rask Thomasen           378

Cayenne                             Gitte Straadt                         48

Crachas                              Caroline Dybdal                     33

Akustik                               Caroline Dybdal                     18

Spring/Pony:

Dunlewey Roller                 Alma Grote                           230

Darco                                Alma Grote                            168

Spring/Hest:                      Navn:                                  Point:

Dressur/Hest:

Søkjærs Romeo                  Signe Winther                       137

Ejaas Lucy                         Susani Rothmann                    91

Charlie Wonder                  Anna Markussen                     66

Madsen                              Lotte Friis                             39

Crachas                             Trine Askjær-Jørgensen          35

Quite A Match                    Mette Markussen                    34

Hortense                           Susani Rothmann                    33

Peperoni                           Helle Nørbjerg                        26

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Mette Thomsen, Christian Markussen, Sif Pedersen og Tina Østergaard er alle på valg, og de modtager alle genvalg.

Anne Pind samt Linda Raufort er ikke på valg.

Der var ingen nye medlemmer, der ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorfor alle på valg blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsen består således af Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Linda Raufort, Sif Pedersen samt Tina Østergaard.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Christian oplyste, at vi også mangler kandidater til suppleanter. Og det er en god mulighed for at snuse til bestyrelsesarbejdet. Fie meldte sig om suppleant. Hun fortalte kort om sig selv, at hun går til ridning på elevhold, og hendes datter har part på Amira.

8. Valg af udvalgsformænd:

Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:

Belinda Blensted og Helle Nørbjerg er p.t. i udvalget. Og Mette Thomsen er formand. Og Mette oplyste, at de fortsætter.

Aktivitetsudvalget omfatter aktiviteter udover stævner, dvs. mere sociale arrangementer.

b. Festudvalg:

Heidi Agen og Camilla Vang Barret var i udvalgte i 2017. De var ikke tilstede til generalforsamling, og vi har ingen tilkendegivelse modtaget fra dem. Mette Markussen tilbød at overtage udvalget igen, og Heidi og Camilla er dermed fratrådt.

c. Sportsudvalg / Stævneudvalg:

Sif Pedersen, Dorthe Jørgensen samt Trine Askjær-Jørgensen var i udvalget i 2017. Dog er Dorthe Jørgensen ikke på stedet mere, hvorfor hun ikke er i udvalget mere. Sif og Trine fortsætter. Sif er formand.

Henriette oplyste, at de (Henriette, Freja, Marika og Alma) har holdt nogle møder om arrangement af stævner. Men der har ikke været nok opbakning m.v., så de kapituleret og fortsætter ikke med dette.

Mette Thomsen oplyste, at man jo altid er velkomment til at henvende sig til hende, hvis man ønsker blot en enkelt gang at arrangere noget – fx foredrag, sociale aktiviteter, få en underviser til Skåde en dag, hvor folk kan tilmelde sig m.v. Mette checker altid op mod aktivitetskalenderen.

Louise Alstrup oplyste, at hun har arrangeret stævner, og hun vil gerne vise, hvordan det gøres, men ønsker ikke at stille op til stævneudvalgt.

Mette Thomasen oplyste, at der blot kunne startes op stille og roligt med en lille cupstævne m.v.

d. Juniorudvalg:

Pernille Bruun var koordinator/formand for udvalget i 2017. Dog ønsker Pernille ikke at fortsætte som koordinator og stopper.

Pernille oplyste, at arbejdet bl.a. omfatter elvestævner, ridelejr, overnatninger, fælles spisninger, klippe klister dage, julehygge, fastelavnsstævne m.v.

Der blev ytret, at også rideskolelederen skal være med i pony/juniorudvalg. Og det har fungeret godt, at rideskolelederen deltager og tillige er primus motor, også set i forhold til sikkerhed, ansvar m.v.

Efter lidt overvejelser meldte Amalie Brønneum og Emile Halvorsen sig, og de stiller op sammen som formænd.

Pernille Bruun vil overlevere informationer om arbejdet og tilgang til FB. Og mappen afleverer Pernille ved partmødet her på lørdag 17. marts 2018. Hun oplyste desuden, at det på FB fremgår, hvem der mere er med i udvalget samt deres mødre.

e. Materiel udvalg:

Anker Nielsen var formand. Og Georg Nielsen var medlem. Og de fortsætter. Dog blev det oplyst, at vi har brug for nye kræfter. Christina Kronborg meldte sig desuden til udvalget.

f. Cafeteria udvalg:

Linda Raufort var formand. Anne Pedersen samt Sarah Birkmose var tillige med i dette udvalg. Sarah Birkmose udgår og udvalget består således af Linda og Anne. Og med Linda som formand.

g. Automat udvalg:

Marika Grote var formand i 2017. Og fortsætter igen som formand.

Jørgen Schjødt sørger stadig for at bringe returdåser tilbage og indkasserer pant. Desuden køber han øl og sodavand. Og han vil også gerne fortsætte. Tak for det.

Jette Kaesgaard passer køkkenet og kaffeautomaten. og stor applaus for dette.

h. Sponsorudvalg:

P.t. ingen formand. Linda Raufort foreslår, at det starter op igen i bestyrelsesregi, så alt bliver opdateret, retningslinjer m.v. Senere meldte Linda tilbage, at hun tager den post og bliver formand.  Mette Sonne Mikkelsen tilbød at hjælpe Linda tillige.

Hjemmesideudvalg:

Helle Nørbjerg er fortsat web-master.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året, og for indtægter, de forskellige stævner, automaterne m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:

Katrine Arenfeldt og Henrik Rune har tidligere været valgt. De kan dog desværre ikke fortsætte mere. Henriette Bjerregaard og Louise Alstrup overtager. 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:

Bestyrelsen foreslår Henrik Rune som bestyrelsesmedlem til AROS. Og det sagde han ja til.

11. Fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet, at fortsætte med samme kontingent i 2018 som i 2017.

Kaffepause, hvor vi nød de dejlige fastelavnsboller, som Ridefonden AROS havde medbragt – mange tak for det.

12. Eventuelt:

Ridefonden AROS fik ordet, og de oplyste, at det var dejligt, at bestyrelsen fortsætter, og deres fornemmelse er, at klubben fungerer godt. Torben Søby oplyste, at der mangler at blive udført nogle reparationer, bl.a. lys i værkstedet samt stien rundt om foldene. Han forventer, at det bliver udført her til foråret.

Desuden kunne han oplyse, at AROS har søgt om, at der bliver lavet lys ned langs vejen, idet ridefonden AROS ønsker at påtage sig denne udgift, således at vore medlemmer kan færdes sikkert fra Hørretvej og op til rideskolen.

De oplyste, at de først kan søge til 1. oktober 2018 igen, samt at de håber på pengene til januar 2019, så projektet bliver først til 2019. De har søgt om kr. 250.000,00.

Lysmasterne skal opsættes i højre side af vejen, når der køres fra rideskolen og ned mod Hørretvej. Man forventer 12 master med ca. 38 meters afstand og ca. 5 meter høje, så høje vogne kan kører under, dæmpning af lys m.v.

I den forbindelse med dette blev der spurgt på stien fra Oddervej og over til rideskolen – om det var definitivt, at der ikke kunne etableres anden sti. Bestyrelsen oplyste, at vi virkelig har forsøgt at finde en løsning, men det ikke var muligt, samt at vi ikke har kunnet finde en lodsejer, der vil afgive jord til, at vi kan få etableret en sti fra Oddervej igen. Dette er også meldt ud i tidligere referat.

Arne fra ridefonden AROS oplyste, at det er netop er derfor, at de har taget opgaven med at få etableret lyset langs vejen. Det er vi alle meget glade for.

Arne mente, at hjemmesiden mangler at blive opdateret med aktiviteter for 2018. Det tager Mette Thomsen med webmaster med det samme.

Sluttelig bad Mette Thomsen alle sætte kryds i kalender den første weekend i juni 2018 – dvs. lørdag den 2. og søndag den 3. juni -  pga. dressur distriktsstævne – så lad os alle løfte i flok…. Så STOR opfordring til alle om at hjælpe til.

Mette afsluttede med stor tak til vores altid venlige dirigent, Michael Meyer. Han fik overrakt blomster som tak for hjælpen.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Mette Thomsen erklærede generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.40.

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde samt almindeligt bestyrelsesmøde for afholdelse samme dag. Det bliver onsdag den 11. april kl. 19.30 hos Christian. Desuden skal forretningsorden gennemgås.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Formandens beretning for året 2016

Så gik endnu et år i Skåde Rideklub og når jeg går tilbage i kalenderen, så skete der også lidt dette år.

Vi har taget afsked med en håndfuld heste og en rytter kammerart som alle er draget mod de evige græsmarker.

Vi er 306 medlemmer i alderen 6-81 år. 18 rideskoleheste, 7 privat ponyer og 40 heste. Vi er mange der dagligt benytter vores dejlige sted, og det kræver at man hjælper hinanden med at overholde diverse sikkerheds og ordensregler. Dette kun for at vi kan være her alle sammen.

Alle der benytter og rider på vores sted SKAL være medlem af Skåde Rideklub.

Rideskole driften er super vigtig for vores klub. 2016 var året hvor vi over foråret havde stor ustabilitet på vores rideskole. Vibeke var rideskoleleder årets første måneder frem til april derefter løftede Ninna opgaven frem til sommerferien, hvor hun sluttede af med et brag af en ridelejr. Sarah Birkmose blev ansat som rideskole leder og startede op efter sommerferien, og hun har løftet opgaven til UG. Der er nu igen en positiv udvikling på vores rideskole.
Vi havde store problemer i foråret med at få dækket timerne på rideskolen med undervisere men takket være stor hjælp fra flere (ingen nævnt ingen glemt) lykkedes det at gennemføre undervisningen på vores elevhold uden alt for mange aflysninger.
Det giver altid uro og usikkerhed blandt eleverne når der er udskiftninger af undervisere på holdene. Men i løbet af efteråret lykkedes det Sarah at skabe ro og fyldte elevhold igen.
Vores elevheste har det godt og vores partordning fungerer rigtig godt med de dygtige part piger der gør alt for at vores elevheste trives. I efteråret havde vi en fælles tur til stranden for partrytterne og det var en stor fornøjelse at se glæden i øjnene på både piger og heste, da vi nærmede os havet.

Pony-junior udvalget har støttet og bakket op ved diverse arrangementer over foråret men blev desværre ret amputeret efter sommerferien, da en stor del af pigerne sagde tak for denne gang og tog på efterskole. Pernille som tovholder gør et godt stykke arbejde for at samle en ny folk til at drive udvalget videre.

3 dressur stævner på klubplan blev det også til og igen med nogle fine overskud, kæmpe tak til stævne planlæggere og vores hjælpere som løfter opgaven hver gang.

Cafeteria udvalget har endelig fundet recepten og sørger for forplejning når der er behov for det.

Arrangementer har der desværre ikke været ret mange af. Jeg savner initiativ tager til pinseskovtur, fælles grilaften, dressurcup, springcup, spirng træning på græsbanen, agillity i ridehuset, foredrag og kursus af forskellig art, kun fantasien sætter grænser for hvad der kan lade sig gøre. Det er disse arrangementer der skaber sammenhold, fællesskab og hygge.

Det virker til at alle undervisningsbehov nu dækkes ind med vores rideskoleleder og 4 freelance undervisende beridere. Fri fredags undervisning er også en mulighed som flere benytter sig af.

Vores stald er så godt som fyldt hele året, og man kan ikke bare forvente at der er en ledig boks på Skåde.
Vores jordfolde fik ny front efter sommerferien i forbindelse med grave og lednings arbejde.

Georg og det faste stald personale samt weekendafløsere sørger for en super pasning af vores heste.

Bestyrelsen har arbejdet målrettet mod nye udendørs baneanlæg og i efteråret lykkedes det først at få tilsagn om støtte fra Salling fonden og senere fra Århus kommunes anlægsfond. Resultatet regner vi med står færdigt inden sommerferien.
I efteråret havde vi besøg fra rideforbundet og vi blev re certificeret i ”Organisering” og i ”Sikkerhed”. Vi fik stor ros for vores bestyrelsesarbejde og måden at drive rideklub på med positiv bundlinje;-)

Den 26. august bør I alle sætte et kryds i kalenderen der holder vi et stort arrangement i anledningen af rideforbundets 100 års jubilæum.

Vi har haft egne ryttere afsted til stævner og vendt hjem med flotte resultater...her vil jeg især nævne Alma som bare rykker helt vildt med sin pony.

Rangliste vindere kommer jeg ind på senere.

Tak til diverse udvalg.
Tak til Georg og stald personalet
Tak til Sarah og rideskole personalet. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Tak til ALLE som bidrager over året -UDEN frivilligt arbejde ingen klub. Og med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingen.

Mette Thomsen, Formand Skåde Rideklub 

Referat af generalforsamling onsdag d. 8. marts 2017

Referat af generalforsamling onsdag d. 8. marts 2017 i Skåde Rideklub.

 Mette Thomsen bød velkommen, og bestyrelsen pegede på Frank Jensen som dirigent.

 1. Valgt af dirigent:

Frank Jensen blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og med mindst 3 ugers varsel (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig. Og datoen for udsendelse af indkaldelsen var påført denne.

2. Formandens beretning:

Beretning for året 2016 fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument her på hjemmesiden. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, og denne blev godkendt uden bemærkninger.

3. Kassererens beretning:

Regnskabet for 2016 lå til udlevering til de fremmødte. Vanen tro var det vores controller, Susanne Due, der gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Hun har været til stor hjælp løbende med regnskabet.

Bestyrelsen anser resultatet som tilfredsstillende, idet regnskabet for 2016 endte med et overskud på kr. 17.504,- . 

Efter Susannes gennemgang var der mulighed for at stille spørgsmål.  Dog var der ingen, der havde spørgsmål til regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag:

Der var indkommet forslag – 10 stk. i alt fra Heidi Agen. Forinden forslagene blev gennemgået oplyste Christian – på vegne af bestyrelsen - at det var et problem, at de bliver stillet som et beslutningsforslag, som forventes vedtaget på generalforsamlingen. Bestyrelsen var af den mening, at det var forslag, der bør besluttes på bestyrelsesmøderne, da vi på møderne vægter for og imod og har en dialog om indkomne forslag.

Bestyrelsen havde derfor ønsket at forkastet alle forslag – med den tanke, at de skal gennemgås på bestyrelsesmøder. 

Der blev tilkendegivet flere meninger på mødet – bl.a. utilfredshed med at forslagsstiller ikke havde publiceret disse punkter – fx sat opslag op i stalden, så flere pensionærer kunne have orienteret sig om, hvad forslagene gik ud på i forhold til en evt. beslutning herom og dermed også møde op til generalforsamlingen.

Heidi Agen mente, at disse punkter bør medlemmerne tage stilling til – dog ytres det, at det ikke var optimalt, at man tog beslutninger med så smal en skare af medlemmerne for rideklubben, som var tilstede på generalforsamlingen. Desuden blev det oplyst, at bestyrelsen jo netop er valgt af medlemmerne – til at varetage medlemmernes ønsker/krav på bedste vis, samt at man som bestyrelse skal tænke i helhed - Bestyrelsen er jo medlemmernes bestyrelse.

Det blev præciseret, at adgangsvejen ved nye forslag altid er at sende dem til bestyrelsen, hvor punktet så bliver afvejet for og imod, og måske vendes der tilbage til forslagsstilleren for uddybende spørgsmål.  Og det bliver noteret i referatet, hvad der besluttes.

Sluttelig oplæste Heidi Agen dog sine punkter.  Hvert punkt blev gennemdiskuteret af generalforsamlingen jf. nedenfor og videregivet til den nye bestyrelse. 

1) Venteliste på græsfold skal være offentlig tilgængelig:

Følgende blev oplyst: Georg hænger venteliste op, så man kan se, hvor langt man er oppe på listen i forhold til, hvis man har en fold, og der bliver en fold ledig længere oppe. Tina hænger oversigt op over græsfoldene snarest. En enig generalforsamling fandt et kompromis, hvorefter punktet blev videregivet til bestyrelsen og afstemning fandt ikke sted.

2) Privatundervisning alle dage fra 8-12 i den store ridehal:

Efter diskussion blev følgende kompromis foreslået af bestyrelsen og fundet som en prøveordning af en enig generalforsamling. Punktet bliver desuden videregivet til bestyrelsen.

Der var stemning for, at der kan ske undervisning i den lille hal tirsdag og torsdag mellem 8-12, dog ikke i skolernes ferie, da vores elevrytter og partrytter skal bruge hallen.  Og det gælder indtil næste generalforsamling og med de underviser, der er tilknyttet stedet.

3) Privatundervisning mandag, onsdag og fredag aften kl. 18-21 i den store ridehal:

Efter diskussion blev følgende kompromis fundet af en enig generalforsamling og som en prøveordning. Punktet bliver desuden videregivet til bestyrelsen.

Mandage og fredage er der allerede mulighed for at få undervisning. Så det er onsdag, der er tale om. Som en prøveordning er det tilladt at få undervisning UDENDØRS om onsdagen mellem 18-21, dog ikke på elevbanen, når der er undervisning i elevskolen og ej heller i skolernes ferie.

4) Opstilling af spring – permanent i sommersæsonen på den nederste, udendørs bane: Efter diskussion blev følgende kompromis fundet af en enig generalforsamling og som en prøveordning. Punktet bliver desuden videregivet til bestyrelsen.

På den nederst bane må stilles spring op, hvis det ikke er til gene for andre, OG alle spring – også cavaletties skal tages ned igen. Og der er lige ret for spring- og dressurryttere til at benytte banen. 

5) Ved spring søndag formiddag i det lille ridehus er det tilladt at have en underviser med:

Det blev præciseret, at unge under 18 år ikke må springe, uden der er en voksen til stede.

Efter diskussion blev følgende kompromis fundet af en enig generalforsamling og som en prøveordning. Punktet bliver desuden videregivet til bestyrelsen.

Det er tilladt at have en underviser med. Dog har underviseren ikke fortrinsret frem for andre. Heidi Agen sørger for at hænge seddel op, hvor man skriver sig på, hvis man vil have springundervisning søndag formiddag og med afslutning senest kl. 12.00. Og sedlen skal hænge på opslagstavlen i elevstalden, således vore ponyryttere/rytter ved elevstalden også kan gøre sig bekendt hermed.

Tillige skal man bruge de springundervisere, der er tilknyttet stedet.

6) I sommersæsonen skal det være tilladt at få springundervisning i undervisningstiderne for dressurundervisning jf. forslag 2 og 3 på udendørs springbane:

En enig generalforsamling henviste til punkt 4, idet forslaget er debatteret her og fungerer som en prøveordning. Punktet bliver desuden videregivet til bestyrelsen.

7) Ridehuskort følger hesten:

Bestyrelsen oplyste, at sådan fungerer det allerede i dag, og punktet udgik.

Til orientering blev det oplyst, at evt. partryttere, hjælpere, der rider m.v. altid have gyldigt og betalt medlemskab.

8) Ind- og udluk kan vælges enten at ske mellem 11.20-12.30 eller 15.30-16.30 alle dage: Heidi Agen oplyste, at hun gerne vil, at bestyrelsen arbejder hen imod, at der også bliver mulighed for at få sin hest på fold – primært græsfolde – om eftermiddagen.  Punktet bliver således videregivet til bestyrelsen og forkastet på generalforsamlingen. 

9) Staldmøde i privatstalden hver 3 måned:

Efter diskussion blev følgende kompromis fundet af en enig generalforsamling og som en prøveordning. Punktet bliver desuden videregivet til bestyrelsen.

Der afholdes medlemsmøder en ca. 4 stykker om året, hvor alle medlemmer er velkomne. Bestyrelsen kommer med datoerne. Det blev præciseret, at det er forslagsstillende medlemsmøder og ikke besluttende medlemsmøder. Referenten besluttes fra gang til gang, så det ikke er bestyrelsen, der har dette ansvar. Og mindst én fra bestyrelsen deltager.

10) Gave til Salling Fonden pga. donation:

En enig generalforsamling besluttede, at selvfølgelig bliver Fru Salling inviteret til åbning af de nye baner, herunder overrækkelse af en lille gave.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:

Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op samt overrakte blomster til vinderne tillige med /gavekort sponsoreret af Skåde Rideklub.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

 

Spring/Hest:                 Navn:                                Point

Indocdia                       Mette Markussen                324

Claire                           Freja Louise Bjerregaard    143  

Cayenne                       Gitte Straadt                      106

Cordia                          Mette Markussen                   36

 

Spring/Pony:

Pokemon                       Sofie Rask Thomsen          1058

Darco                            Alma Juhl Grote                 357

Franzi                            Sofie Rask Thomsen           222

Kantjes Tommy              Alma Juhl Grote                  35

Basti                              Lærke Mathilde Håkonson   20

Argento                          Cecilie Kaufmann                 5

 

Dressur/Hest:

Søkjærs Romeo               Signe Winther                 227

Ejaas Lucy                      Susani Rothmann            137

Midtgaardens Cardizo      Sif Munch Petersen         117

 

Dressur/Pony:

Flower                            Liva Hedegaard              292

Granekunds Vanity          Pernille Lauesgaard        182

Basti                               Lærke M. Håkonson         17

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Frank Jensen informerede om, at han er på valg og ikke modtager genvalg.

Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Linda Raufort samt Tina Østergaard er ikke på valg.

Heidi Agen blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består således af Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Linda Raufort og Heidi Agen samt Tina Østergaard.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Sif Pedersen og Camilla Vang Barret.

8. Valg af udvalgsformænd:

Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:

Linda Raufort meldte sig ikke igen. Belinda Blensted og Helle Nørbjerg vil gerne overtage.

Aktivitetsudvalget omfatter aktiviteter udover stævner, dvs. mere sociale arrangementer.

b. Festudvalg:

Mette Markussen samt Gitte Straadt ønskede at trække sig. Der er kollektiv formandskab.

Følgende ville gerne stille op og blev valg. Heidi Agen og Camilla Vang Barret.

c. Sportsudvalg / Stævneudvalg:

Dette har bestået af Toto Narin og Mette Thomsen. Dog har de p.t. ikke kræfterne til at lave stævner m.v. og har sat dette arbejde på standby. Sif Pedersen, Dorthe Jørgensen samt Trine Askjær-Jørgensen har meldt sig til at arrangere stævner.

d. Juniorudvalg:

Pernille Bruun er koordinator/formand for udvalget. Og hun vil gerne fortsætte.

e. Materiel udvalg:

Anker Nielsen er formand.  Og Georg Nielsen forsætter tillige.

f. Cafeteria udvalg:

Linda Raufort er formand. Anne Pedersen samt Sarah Birkmose deltager også.

g. Automat udvalg:

Marika Grote er formand.  Og fortsætter.

Jørgen Schjødt sørger stadig for at bringe returdåser tilbage og indkasserer pant. Desuden køber han øl og sodavand.  Og han vil også gerne fortsætte.

Jette Kaesgaard passer køkkenet og kaffeautomaten.

h. Sponsorudvalg:

P.t. ingen formand. Er der nogen, der gerne vil løfte denne opgave, så henvend jer endelig til bestyrelsen.  

Hjemmesideudvalg:

Helle Nørbjerg er fortsat web-master.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året, og for de fine indtægter, de forskellige stævner, automaterne m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:

Katrine Arenfeldt og Henrik Rune fortsætter.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:

Hans Jørgen Obel har været bestyrelsesmedlem i AROS i flere år. Men nu har han bestemt at trække sig, da han ikke har hest her mere og mener dermed ikke, at han er rette person. Han foreslår Susanne Due, idet hun er villig til at indgå i bestyrelsen hos AROS. Vi siger tak og tillykke med valgt til Susanne Due.

11. Fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet, at fortsætte med samme kontingent i 2017 som i 2016.

12. Eventuelt:

Christian stillede forslag om Jørgen Schjødt som det nye æresmedlem. Jørgen Schjødt har bl.a. været primus motors i forhold til nye bunde til hallerne, samlet ind til indkøb af nye elevheste m.v. og haft sin gang her i mange år. Forslaget blev mødt med stor applaus og Jørgen Schjødt fik overrakt blomster. Der bliver hængt en ramme op i rytterstuen herom med æresbeviset for Jørgen Schjødt.

Heidi Agen havde forslag til bestyrelsen, om der kunne gøres noget ved mudderet omme ved høet bag privatstalden. Om der evt. kunne asfalteres. Desuden ville hun gerne, at wrap-kvaliteten blev diskuteret på et bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt til status på de nye baner. Christian oplyste, at vi arbejder med det p.t., samt at vi er i forhandling med 2 leverandører. Desuden har vi søgt kommunen om yderligere tilskud på kr. 835.000 – kravet fra kommunens side er dog, at vi selv skal sandsynliggøre, at vi har tilsvarende samme beløb. Her har vi jo de kr. 500.000,- fra Salling fonden – og det er derved resten op til 835.000,- , vi skal have fremskaffet. Bruger vi klubbens egne midler herpå, bliver vi meget sårbare i forhold til andre, uforudsete udgifter.

Banerne skal udføres som”ebbe/flod system”. Og vi har fået tilbud på, at der også lægges måtter, så der bliver mindre vedligeholdelse, hvorved vi får glæde af banerne i mange flere år.

Ebbe/flod system fungerer således, at ved regn, drænes regnen væk, og ved tørre baner pumpes vandet tilbage igen på banerne, idet regnvandet opsamles i en 30.000 liter tank.

Desuden blev det oplyste, at der bl.a. kommer et toplag på 12 cm samt et pænt sikkerhedshegn. Selve banen bliver en 20 x 60 bane – dvs. korrekte mål for en dressurbane, ligesom der er lys på. Den anden, øverste bane bliver lidt større.

Torben, formand for AROS fik ordet og oplyste, at det var skønt at komme herud og tillige at se så mange fremmødte. At vi havde en god dialog og skønt at høre, at vi finder sammen igen, selv om der er forskellig retninger/meninger.

Han oplyste, at der har været en bygningsgennemgang her i november, men kommunen har problemer med at trække rapporten, så den mangler fortsat. Der er en del ting skal laves – bl.a. træterrassen. AROS forventer, at det bliver besluttet sidst i maj måned, om AROS får penge til terrassen.

P.t har de desværre ikke penge til at putte i banerne, da de p.t. har udfordringer til bygningerne, så det er der, de vælger at lægge deres penge. Men han oplyser, at det bliver sværere og sværere at søge om tilskud fra anlægspuljen, da der kommer flere og flere sportsforeninger, der søger.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Frank Jensen erklærede generalforsamlingen som afsluttet.

Og tusind tak til Arne fra AROS fordi han har taget fastelavnsboller med til os.

Herefter fik formanden oret og sagde tak til dirigenten for oprettelse af god ro og orden samt for at varetage dirigentrollen. Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30.

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde. Det bliver onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30 i Rytterstuen på Skåde Rideklub. Desuden skal forretningsorden gennemgåes. 

Referent:

Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Formandens beretning for året 2015

Endnu et år er gået…så sidder vi her igen…

Alt vedrørende økonomi vil Susanne og Christian komme ind på efter denne beretning. Vi er pt 323 medlemmer i alderen fra 4-83 år. På aktivitets siden har det været et lidt for stille år mens der har været flere udfordringer på drift siden.

Når jeg kigger tilbage i kalenderen så skete der alligevel lidt på Skåde også i 2015. Tina og jeg deltog i DRF repræsentantskabsmøde i foråret, hvor vi også fik afviklet et medlemsmøde. Pensionærer rejser, nogle vender tilbage igen og helt nye kommer til. Boksene er nu fyldt op og man kan ikke bare være sikker på, at der er en ledig boks på Skåde…

Georg hænger i og klarer løbende de udfordringer der kommer og sammen med hans stab af staldfolk sørger de som altid for at vores heste har det godt.

Der er gang i privatundervisningen med spring og dressurtræning og der er mange muligheder for privatrytterne der gerne vil være bedre i deres dicipliner.

På rideskolen har vi efter sommerferien ændret på strukturen således at der nu er personale i stalden som kan hjælpe de mindste og vores nybegyndere inden selve ride timen går i gang. Dette har øget sikkerheden og trykheden for vores nye ryttere. På rideskolen har vi haft en del udfordringer i efteråret. Annette er stoppet og vi har ansat Vibeke som ny rideskoleleder som med hjælp fra Astrid og Cecilie nu klarer undervisningen på vores elevskole. Der har også i 2015 været en del anden aktivitet på rideskolen som Pony-junior udvalget har været aktive med bl.a flere overnatninger, ridelejre og rideskole stævner.

Et par gode arbejdsdage som virkelig kan ses når vi har været i gang er det også blevet til.

Vi har afholdt nogle super gode klubstævner i dressur samt dressurcup i 2 afdelinger. Det er dog meget tungt arbejde at skaffe den nødvendige hjælp til cafeteriet og de andre poster der skal dækkes ind ved stævneaktivitet. Det gør desværre arbejdet med den slags aktiviteter ret tungt for de få der står med de opgaver. Der er langt fra vores nuværende 2 dressur klubstævner til tiden med distriktstævner i både spring og dressur. Jeg synes det er en skam, da netop stævne aktiviteten giver et godt klubsammenhold og viser vores klub frem på en skøn måde. Jeg vil her på det kraftigste opfordre til deltagelse i netop disse aktiviteter. Vi har haft ryttere afsted til stævner på klub, distrikts og landsplan i spring og dressur. Et par jagter er det også blevet til. I september havde vi 3 evipager som stillede hold ved DM i dressur for hest. Vores ranglistevindere kommer jeg ind på senere på dagsordenen.

Tak til div. udvalg

Tak til Georg og hans personale stab

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde

En stor tak til alle som har bidraget over året. Og husk vi har ingen klub uden frivilligt arbejde og med dette vil jeg overgive denne beretning til forsamlingen.

Mette Thomsen, formand Skåde Rideklub.

Referat af generalforsamling onsdag d. 2. marts 2016

Mette Thomsen bød velkommen og pegede på Michel Meyer som dirigent.

1. Valgt af dirigent:
Michael Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt (den 8. februar 2016) og med mindst 3 ugers varsel (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig.

Der var bemærkning til, at selve datoen for indkaldelsen ikke fremgik af indkaldelsen. Det blev noteret, og datoen påføres næste gang.

2. Formandens beretning:
Beretning for året 2015 fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen.

3. Kassererens beretning:
Regnskabet for 2015 lå til udlevering til de fremmødte.

Christian Markussen bad Susanne Klit Due gennemgå regnskabet, idet hun som vanligt har udarbejdet regnskabet og er en stor hjælp / kontrolelement til, at vi er på rette spor.

Konklusionen af gennemgang af regnskabet er, at bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, uagtet overskuddet er lavere end 2014. Susanne Due oplyste, at det primært skyldes, at 2014 var et

ekstraordinært godt år grundet bl.a. elevskolens høje niveau. Kigger man tilbage på de andre år 2013, 2012 m.v., så ligger de på niveau på 2015.

Susanne Due gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Regnskabet for 2015 endte ud med et overskud på kr. 9.901,-.

Efter Susannes gennemgang var der mulighed for at stille spørgsmål.

Hans Jørgen Obel spurgte, om man kunne se besparelser på regnskabet for el-delen grundet de censorer, vi har fået opsat i hallerne. P.t. kan det ikke ses, og Christian og Georg oplyste, at der havde været fejl på censorerne, det først stykke tid efter opsætning. Georg er dog fortrøstningsfuld, at der på sigt vil være en besparelse. Det vil være interessant at se, og vi vil prøve at se på det over en længere periode.

Bestyrelsen siger tak til Elisabeth Hansen og Susanne Due for deres fine arbejdet med regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag er modtaget.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:
Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op, som fik en buket blomster, ligesom de alle fik et gavekort sponsoreret af Kronborgs Rideudstyr.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

Spring/Hest:
Mette Markussen på Indocdia med 229 point.

Dressur/Hest:
Signe Haubjerg Winther på Søkjærs Romeo med 164 point.

Dressur/Pony:
Pauline Lauesgard på Granelunds Vanity med 151 point.

Spring/Pony:
Sofie Rask Thomsen på Nørlunds Pokamon med 240 point.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Michael Meyer informerede om, at Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind samt Tina Østergaard modtager genvalg. Desuden modtager de nytilkomne i bestyrelsen, Linda Raufort samt Frank Jensen også genvalg.

Der blev forespurgt, om der var nogen, der havde et ønske om at stille op til bestyrelsen. Det var der ikke. Og alle blev genvalgt, hvilket blev mødt med applaus.

Bestyrelsen består således af Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Linda Raufort, Frank Jensen samt Tina Østergaard.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Ingen blev valgt.

8. Valg af udvalgsformænd:
Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:
Linda Raufort er formand. Aktivitetsudvalget omfatter aktiviteter udover stævner, dvs. mere sociale arrangementer.

b. Festudvalg:
Består af Mette Markussen samt Gitte Straadt, Og der er kollektiv formandskab.

c. Sportsudvalg / Stævneudvalg:
P.t. står Toto Narin og Mette Thomsen der. Kollektivt formandskab. De laver dressurstævner. Vi mangler ansvarlige til springstævne.

d. Juniorudvalg:
Pernille Bruun (mor til Mathilde) ville gerne være formand for udvalget.

e. Materiel udvalg:
Anker Nielsen er formand.  Poul Sterup og Georg Nielsen forsætter tillige.

f. Cafeteria udvalg:
Linda Raufort og Marika Grote. Kollektivt formandskab. Anne samt Amalie deltager også.

g. Automat udvalg:
Belinda Blendsted vil stadig gerne fylde op i automaten og køber ind. 

Jørgen Schjødt sørger stadig for at bringe returdåser tilbage og indkasserer pant. Desuden køber han øl og sodavand.

Desuden kan det oplyst, at Jette Kaesgaard passer køkkenet og kaffeautomaten på bedste vis.

h. Sponsorudvalg:
Frank Jensen er formand.

I. Hjemmesideudvalg:
Helle Nørbjerg er web-master.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året, og for de flotte indtægter, de forskellige stævner, automaterne m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:
Katrine Arenfeldt og Henrik Rune blev genvalgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:
Hans Jørgen Obel fortsætter gerne.

11. Fastsættelse af kontingent:
Det blev besluttet, at fortsætte med samme kontingent i 2016 som i 2015.

12. Eventuelt:
Christian stiller forslag om 2 nye æresmedlemmer.

Lena Schmidt, som har gjort et stort arbejde for klubben og været meget engageret. Hun har bl.a. været primus motor, da vi skulle have de nye ridehusbunde.

Næste æresmedlem som vi gerne vil indstille er Hans Jørgen Obel, som kom til Skåde Rideklub i 1985. Han har speciel været meget aktiv omkring AROS fonden. Og har desuden været en drivkraft i det sociale liv på Skåde. Han har tillige udført et stort arbejdet på jagtsiden.

Begge blev overrakt blomster og modtog stor applaus.

Torben Søby fra AROS fonden sagde, det var dejligt at se, at der er 2 æresmedlemmer. Og godt at se et fint regnskab for rideklubben og roste rideklubben for den ”ro”, der er omkring driften. Det giver et godt indtryk. 

Han oplyste desuden, at redskabsskuret ved møddingen er lavet for egne penge i AROS, da AROS ikke har modtaget tilskud fra kommunen i 2015.

Og tak for fastelavnsboller – dem vil vi glæde os til J

Der blev kort talt om muligheden for etablering af fast sti fra rideskolen og over til Oddervej jf. også sidste referat fra generalforsamlingen. Beslutning/enighed herom er endnu ikke fastlagt – bl.a. skal kommunen dræne langs kanten af jordfoldene med vandrør, aftale med Christina Kronborg m.v. – der er således flere forhold, der skal falde på plads.

Linda Raufort oplyste, at vi bl.a. har søgt Salling Fonden om tilskud til nye bunde til udendørs elevbanen samt den udendørs, øverste bane.

Frank Jensen oplyste, at nye sponsorer altid er velkomne til at henvende sig til ham, og har man forslag til nye, mulige sponsorer, som Frank bør kontakte, så sig endelig til.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Michael Meyer erklærede generalforsamlingen som afsluttet.

Herefter fik formanden ordet og sagde tak til dirigenten for oprettelse af god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde. Det bliver onsdag den 16.03.2016 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Frank Jensen medbringer brød.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Formandens beretning for året 2014

Velkommen og dejligt at se jer alle sammen.

Alt vedrørende økonomi vil Susanne og Christian komme ind på efter denne beretning, hvor regnskabet gennemgås. Jeg kan dog afsløre at vi er kommet ud af året 2014 med et overskud.

Jeg vil fortælle lidt om årets gang i Skåde Ride klub, herunder drift, rideskolen, de sportslige og sociale aktiviteter.

I maj blev vi certificerede med 4 diplomer af Ride Forbundet efter et langvarigt benarbejde fra bestyrelsen gennem flere år. Vi har nu fået certifikater i organisering, Rideskole, Sikkerhed og Ridelejr. Disse skal vedligeholdes og fornyes hvert 2. år.

Der har været stor aktivitet i vores ridehaller med undervisning og aktiviteter alle ugens dage.

Vi har fået mange nye heste i stalden både privat og på rideskolen.

Drift:
Året startede med enkelte ledige bokse og fortsat fokus på målet med fuld stald, hvilket lykkedes i uge 42, hvorefter vi har haft venteliste.
Vi havde en grundig sommer nedvaskning af stalden med kran så de øverste tagbjælker også fik tur. 
Så fik vi nyt lys i den store ridehal og ny møddingsplads blev etableret efter sommerferien.
Georg har haft en del udfordringer på personalesiden, Der har været hjælp og forståelse fra pensionærerne. Der er nu ansat flere timelønnede, og vi holder en pause med staldeleverne.
En stor og varm tak skal lyde til Georg for indsatsen.

Rideskolen:
Vi har endnu engang haft et stort aktivitetsniveau i vores rideskole.
Rideskolen kører upåklageligt takket være Annette med hjælp fra flere afløsere.
Der er løbende ryttermærkeundervisning.
Alle vores rideskolehold er fyldt op, og der er oprettet flere voksenhold samt nye børnehold, og der er ventelister for at komme ind. Stor ros til Annette, som driver denne del af vores klub.
I maj var der ridelejr for de små med stor succes, og i juli en uges skøn ridelejr for de store.
Lige som året før deltog vi i ”Åben rideklub” i august med stor interesse udefra.
Der er et flow i udskiftningen af rideskoleheste så ingen bliver trætte af arbejdet.

Sociale aktiviteter:
Vi er kommet på Facebook og flere arrangementer annonceres bl.a. her igennem.
I juni holdt vi Pinseskovtur med tidlig afgang og efterfølgende fælles morgenmad i cafeteriet med meget stor tilslutning.
Vi holdt vores årlige julefest i rytterstuen i december med en dejlig menu og god stemning.
Pony/junior udvalget har igen i år stået for en del aktiviteter med stor succes. De har afholdt fastelavnsarrangement, elevstævner, klippeklistre dag og filmaften samt overnatning. Ligeledes er de uundværlige ved de fleste af rideskolens arrangementer og alle vores stævner kunne ikke køre uden deres hjælp. Tak til jer piger!

Sportslige aktiviteter:
Vi har ikke holdt distriktstævner i 2014.
Maj træningsspring var med lille tilslutning.
I juni måtte vi desværre aflyse vores klubspringstævne pga. meget få tilmeldinger.
Dressur klubstævnet i uge 42 og i december var med stor tilslutning et rigtig pænt resultat.
Dressur og spring cup over året med blandede hold mellem private og rideskolen har været godt repræsenteret.
Vi har haft ryttere afsted til stævner på klub, distrikts og landsplan.
Året 2014 startede med at Sofie Rask Thomsen fik sølv ved ”DM for children”.
Vi havde Hold tilmeldt til distrikt mesterskaberne i spring.
Pony og senior hold var tilmeldt til DM i dressur.
Vores ranglistevindere kommer jeg ind på senere på dagsordenen.

Tak til div. udvalg
Tak til Georg og hans personale stab
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde
En stor tak til alle som har bidraget over året. Og husk vi har ingen klub uden frivilligt arbejde og med dette vil jeg overgive denne beretning til forsamlingen.

Mette Thomsen, formand Skåde Rideklub.

Referat af generalforsamling onsdag d. 4. marts 2015

Mette Thomsen bød velkommen og pegede på Michel Meyer som dirigent.

1. Valgt af dirigent:

Michael Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig.

2. Formandens beretning:

Beretning for året 2014 fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”.

3. Kassererens beretning:

Regnskabet for 2014 lå til udlevering til de fremmødte.

Christian Markussen bad Susanne Klit Due gennemgå regnskabet, idet hun som vanligt har udarbejdet regnskabet og er en stor hjælp/kontrolelement til, at vi er på rette spor.

Susanne Due gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Regnskabet for 2014 endte ud med et overskud på kr. 66.959,-, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år.

Hun nævnte bl.a. at elevskolen er på et historisk højt niveau.

Desuden kan det nævnes, at revisoren ingen bemærkninger og forbehold har til regnskabet.

Efter Susannes gennemgang var der mulighed for at stille spørgsmål. Der var dog ingen spørgsmål til Susannes gennemgang samt til regnskabet.

Christian supplerede med, at han synes, vi har lavet et flot resultat. Og specielt 2 personer har gjort et flot stykke arbejde. Elisabeth Hansen samt Susanne Due.

Arne fra AROS spurgte til ”Geden”, herunder hvorledes den var blevet afskrevet, udgifter til reparation m.v. Susanne og Christian oplyste yderligere herom.

4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag er modtaget.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:

Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op samt og overrakte blomster til vinderne, tillige med præmier/gavekort sponsoreret af Kronborgs Rideudstyr.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

Rangliste vindere for 2014:

Hest -Spring
Sofie Rask Thomsen på Fairness med 575 point.
  
Hest-Dressur
Susani Rothmann på Shakira med 152 point.
  
Pony-Spring
Sofie Rask Thomsen på Nørlunds Pokamon med 1317 point.

Pony-Dressur
Pauline Lauesgaard på Granelunds Vanity med 143 point.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Michael Meyer informerede om, at Helle Schjødt og Camilla Christensen ikke modtager genvalg. Anne Pind modtager genvalg.    

Der blev forespurgt, om der var nogen, der havde et ønske om at stille op til bestyrelsen. Det var der ikke. Og Anne Pind blev genvalgt, hvilket blev mødt med applaus.

Der blev forespurgt til, hvilket opgaver/antal møder m.v., det ”kræves” for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Dette blev beskrevet, herunder hvilke opgaver vi laver, samt hvordan bestyrelsen fungerer. Michael Meyer opfordrede til, at man kunne henvende sig til bestyrelsen, hvis man efter mødet havde lyst til at indgå i bestyrelsen/hører lidt mere om arbejdet.

Bestyrelsen består således af Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen og Tina Østergaard. Tillige blev det nævnt, at bestyrelsen kan supplerer sig selv i løbet af året.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Ingen blev valgt.

8. Valg af udvalgsformænd:

Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:

Mette Thomsen stillede op til genvalg og blev valg.

Aktivitetsudvalget omfatter aktiviteter udover stævner, dvs. mere sociale arrangementer.

b. Festudvalg:

Består af Mette Markussen samt Gitte Straadt, Og der er kollektiv formandskab.

c. Sportsudvalg / Stævneudvalg:

Formand for sidste år var Gitte Jensen – det er p.t. ikke klart, om hun genopstiller. Mette Thomsen og Toto Nairn er også med tillige med rideskoleleder Anette Andreasen. Der holdes møde snarest, hvor det angives, hvilke personer, der er med i udvalget.

d. Juniorudvalg:

Rideskoleleder Anette oplyste, at der p.t. ikke er en formand for Pony/Junioudvalgtet, da de alle er nye og skal have lidt tid til at tilpasse sige.

Det blev dog oplyst, at Sanne Møller er kontaktperson for udvalget.

Desuden hjælper Rideskoleleder Anette Andreasen også til i udvalget.

e. Materiel udvalg:

Anker Nielsen, Poul Sterup og Georg Nielsen forsætter.

f. Cafeteria udvalg:

Det består af Linda, Marika, Anne samt Henriette. Linda er formand.

g. Automat udvalg:

Belinda vil stadig gerne fylde op i automaten. Tina Haugaard stopper, da hun flytter hest. Vi mangler derfor en, der vil købe ind til automaten, Marianne Levinsen – Astas mor meldte sig som indkøber. 

Jørgen Schjødt sørger stadig for at bringe returdåser tilbage og indkasserer pant. Desuden køber han øl og sodavand.

h. Sponsorudvalg:

Christina Kronborg. og Camilla Kristensen var i udvalgt sidste år. Dog udgår Camilla Kristensen af bestyrelsen. Kronborg var ikke til stede.  Kronborg er formand. Der blev ikke indvalgt en ny i stedet for Camilla.

Hjemmesideudvalg:

Helle Nørbjerg er web-master.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året, og for de flotte indtægter, de forskellige stævner, automaterne m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:

 Katrine Arenfeldt og Henrik Rune blev valgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:

 Hans Jørgen Obel fortsætter gerne.

11. Fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet, at fortsætte med samme kontingent i 2015 som i 2014.

12. Eventuelt:

Der var blevet observeret, at der en gang i mellem lugtede af ammoniak i elevstalden. Georg oplyste, at det er vigtigt, at lade portene stå lidt åben, så der kan komme luft igennem stalden.

Der var en kommentar på, at udmugning i elevstalden under rideskolearrangementer om søndagen ikke var hensigtsmæssig i fht. sikkerheden. Problematikken blev hørt og taget til efterretning.

Desuden oplyste Arne, AROS, at Torben Søby nu er ny formand for AROS – den selvejende institution.

Arne sagde desuden, at det er dejligt at høre, at vi har positive tal. Det giver større lyst til arbejdet i/for klubben og forhåbentlig større lyst for andre til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Christian opfordrede Arne til at informere om, hvad AROS var. Han oplyste, AROS ejer bygningerne og jorden. Skåde Rideklub betaler så leje til AROS. Og AROS sørger for, at vi har forhåbentlig gode faciliteter.

Han løftede desuden sløret for nye projekter på Skåde Rideklub for 2015. Det er følgende:

Der skal laves et redskabsskur til vogne, trillebøre mv. ved møddingen, så materiellet kan stå i tørvejr. Dette vil ske i løbet af et par måneder.

Træerne langs elev-ridehallen – fra møddingen og ned – skal beskæres.

Sikringsstyrelsen i elev-ridehallen på el skal gennemgås.

Der skal laves fast sti fra rideskolen og over til Oddervej/ ronborgs Rideudstyr. Og samtidig bliver der lavet lys. Dette laves i løbet af sommeren. Stor applaus for dette – det glæder vi os meget til, da der er rigtig mange af vores ryttere – og mange børn, der tager turen på den mørke og mudrede sti.

Sluttelig oplyste Arne, at de samler penge sammen til at udskifte plader på lade og elev-ridehus. Det er dog et ret dyrt projekt til omkring en kr. 300.000

Arne sagde stor tak til bestyrelsen for arbejdet samt til Georg.

Fastelavnsbollerne var desuden doneret af AROS. Tak for det J

Christian udbragte en stor tak til Helle Schjødt for sit arbejdet som både formand og næstformand. Hun har udført et stort stykke arbejdet – STOR applaus til Helle. Hun fik overrakt en buket blomster.

Mette overrakte desuden en buket blomst til Michael som tak for dirigent rollen.

Vinderen af ”Kronborgs to do liste” blev udtrukket – Det blev Helle Schjødt, og hun vandt et par fine ridestøvler fra Kronborgs Rideudstyr. Stort tillykke.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Michael Meyer erklærede generalforsamlingen som afsluttet.

Herefter fik formanden ordet og sagde tak til dirigenten for oprettelse af god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde. Det bliver onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.30 hos Christian.

 

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Formandens beretning for året 2013 i Skåde Rideklub

Velkommen.

Alt vedrørende økonomi vil Susanne og Christian komme ind på efter denne beretning.

Skåde Rideklub er en klub på over 300 ridende medlemmer i alderen fra 3-81 år. Vi favner bredt og er en klub for ALLE. Vi nyder godt af vores faciliteter inde som ude samt stranden og skovene omkring os. Vi har et bredt undervisningstilbud med Annette, Jimmi og Søren samt fri undervisning på fredage og fri springning om søndagen.

Årets store udfordring har været at få fyldt staldene op. 2013 startede med 10 ledige bokse. Hvilket rundt regnet svarer til 28.000 kr. pr måned i tabt indtægt. Boksene er langsomt blevet fyldt op, men det er stadig en udfordring at holde stalden fuld. Jeg mindes tidligere år, hvor vi havde 8 på venteliste… Tænk over, hvordan I sælger vores klub ude i byen, vi har alle et fælles ansvar, snak positivt om vores klub og ”sælg” os godt.

En stor og varm tak skal lyde til vores personale, som dagligt sørger for høj velfærd for vores heste.

Året 2013 startede med at vi fik etableret nye ridehusbunde i begge vores ridehuse. De er netop blevet efterfyldt. Vi har nu alle nydt godt af dem det sidste år. Den daglige vedligeholdelse er upåklagelig og rytterne samler klatter op, når de tabes. Fortsæt den gode stil, og hjælp hinanden, så har vi bund i mange år frem.

Vi har endnu engang haft et stort aktivitetsniveau i vores klub.

Vi fik afholdt 2 store distriktstævner i 2013. Et i dressur i Pinsen for pony og hest. Og et Springstævne med holdmesterskab i august. Begge stævner med flot overskud til klubben.

Vi har holdt klubstævner i dressur i oktober og december, samt dressur og spring cup for alle elev og privat ryttere.

I årets sidste weekend blev der afholdt DYD stævne for ryttere under 21 år samt rosenparade med farvel til ponytiden. Det blev et stort stævne med rigtig mange starter og venteliste for at komme med. Også her var der et pænt overskud til vores klub.

Af sociale arrangementer skal nævnes fælles spisning inden sommerferien med MEGET stor tilslutning, samt vores altid gode julefest.

Der har også været arbejdsdage både forår og efterår med stor aktivitet.

Vores rideskole har ligeledes oset af aktivitet. Der har været en stor udskiftning af hestene, da mange havde ”aftjent deres værnepligt gennem mange år”. Part ordningen er en succes for ryttere og heste, og ventelisten er lang for at blive part. Der har været ridelejre for små og store, ryttermærkeundervisning og -prøver. Åben ride klub i august var en god måde at få vist vores sted frem, hvilket resulterede i nye ryttere i rideskolen, og vi gentager succesen i 2014. Alle vores rideskolehold er fyldt op, og der er ventelister for at komme ind. Stor ros til Annette, som driver denne del af vores klub.

Vores juniorudvalg har også været aktive, de har afholdt fastelavnsarrangement, elevstævner, klippeklistre dag og filmaften. Ligeledes er de uundværlige ved de fleste af rideskolens arrangementer og alle vores stævner kunne ikke køre uden deres hjælp. Tak til jer piger!

En kæmpe tak til ALLE som gør det muligt at lave disse arrangementer og aktiviteter, det er det, der skaber vores klub.

Det sportslige arrangement og de flotte resultater skal vi også lige omkring.

Skåde Ride klub vandt distriktmesterskabet for klubhold i springning 2013 - super flot og rigtig godt kæmpet af holdet.

Vi sendte et hold afsted til pony DM for hold bl.a. med sponsorat fra Kronborg. Og en af vores ryttere deltog også individuel.

Sofie Rask Thomsen fik sølv ved ”DM for children” (godt nok feb. 2014 men jeg synes lige det skulle nævnes her.)

Vores ranglistevindere kommer jeg ind på senere på dagsordenen.

Året har været præget af ro og en dejlig positiv stemning i stalden. Jeg vil opfordre til fortsat åbenhed, og at I kommer til bestyrelsen ved problemer. Der er intet der løser sig ved snak i krogene.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde over året.

Endnu en stor tak til alle som har bidraget over året. Og husk vi har ingen klub uden frivilligt arbejde og med dette vil jeg overgive denne beretning til forsamlingen.

Mette Thomsen, formand Skåde Rideklub.

Referat af generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014

Formand Mette Thomsen bød velkommen og pegede på Michel Meyer som dirigent.

1. Valgt af dirigent:
Michael Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig.

2. Formandens beretning:
Beretning fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”.

3. Kassererens beretning:
Regnskabet for 2013 lå til udlevering til de fremmødte.
Christian Markussen bad Susanne Klit Due gennemgå regnskabet, idet hun som vanligt har udarbejdet regnskabet og er en stor hjælp/kontrolelement.

Susanne Due gennemgik regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Regnskabet for 2013 endte ud med et overskud på kr. 32.366,-, hvilket bl.a. skyldes stigende indtægter. Dog har værdiregulering af hestebeholdning påvirket overskuddet i negativ retning.

Man forventer et positiv resultat for 2014.

Revisoren har ingen bemærkninger og forbehold til regnskabet.

Efter Susannes gennemgang var der mulighed for at stille spørgsmål. Der var dog ingen spørgsmål til Susannes gennemgang.

Tak til både formanden og Susanne.

4. Behandling af indkomne forslag:
Der var kommet 2 forslag fra medlemmerne. Et forslag vedr. dressurundervisning og et vedr. springundervisning.

Michael Meyer læste første forslag op, som gik ud på muligheden for, at dressurundervisningen ved Peter udvides og gøres mere fleksibel.

Dirigenten forespurgte, hvorvidt nogle af forslagsstillerne ønskede at komme med yderligere bemærkninger. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten oplyste desuden, at forslaget ikke var velegnet til en afstemning, men mere angivet som en opfordring/ønske fra en gruppe af medlemmer. 

Formanden Mette oplyste, at undervisning på Skåde altid er et punkt, som der diskuteres, hvis nødvendig, idet det er et punkt til hvert bestyrelsesmøde.

Mette oplyste desuden at vi – indtil nu – har valgt ikke at udvide undervisningen yderligere, da vi prøver at se vores undervisningssituation fra et større perspektiv, idet vi mener, at det er vigtigt, at vi kan stå inden for den undervisning, vi tilbyder på stedet også via vores freelance undervisere samt vor rideskoleleder.

Det er vigtigt, at vi med navne kan tiltrække pensionærer til stedet – også på sigt. Samt at de bliver her.

Desuden blev det i november 2012 mulighed for fri undervisning om fredagen til dem, som ikke kunne få tilstrækkelig undervisning via vores tilbud på stedet. Dvs. man kan bruge den underviser, man ønsker om fredagen.

Michael Meyer oplyste, at forslaget går ud på, at man ønsker at udvide rammerne: Vil man overveje det?

Helle Nørbjerg sagde, at der er en stor gruppe af børn, som har hest her. Hvornår får de undervisning?

Tina Haugaard mente, at vi har en stor kapacitet i, at Peter er på stedet hver dag, idet hun var af den mening, at vi netop mangler denne kapacitet, grundet vi ikke har en fast berider på stedet.

Desuden mente hun ikke, at Peter ”tager” kunder fra freelance beriderne.

Tillige bad hun om, at vi også skal tænke på de pensionærer, vi har. Kunne ikke forstå, hvem det går ud over, hvis der åbnes op for mere undervisning.

Der blev angivet, at det er meget aktuelt, at Peter er her på stedet og kan hjælpe, når behovet opstår.

Christian Markussen sagde, at vi prøver at få undervisningen tilrettelagt bedst muligt. Vi har haft dette anliggende/problemstilling oppe før. Bestyrelsen vil gerne kigge på, om der er en mulighed for et andet tidspunkt, fx onsdag formiddag.

Christina Kronborg mente, at det jo især er om vinteren, de er tryk på, hvorfor det måske kunne være svært at finde et egnet tidspunkt. Hun foreslog muligheden for en prøveperiode her i sommerperioden. Desuden mente hun, at den gruppe, der rider ved Peter, alligevel ikke rider ved freelance beriderne. 

Der blev opfordret til, at medlemmerne giver deres mening til kende, idet det, som Camilla Christensen også nævnte, er vigtigt at vide, hvor stor interesse der er.

Der er kun 6 personer, der har underskrevet sig det indkomne forslag. Vi vil gerne have facts på bordet, så der bliver åbenhed og mere info i forhold til dialogen. Hvor mange personer drejer det sig om? Der blev ved håndsoprækning tilkendegivet en ca. 8-10 personer.

Camilla Christensen oplyste også, at mulige, nye pensionærer altid spørger, hvor ofte hallerne er lukkede. Det bliver vi også nødt til at tænke ind, når der tages beslutninger.

Mette Markussen mente, at hvis ret skal være ret, så har bestyrelsen netop lyttet til sine medlemmer i flere tilfælde, bl.a. at Søren Vallentin er kommet hertil, at der er kommet både Fri Fredag og Fri Søndag. Bestyrelsens arbejde er altid at finde ud af, om det passer ind i den konstellation, der er på stedet.

Leth mente tillige, at man skal tænke på, hvad behovet er – fx til dem, der mest er her om formiddagen. Tænker det ville være fint med ekstra formiddag/eftermiddag.

Tina Haugaard tilkendegav tillige, at det er rigtig rart, at bestyrelsen lytter til medlemmerne – og det har de gjort. Skal man ikke blot forsætte den gode stime. Mener, at man hele tiden skal være i udvikling, og at den mulighed, som Peter giver, har vi ikke haft på stedet tidligere – lad os gribe muligheden.

Jette Kaaesgaard efterlyste – hvornår kan Peter egentlig undervise.

Hertil svarede Peter, at han afventer, hvad bestyrelsen mener. Men sagde, at han tidligere har spurgt om onsdag – eftermiddag/aften.

Christian Markussen sagde, at vi gerne lytte og gerne vil gøre alle tilfredse. Vi er dog nødt til at se det i et overordnet perspektiv. Er der en stor gruppe med et ønske, skal vi jo lytte.

Også overfor kommunen pga. tilskud er vi pligtige til at have styrede forhold – dvs. kontrakter, betaling, hvornår må der undervises m.v. Christian mente, at vi i bestyrelsen skal finde ud af, hvad der er af muligheder – fx onsdag formiddag. Bliver det aktuelt, så skal der laves en aftale på lige fod med de andre undervisere.

Michael Meyer læste det andet forslag op og oplyste desuden, at forslaget kommer fra de samme 6 forslagsstillere. I dag er der mulighed for spring i det lille ridehus om søndagen. Ønsket går ud på, at springningen om søndagen flyttes til det store ridehus, da pladsen er for trang i det lille.

Tina Haugaard supplerede med, at det ikke er et ønske, at det skal være hver søndag, springningen flyttes. Men gerne en gang imellem, ligesom der ikke er et ønske om et fastlåst tidspunkt – det skal genere mindst muligt.

Som Michael Meyer konstaterede, så var supplementet fra Tina en lille modifikation i forhold til forslaget.

Christian mente, at nu har vi lukket den store hal om tirsdagen og torsdage sidst å eftermiddagn/aften, hvorfor det overordnet er en dårlig idet, at lukke om søndagen tillige.

Henviser igen til at nye pensionærer spørger til ledig hal samt ledige folde. Er meget vigtigt for nye pensionærer.

Tina Haugaards forslag var, at det fx kunne være 2 timer en gang imellem, fx mellem kl. 17-19 en søndag. Christian oplyste, at vi altid er åbne for arrangementer,

Mette Markussen mente, at tidsinterval er for en lille gruppe. Flyttes det til den store hal, kan der komme andre ”udenfor gruppen ved Peter”, som også ønsker springning - dvs. tidspunktet udvides.

Louise Bagger angav, at ”den vel er landet” eftersom klubben er åben for muligheden for arrangementer.

Mette Thomsen oplyste, at hun flere gange har opfordret til, at der fx laves arrangementer – opfordre til det igen. Christian påpegede, at alle arrangementer selvfølgelig skal koordineres med Mette Thomsen. Der henvises til kalenderne i staldene, hvor aktiviteter er påført og henvend dig så til Mette.

Herefter en kort pause, hvor der var te, kaffe og velsmagende fastelavnsboller, idet disse var leveret af Arne fra AROS – tak for det.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:
Mette Thomsen læste vinderne af ranglisterne op, og Anne Pind overrakte blomster til vinderne:

Alle blev lykønsket med deres placeringer og præmierne var kr. 500,- sponsoreret af Kronborgs Rideudstyr. Mange tak for sponsorratet. 

Spring/Hest:
Georg Nielsen med Go Crazy med 194 point 

Spring/Pony:
Sofie Rask Thomsen på Nørlunds Pokamon med 2021 point.

Dressur/Hest:
Simon Haugaard på All4you med 47 point.

Dressur/Pony:
Stephanie Leth på Zendro med 695 point.

Desuden blev ”Årets ildsjæl” udråbt – den går til Toto Nairn – da hun har knoklet som en hest med stævner – uden hende ingen stævner på Skåde.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Michael Meyer informerede om, at Mette Thomsen, Christian Markussen samt Tina Østergaard alle modtager genvalg, hvilket blev mødt med applaus og dermed genvalgt.

Bestyrelsen består således forsat af Christian Markussen, Helle Schjødt, Anne Pind, Mette Thomsen, Camilla Christensen og Tina Østergaard.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Ingen blev valgt.

8. Valg af udvalgsformænd:
Udvalgene er følgende:

 a. Aktivitetsudvalg:
Mette Thomsen står for koordinering heraf. Dvs. det er aktiviteter udover stævner. Mere sociale arrangementer.

b. Festudvalg:
Mette Markussen, Gitte Straadt, kollektiv formandskab.

c. Sportsudvalg / Stævneudvalg:
Sportsudvalget er blevet lidt trætte. Har p.t. været Mette Thomsen og Toto Nairn.

Mette Thomsen oplyste, at der ingen distriktsstævner er meldt ind i 2014 - både for hest og pony. Det skyldes, at de simpelthen ikke har/vil få tid til at arrangere stævner. Der er kommet nye regler, der gør, at man skal have kursus i stævnetilrettelæggelse – og det gælder tillige for klubstævner. Man skal bruge stævnesystemet til både distrikts- og klubstævner.

Mette oplyste, at man hårdt har brug for, at flere folk melder sig til at hjælpe med stævner, ligesom folk skal melder sig til at tage på kursus i stævne-systemet.

Dette kunne Toto tilslutte sig – det er præcis stævnetilrettelæggelse og brug af stævnesystemet, der mangler hænder til. Louise Bagger oplyste, at stævnesystemet ikke er kompliceret.

Toto tager på kursus den 12. april. Camilla Christensen samt Rikke Stausholm tager også med på samme kursus. 

Christian oplyste, at vi er meget afhængig af stævner grundet den fine indtægt herfra, men at vi også skal have bemanding hertil. Opfordrer til at de nye hjælpere starter med klubstævner og gradvist arrangere større stævner, da erfaringen så opbygges.

Der blev luftet en tanke om betaling for hjælp til stævner. Christian oplyste, at vi før har haft det oppe i bestyrelsen angående betaling ved hjælp til stævner, idet Louise Bagger oplyste, at man andre steder har beridereleverne, der får fx 2 gratis starter mod at hjælpe til ved stævnerne.

Louise Bagger opfordrer til, at det mindste man kan gøre, er at SKRIVE sig på til hjælper-listerne.

En forælder mente, at en anerkendelse for sin hjælp til stævner kunne være at give børnene en sandwich og sodavand.

Desuden blev det nævnt, at når der sammensættes hjælpere i cafeteriet, er det vigtigt, at nye hjælper ikke står alene i cafeteriet – vigtigt, at der er en, der kender rumlen i cafeteriet til stede, når nye kommer til.

En tak for hjælpen ville også være fint at få, blev det påpeget.

Forældre, Eva Buch Larsen mente, at vi skal op i en større gruppe end 2 personer, henseende til hvad der er blevet oplyst af arbejde, når stævner skal arrangeres.

Mette og Toto melder sig igen, men vil ikke trække det samme store læs.

Følgende meldte sig:
Mette Thomsen
Toto Nairn
Helle Nørbjerg
Eva Buch Larsen - Formand
Tina Haugaard
Rikke Stausholm
Gitte Rasmussen
Gitte Jensen

d. Juniorudvalg:
Anna Markussen
Thea Plesner
Emilie Fischer
Freja Bjerregård
Caroline Carlsen
Marie Lund - Formand
Sofie Amalie Rasmussen
Anne Katrine Larsen
Nicole Rune

(Rideskoleleder Anette Andreasen hjælper desuden til)

Det noteres, at juniorudvalget max. skal bestå af 7 medlemmer. Nuværende udvalg består af 9 medlemmer, hvilket selvfølgelig fortsætter. Dog ved fremtidig indtrædelse, kan det først blive aktuelt, når man er nede på 7 personer igen og et medlem derefter udtræder.

e. Materiel udvalg:
Anker Nielsen, Poul Sterup og Georg Nielsen forsætter.

f. Cafeteria udvalg:
Forældrene Linda, Inge, Jeanette samt Henriette forsætter.

g. Automat udvalg:
Tina Haugaard og Belinda fortsætter.
Jørgen Schjødt sørger stadig for at bringe returdåser tilbage og indkassere pant.

h. Sponsorudvalg:
Christina Kronborg. og Camille Kristensen.

Hjemmesideudvalg:
Helle Nørbjerg er web-master.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året, og for de flotte indtægter, de forskellige stævner, automaterne m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:
Vi foreslår at Tina Haugaard og Henrik Rune, hvilket blev vedtaget.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til AROS:
Hans Jørgen Obel fortsætter gerne.

11. Fastsættelse af kontingent:
Det blev besluttet at fortsætte med samme kontingent i 2014 som i 2013.

12. Eventuelt:
Christian Markussen oplyste, at Søren Valentin jo har sit eget ridested i Mallng. De vil dog gerne høre til Skåde Ridklub og starte for Skåde Rideklub ved stævner. Vi prøver at lave arrangementer i samarbejdet med Vallentin og Skåde, og det vil sige, at Søren kan lave arrangementer i Skåde Rideklubs navn. Vi er glade for, at vi nu får Skåde Rideklubs navn med til de lidt større dressurstævner.

Bisgaard fra AROS oplyste, at der bliver lavet en hel ny mødding. Det kommer til at ske henover sommeren. Desuden vil der blive skiftet lys i begge ridehaller. AROS søger om tilskud hertil og håber på, at det tillige kan udføres midt på sommeren.

På opfordring fra Christian Markussen grundet flere nye medlemmer tilstede, oplyste Bisgaard kort om, at AROS er en selvejende institution, der lejer deres lokaler ud til Skåde Rideklub.

Der blev foreslået arbejdsdag, hvor der kunne ske reparation af hegnet.

I forhold til arbejdsdage kom Kronborg med et fint forslag – hun udlodder et par fine ridestøvler. Hun foreslår, at der ophænges en to-do liste, hvor man kan skrive sit navn på, Herefter modtager man et lod i forhold til arbejdsopgaven, og efter et halv år gøres puljen op. Jo flere lodder, jo større chancer for at vinde støvlerne – derved kan man anspore medlemmerne på Skåde til at hjælpe med flere opgaver på stedet. Rigtig fint initiativ.

Georg mente, at han og Kronborg skal udarbejde to-do listen, hvilket blev aftalt.

Der blev spurgt til dressurhegn, og Helle Schjødt oplyste, at vi har fået kr. 28.000,- på et tilbud, der kostede det dobbelt, idet vi kun får tilskuddet, såfremt vi selv bidraget med samme beløb. Vi arbejder på, hvordan vi skal gøre det, for at det bliver korrekt udført.

Georg oplyste, vi skal finde ud af, hvordan svellerne skal ligger m.v.

Der blev opfordret til, at der nedsættes et udvalg, der kunne arbejde med/kortlægge, hvorledes og hvordan det kan gøres bedst muligt. Er der nogen, der vil være med i det – lægge lidt arbejdstimer? Man melder sig til Georg. Og har man forbindelse til nogen, som har forstand herpå, så er det bestemt et plus.

Kronborg oplyste, at hun jo har købt hus og grunden ved Oddervej og opfordrede til ved gennemgang fra stien, at man ser sig godt for, da der står store maskiner, ligger fældede træ m.v.

Peter mente, at hastigheden er for høj på vejen op til Skåde – især omkring udgangen fra begge ridehaller – der bliver kørt rigtig stærkt forbi.

Helle Nørbjerg mente, det skal være pædagogisk skilte, der opsættes ved ”10 km. Skiltene”.

Mette Thomsen oplyste, at rideskoleleder, Anette før har haft besked med til elevforældrene om hastigheden på vejen. Og hun gør det gerne igen.

Postbilen kører også for stærk. Christian sagde, at vi nok skulle lave et opslag herom,

Sluttelig informerede Georg om de nye, små white-board tavle, der er kommet op på hver boks. Disse kan bruges til forskellige oplysninger, fx. foder, ej på fold m.v. – så slipper vi for sedlerne J.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Michael Meyer erklærede generalforsamlingen som afsluttet.

Herefter fik formanden ordet og sagde tak for dirigenten for oprettelse af god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.

Bestyrelsen samledes efterfølgende for aftale af tidspunkt for konstituerende møde. Det bliver tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00 hos Christian.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af generalforsamling onsdag d. 13. marts 2013

Mette Thomsen bød velkommen og pegede på Michel Meyer som dirigent.

1. Valgt af dirigent:

Michael Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt (både pr. e-mail og pr. sms) og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig.

2. Formandens beretning:

Beretning fra formanden Mette Thomsen blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”.

AROS havde leveret fastelavnsboller til kaffen. Tak for det.

Efter Mette Thomsens beretning, spurgte Janne Børgesen, hvorfor det kun er ponybokse, der blev nedsat. Mette Thomsen oplyste, at pointen var, at vi gerne ville tiltrække flere ponyryttere, så de kan blive, når de skal over på hest, og derved forhåbentlig få dem til at blive på Skåde. Desuden er der blevet kigget på, at vi ligger lavere i pris end de andre ridecentre i området. Christian Markussen oplyste ydermere, at det kun er de små bokse, det er billigere. Formålet var at få fyldt boksene op, hvilket også er lykkes. Vi havde ikke råd til at sætte ned for alle pensionærer.

Æredsmedlem Jens Vamberg mente, at man skal rejse sig op, når man taler, så det er tydeligt, hvem der har ordet.

Poul Pedersen spurgte til bunden på springbanen. Dog blev dette punkt gennemgået senere under kassererens beretning ved Susanne Due.

Der var ikke andre spørgsmål til formandens beretning.

3. Kassererens beretning:

Regnskabet for 2012 lå til udlevering til de fremmødte.

Christian Markussen bad Susanne Due gennemgå regnskabet, idet hun, som vanligt har udarbejdet regnskabet, og er en stor hjælp / kontrol elementet.

Susanne Due gennemgik på bedste vis regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Regnskabet for 2012 endte ud med et underskud på kr. 25.971, - hvilket primært skyldes faldende indtægter på næsten alle indtægter. Dog grundet flere besparelser, har vi kunnet ”nøjes” med det mindre underskud. Vi forventer et positivt resultat for 2013.

Revisoren har ingen bemærkninger og forbehold til regnskabet.

Efter Susannes gennemgang, var der mulighed for at stille spørgsmål.

Christina Kronborg nævnte, at el-udgifterne var noget billigere - hvorfor det og om alt forbrug var med. Susanne oplyste, at det simpelthen skyldes mindre forbrug i 2012. Alle regninger er taget med. Christian Markussen oplyste, at vandvarmeren blev slukket i slutning af 2011, ligesom elradiatorerne blev slukket.

Mette Thomsen oplyste desuden, at pga. det nye tag i den store ridehal, behøves der mindre elektrisk lys, hvilket også giver en besparelse. Desuden er folk blevet bedre til at huske at slukke, når hallen forlades.

Hans Jørgen Obel opfordrede også til, at alle huskede at slukke lyset i ridehallerne. Også i den lille hal.

Poul Pedersen spurgte til, hvorfor der er en dyrere udgift til diesel til traktoreren. Susanne Due oplyste, at det afhænger af, hvornår dieseltanken er blevet fyldt op, og i 2012 blev tanken fyldt op lige ved årets afslutning, hvorfor denne udgift jo så indgår i regnskabet for 2012, men forbrug af diesel først sker i det nye år.

Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag:

Christian Markussen oplyste, at bestyrelsen havde modtaget et forslag ang. undervisning i løbet af ugen. Bestyrelsen mener dog ikke, at det er et forslag, der skal gennemgåes på selve generalforsamlingen, men et forslag, som skal gennemgås og tages stilling til ved et bestyrelsesmøde.

Forslagsstiller kommenterede dette. Oplyste, at hun er ny på stedet og gerne ville vide, hvad og hvor er behovet for undervisning. Vil bare gerne vide, om der er flere, der har behov for andre undervisningstider end dem der p.t. er ved Jimmi og Mette. Mette Thomsen oplyste, at Jimmi gerne må undervise om fredagen – der er fri undervisning med egen underviser jf. nedenfor.

Christian Markussen sagde, at vi var glade for at få forslag, og vi helt bestemt gerne vil kigge på forslaget og efterfølgende vil forslagsstiller få svar fra bestyrelsen.

Poul Pedersen mente, at hvis et forslag er indleveret til generalforsamlingen, så er det forslagsstiller, der skal trækker forslaget tilbage, og ikke bestyrelsen, der kan votere det som ej relevant. Ende på det blev, at bestyrelsen vender tilbage til forslagsstiller efter et bestyrelsesmøde.

Janne Børgesen spurgte til, om vi har kontaktet Søren Valentin med henblik på, om han vil komme til Skåde Rideklub for at undervise. Christian Markussen oplyste, at bestyrelsen er i dialog med ham

om muligheder for et samarbejde.

Christina Kronborg spurgte til ”Fri undervisning” Fredag og Søndag? Mette Thomsen oplyste, at ligesom der er ”Fri Fredag” med mulighed for medbringelse af egen dressurunderviser, så er der nu også et tilbud om ”Fri Søndag”, hvor det er muligt at springe i 3 timer i den lille hal mellem kl. 9-12 med egen underviser. Dette tilbud er ligeledes lavet for at tiltrække flere pensionærer.

Mette oplyste, der er skema, hvor man skriver sig på – indtil videre har det fungerer, så der ikke er flere undervisere samtidig. Jimmy har lovet at putte flere undervisningstimer ind.

Ikke andre kommentarer.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:

Mette Thomsen overrakte præmier og flotte blomsterbuketter til vinderne af ranglisterne. Præmierne er sponsoreret af Kronborg Sadelmageri i samarbejde med Skåde Rideklub. Bestyrelsen siger mange tak for sponsorgaverne samt tak til Jette Korsgaard for administration af ranglisten.

Spring, Hest:

Jacob Fisker Sørensen på Argon med 232 point.

Spring, Pony:

Sofie Rask Thomsen på Astana af Højgaarden med 578 point.

Dressur, Hest:

Mette Markussen på Winnetou med 102 point.

Dressur, Pony:

Anna Nairn Markussen på Cezanne med 268 point.

Alle blev lykønsket med deres placeringer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Michael Meyer informerede om, at Helle Schjødt og Anne Pind begge modtog genvalg, hvilket blev mødt med applaus. Desuden blev det oplyst, at der skulle findes et ekstra medlem til bestyrelsen grundet Erik Dams udtræden tidligere på året.

Bestyrelsen foreslog Camilla Christensen, hvilket også blev modtaget med applaus. Der var ingen yderligere bemærkninger hertil, hvorfor bestyrelsen nu består af følgende:

Christian Markussen, Helle Schjødt, Anne Pind, Mette Thomsen, Camilla Christensen samt Tina Østergaard.

Camille Christensen præsenterede sig selv og oplyste, at de havde været på stedet siden maj måned 2012, samt at det var deres første hest på stedet. Desuden oplyste hun, at hun er selvstændig med en produktionsvirksomhed med bl.a. personaleledelse samt produktudvikling.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Ingen blev valgt.

8. Valg af udvalgsformænd:

Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:

Mette Thomsen sørger for andre arrangementer, og det er hende, der skal kontaktes i forhold til ”plads i kalenderen” 
 
b. Festudvalg:
Mette Markussen samt Gitte Straadt. Kollektivt formandskab.

c. Sportsudvalg/Stævneudvalg:

Toto Nairn samt Mette Thomsen laver primært dressur stævner, dog under den klare forudsætning, at der er nok hjælper – ellers kan det ikke lade sige gøre

Spring stævner laves i fællesskab af hjælper gruppen.

Følgende meldte sig som hjælper:

Katrine Eisenhardt

Katrine Arenfeldt

Jane Børgesen

Susanne Due

Mette Markussen

Tina Haugaard

Desuden oplyste Mette Thomsen, at hun har Louise Alstrup i snak mht. hjælp til arrangement af stævner, når hun er retur fra Norge.

d. Juniorudvalg:

Helle Larsen – formand

Jane Askholm Larsen - næstformand

Anna Markussen

Thea Plesner

Emilie Fischer

Freja Bjerregård

Trine Petterson

Cecilie Okholm

Caroline Carlsen

Marie Lund

(Rideskoleleder Anette Andreasen hjælper desuden til)

e. Materiel udvalg:

Anker Nielsen, Poul Sterup og Georg Nielsen er valgt.

f. Cafeteria udvalg:

Poul Pedersen forsætter.

g. Automat udvalg:

Tina Haugaard og Belinda Blendsted.

Jørn Schjødt sørger stadig for at bringe returdåser tilbage og indkasserer pant.

h. Sponsorudvalg:

Christina Kronborg meldte sig, Hun ønskede at få fremskaffet en leverandørliste.

Hjemmesideudvalg:

Birgitte Wulff sørger for det.

Fra bestyrelsen skal der lyde en STOR tak til alle udvalg for deres indsats i løbet af året og for de flotte indtægter de forskellige stævner, automaterne m.v. har genereret.

9. Valg af 2 revisorer:

Bestyrelsen foreslår Tina Haugaard samt Henrik Rune Vi takker Pia Due og Louise Bagger for deres deltagelse.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Aros:

Hans Jørgen Obel blev fortsætter

11. Fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet at fortsætte med samme kontingent som i 2012.

12. Eventuelt:

Elisabeth vil gerne rose bestyrelsen for ”at få os gennem krisen”. Michael Meyer har tilbudt at revidere vores vedtægter. Der bliver således udarbejdet et nyt oplæg til næste generalforsamling.

Arne Rasmussen fra AROS ville gerne roser Elisabeth og den øvrige bestyrelse for det store arbejde samt det fine regnskab. Det glæder AROS og gør dem positive. AROS er glade for den positive stemning på stedet og ønsker os held og lykke her i 2013. 

Poul Pedersen sagde, at det var fantastisk godt, at vi havde fået skiftet bunden. Tusinde tak til de private sponsorer.

Hans Jørgen Obel roste AROS og sagde, at bl.a. betaler Skåde Rideklub stadig den samme husleje, uagtet at priserne generelt er steget. Stor hånd til AROS for dette.

Mette Thomsen informerede AROS om, at vi skal bruge vores udendørs baner i maj – både spring- og dressurbane. Vejen ned til den nederste dressurbane har taget skade af vejret m.v. Var det måske muligt, at AROS kunne kigge på vejen for udbedring heraf?

Christian Markussen oplyste om, at der umiddelbart ikke var behov for opsætning af det planlagte vindfang ved døren til cafeteriet. Om AROS i stedet for kunne bruge beløbet på udbedring af vejen ned til dressurbanen? AROS oplyste, at pengene er sat af til vindfang og laves det ikke, så er pengene tabt.

AROS udtalte dog, at de vil prøve at søge om at få ændret møddingspladsen, da den trænger og vil prøve at kigge på vejen ned til dressurbanen.

Jane Børgesen mente, at der tidligere var givet et forslag om at få lavet studser fra nedløbsrørerne, så vi kunne bruge regnvandet til at vande banerne med. Der er ikke gjort noget i den anledning. Georg sagde, at problemet var, at vi så skal have en stor tank eller vandvogn til opsamling. Opsætning af selve studserne er ikke det store arbejde, men udfordring er opsamling samt maskinel til at smide vandet ud…. Dvs. ny vandvogn, som vi leder efter.

Jane Børgesen mente, det er frås at bruge rent drikkevand til at vande baner med, og sagde, at særligt den nederste bane trænger til vanding om sommeren. Mente, at man kunne spare penge på vand, hvis vi selv opsamlede det.

Jf. ovenfor er problemet, at vi ikke har en tank/beholder til opsamling. Og det dur ikke, det er vandvognen, vi opsamler i.

Som det sidste oplyste Mette Thomsen, at Jimmi gerne igen vil lave en aktivitet a la sidste gang, hvor der afholdtes evaluering på hans rytter med efterfølgende foredrag m.v. Jimmy har tænkt sig et nyt arrangement til april /maj måned, og han vil gerne have indput til, hvad man kunne tænke sig. Giv besked til Mette Thomsen.

Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorfor Michael Meyers erklærede generalforsamlingen som afsluttet.

Herefter fik formanden ordet og sagde tak til dirigenten for opretholdelse af god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.40.

Bestyrelsen samledes efterfølgende og har konstituerende møde onsdag den 3. april kl. 19.30 hos Christian Markussen.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub                  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 13. marts 2013

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til ordinær generalforsamling.

Dato:                   Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00

Sted:                   Skåde Rideklubs cafeteria

Dagsorden:

1)       Valg af dirigent

2)       Formandens beretning

3)       Kassererens beretning

4)       Behandling af indkomne forslag

5)       Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

6)       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen
 • Helle Schjødt
 • Christian Markussen
 • Anne Pind
 • Tina Østergaard

Følgende er på valg:

 • Helle Schjødt – modtager genvalg
 • Anne Pind - modtager genvalg

7)       Valg af suppleanter til bestyrelsen

8)       Valg af udvalgsformænd

a)      Aktivitetsudvalg

b)     Festudvalget

c)      Sportsudvalg

d)     Juniorudvalg

e)     Materiel udvalg

f)       Cafeteria udvalg

g)      Automatudvalg

h)     Sponsorudvalg

9)       Valg af 2 revisorer

10)   Valg af bestyrelsesmedlemmer til Aros

11)   Fastsættelse af kontingent

12)   Eventuelt

Indsendte forslag i forbindelse med pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 5. marts 2013.

Bemærk venligst, at ønsker du ikke at fortsætte som medlem af Skåde Rideklub i 2013, skal du kontakte Elisabeth Hansen på mail elisabethhansen11@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formandens Beretning for 2012

Beretningen vil omfatte den daglige drift, vores aktiviteter gennem året og her efter de fremadrettede forventninger for Skåde Rideklub.

Helle var formand frem til efteråret, hvor det civile arbejdspres blev for stort og posten måtte overgå til mig.

Hvad angår økonomi vil Susanne gennemgå årets resultat efter denne beretning.

Året startede med venteliste på boksene men langsomt vendte bøtten og fra før sommerferien er det langsomt gået ned ad bakke. Til nytår stod vi med 9 tomme bokse…

Den daglige drift varetages upåklageligt af Georg og et lille team bestående af Kathrine Arenfeldt og dyrepasserelev Malene. Kathrine har hjulpet fast i stalden siden sommerferien efter at vores staldhjælper siden foråret stoppede. De sørger også for at dække weekend arbejdet ind i samarbejde med Annette og Ditte Marie som også ind imellem har givet en hånd med på trængte hverdage. En stor tak til jer alle som sørger for at vores heste altid har det godt. Sidst på året har Georg forsøgt at reducere lidt i mandetimer for at kompensere for de ledige bokse. Vores faste personale har været af sted på førstehjælps kursus i efteråret.

I august fik vi ny rideskoleleder, da Pi valgte at gå i gang med en uddannelse. Annette har bl.a. medvirket til at vi nu har parter på rideskole hestene til stor fornøjelse for både heste og elever. Der er i det hele taget skruet en del op for aktiviteterne på rideskolen og det er skønt.

I efteråret er faktureringerne overgået til nyt elektronisk system ”klubmodul” som har været en stor opgave for Elisabeth med hjælp fra Susanne. Det ser ud til at det nu kører -fortsat med en stor indsats fra vores regnskabsdame.

Som jeg nævnte i starten, så har vi siden sommerferien og frem haft væsentlig større afgang af pensionærer end vi har haft tilgang. Derfor har vi haft ledige bokse, hvilket ikke er et problem vi normalt kender her på Skåde, hvor vi de sidste år har haft ventelister på at få en boks. Vi har ligeledes haft ledige græsfolde. Dette har fyldt en del i bestyrelsen hen over efteråret og det har været nødvendigt at tænke anderledes end vi plejer. Vi har bl.a. indført flere nye tiltag som forsøgsordninger. Bl.a. nedsat prisen på pony boks, ekstra hø ordning, indluk fra græsfold, begrænset ridning ved egen underviser. Flere af disse punkter kan diskuteres om det nu også er en god idé men i krise tider så må man tænke anderledes, og det er det vi har forsøgt.

I efteråret blev vi enige om, at vi ikke havde råd til IKKE at invistere i en ny bund. Det skal forstås på den måde at vi umiddelbart ikke havde penge til en ny bund men da det er vigtigt at have bunden i orden for at tiltrække nye pensionærer så gik valget den vej. Vi indhentede tilbud og søgte penge ved kommunens anlægsfond og fik kort før jul tildelt 156.000 kr. -en skøn julegave. Der blev nedsat en hurtig arbejdende gruppe bestående af Georg og Christian som sørgede for at få gang i ”projekt bund” og der blev skiftet i begge haller. Sideløbende hermed blev det forsøgt at indhente et tilsvarende beløb gennem private sponsorrater og firmaer hvilket også er lykkedes. En kæmpe tak til alle medvirkende for at dette har været muligt. Bunden er fantastiks at ride i.

Aktiviteter…

Der har været mange aktiviteter på års kalenderen i 2012: ridelejre, distriktstævner, klubstævner, elevstævner, spring cup, ryttermærker 1,2,3,4, jubilæumsfest, junior arrangementer som klippeklistre og fastelavn, arbejdsdage, medlemsmøder, klubaften med dyrlægeforedrag om skader, ponygames, hestegymnastikspring, træningsdage i dressur og spring, og sikkert noget mere som jeg har glemt…

Forår og Sommeren stod i renoveringens tegn: nyt tag på det store ridehus hvilket har givet et skønt lys indfald på banen, nyt tag på laden, sadelrummet og toilet rummet i stor stald blev malet og fik ny gulv belægning, vandspiltovet fik ny gulvbelægning. Alt dette til stor glæde for de daglige brugere. En stor tak til AROS for det.

Der har været arbejdsdag med stor tilslutning, hvor udenoms arealerne fik en omgang.

Der er blevet ryddet op og gjort hovedrent på alle toiletter, kontoret, køkkenet, rytterstuen og det lille sadelrum.

Arealet for enden af elevbanen er blevet ryddet for buske til fordel for siddepladser.

Man må sige at Skåde Rideklub har summet af aktiviteter i 2012. Tak til alle der har medvirket.

I foråret havde vi en forfærdelig ulykke her på Skåde. Vi blev alle mindet om hvor sårbare vi er og at en alvorlig ride ulykke kan ramme selv den bedste rytter. Vi er mange der jævnligt tænker på Maria og på hvordan det kunne gå så galt, på trods af brug af ridehjelm og stor kendskab til heste.

Dansk ride forbund kom i foråret med en række krav til sikkerheden på landets ride klubber. Disse krav skal være opfyldt for at klubberne kan være en del af forbundet. Vi har i bestyrelsen udarbejdet et sæt sikkerhedsregler som alle skal overholde, disse blev bl.a. præsenteret på medlemsmødet i august. Det går godt med at overholde reglerne og ellers opfordres alle til at huske hinanden på disse i hverdagen. Disse regler udleveres til alle nye pensionærer.

Bestyrelsen har arbejdet en del med certificering, hvilket er en række diplomer man kan få tildelt af rideforbundet når visse krav er opfyldt. Vi arbejder på at få certifikat i sikkerhed inden året er omme og næste skridt bliver ”elevskolen”, og på et tidspunkt organisering hvilket kræver 2 års deltagelse i distrikt rådsmøder som vi er i gang med.

I efteråret fik vi en ny hjemmeside som Janni Olsson har lavet, den er blevet super flot og tak for det. Hjemmesiden er nu overtaget af Birgitte Wulf.

Jeg vil gerne takke alle udvalg for en kæmpe indsats. Junior udvalget især har været meget aktive og har i samarbejde med Annette arrangeret elevstævner, ridelejre, hyggeaftner mm. Stævneudvalget har afholdt en række stævner med flotte resultater. Vores automat har fungeret fint over året. En stor tak til automatpigerne for årets arbejde. Der bliver lagt energi og kræfter i at støve de helt rigtige tilbud op. Cafeteriet med Poul i spidsen er altid klar når vi har arrangementer. Alle udvalg har været medvirkende til en øget indtjening og et bedre sammenhold på Skåde.

Til slut vil jeg gerne minde forsamlingen om at alt det arbejde der lægges fra udvalg og bestyrelsens side er frivilligt og ulønnet. Vi arbejder for en go og bære dygtig klub, hvor her er rart at være. Vi har alle en forpligtigelse til at repræsentere vores klub og tale godt for vores sted. Vi har ikke råd til at miste kommende pensionærer pga. negativ snak og sladder.

Jeg ønsker en klub med sammenhold og hvor vi alle nyder at bruge vores fritid. Jeg kan kun opfordre til at I deltager i klubbens arrangementer, det giver sammenhold og styrke. Jo flere hjælpere, - jo mindre arbejde er der til den enkelte.

Hvis der er utilfredsheder eller undren så meld dem ud, der er ingen problemer der bliver løst ved at snakke i krogene.

Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse og udvalgene for et flot arbejde i det forløbne år.

Fremtiden…

Skåde Rideklub har EN af landets bedste beliggenheder. Vi har store lyse stalde, gode udendørs baner og græsfolde. Nu også nye ridehusbunde. Og en velfungerende rideskole. Stemningen i stalden er rigtig go og vi kan med rette være meget tilfredse med Skåde Rideklub.

Jeg håber på at årets stævner og arrangementer vil være med til at vise vores dejlige klub og fine faciliteter frem, så det sammen med positiv snak om vores klub igen kan skabe ventelister. Vi har pt. 2 ledigebokse…

Vi har en vision om at Skåde Rideklub skal forblive en breddeklub. Der skal være plads til alle, lige fra elevryttere, skovtursryttere til konkurrence ryttere.

Jeg håber på at vi i fremtiden får flere ryttere på medalje skamlerne rundt om i landet.

Vi har fået tildelt et stort distriktstævne i pinsen i dressur for hest og pony og i weekenden uge 33 skal vi afholde holdmesterskab i spring for hest. Disse 2 arrangementer kommer til at kræve alt den hjælp som i hver især har mulighed for at byde ind med så sæt allerede NU X i kalenderen.

Tusind tak for indsatsen til ALLE som har hjulpet i gennem året. Skåde Rideklub ville ikke fungere uden medlemmernes aktive og ulønnede indsats.

Jeg takker alle for året der gik, og overgiver hermed formandens beretning til forsamlingen.

MetteThomsen

Referat af generalforsamling d. 7. marts 2012

Helle Schjødt bød velkommen.

1. Valgt af dirigent:

Michael Meyer blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og afholdt inden den 15. marts jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed lovlig.

2. Formandens beretning:

Beretning fra formanden Helle Schjødt blev fremlagt og kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”.

Efter formandens beretning opfordrede Ulla Møller til, at den nye bestyrelse bliver mere ”brugervenlig” fx ved at have et ansættelsesudvalg bestående af både en dressur- og en springrytter. Tillige opfordrede hun til, at man afholder nogle uformelle møder i løbet af året, hvor medlemmerne har mulighed for at give deres synspunkter til kende overfor bestyrelsen og dermed blive hørt.

3. Kassererens beretning:

Christian Markussen bad Susanne Klit Due gennemgå regnskabet, idet hun som vanligt har udarbejdet regnskabet, og som bestyrelsen er stolte af. Regnskabet for 2011 lå til udlevering til de fremmødte. Der er overskud på kr. 33.949,00.

Revisoren har ingen bemærkninger til regnskabet.

Susanne lavede som sædvanlig en glimrende gennemgang af regnskabet side for side med bemærkninger til de vigtigste poster, herunder noter til regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Følgende kommentarer fremkom:

Ulla Møller mente, det ville være have rart for de personer, der står for fx. stævner og automaten samt cafeteriet, at deres indsats fremgår som en separat post i regnskabet, således det tydeligt fremgår, hvad hver af aktiviteterne indbringer.

Erik Dahm oplyste, at vi ofte i bestyrelsen havde vendt det pædagogiske i, at de folk, der løfter ovennævnte opgaver, har behov for synliggørelse af aktivitetens indtægt. Og mener, at den nye bestyrelse nok bør overveje at lave mere specifikke poster.

Anker Nielsen ønsker at høre mere om banesagen og om det store forbrug af el. Foreslår, at der bliver lavet besparelse i ridehallerne i forhold til lysstofrør.

Christian Markussen gennemgik kort banesagen med følgende information: Der har været nedsat et udvalg på 4 personer. Vi har fået tilskud fra kommunen til 2 baner, men desværre var tilskuddet ikke stort nok til renovering af 2 baner, hvorfor kun én bane blev lavet. Der kom flere tilbud ind, og det mest troværdige tilbud blev valg. Banen levede dog ikke op til vores forventninger, hvorfor vi har holdt kr. 80.000 tilbage, hvilket leverandøren har stævnet os for. Banen er blevet vurderet af en syns- og skønsmand, som vi foreløbig har udlagt udgiften til.

Vinder vi sagen – og bestyrelsen mener, at vi står meget stærkt til dette – så får vi udgiften til syns- og skønsmanden tilbage, ligesom leverandøren derefter skal betale 170.000 ekstra til os til udbedring af banen. Leverandøren har tilbudt os at droppe sagen, hvilket indikerer, at han godt ved, han står med en dårlig sag.

Sagen er blevet aflyst 3 gange grundet sygdom fra modpartens side.

El–analyser er blevet lavet. Ankers forslag med besparelse af el i ridehallerne ved højlys dag, vil den nye bestyrelse tage op til drøftelse.

Følgende forslag til besparelse af el blev fremlagt fra de fremmødte:

Varme på toilettet i kortstalden samt dør ud til kortstalden med stor sprække forneden.

Døren indtil gang til toiletter ved cafeteriet kan ikke lukkes ordentligt, så her kører radiatoren i gangen også fuldt ud.

Forslag om at laves et system, hvor der fx betales 5 kr. for brug af en vandvarmer-automat.

Ønske om varme i sadelrummet i privatstalden.

Mulighed for at få gennemsigtige plader i siderne/væggene i ridehallen for at få mere lys ind.

Forslag om kun at tænde hver anden el-kontakt i ridehallen, hvorved ikke alle lysstofrør bliver tændt.

Der blev forespurgt om vindfang ved indgang til cafeteriet er sat helt i bero. Bestyrelsen vil tage punktet op.

4. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag.

5. Uddeling af præmier til vinderne af ranglisterne:

Præmieuddeling til vinderne af ranglisterne: Præmien er sponsoreret af Kronborg Sadelmageri – bestyrelsen siger mange tak for sponsorgaverne.

Spring, Hest:

Sarah Wheler på Quatro med 933 point

Sofie Jessen på Wincett med 639 point

Signe Andrea Frank på Check in med 493 point

Spring, Pony:

Sofie Rask Thomsen på Tai Tan Tiki med 552 point

Caroline K. Larsen på Tovdals Ace og Diamond med 330 point

Sara Lund Andersen på Jenny s. Rocket med 250 point

Dressur, Hest:

Mette Markussen på Winnetou med 380 point

Maria Dixen på Kragelunds Landtiana med 207 point

Mette Thomsen på Sir Robi med 68 point

Dressur, Pony:

Cathrine Koch Neergaard på Ronja med 237 point

Anna Nairn Markussen på Cezanne med 162 point.

Alle blev lykønsket med deres placeringer, og Jacob Fisker overrakte blomsterbuket samt gavekort. til vinderen af førstepladsen indenfor hver af kategorierne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jacob Fisker genopstiller ikke. Bestyrelsen takker for en stor og engageret indsats. Bestyrelsen foreslog, at Mette Thomsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Jacob Fisker.

Birgitte Wulff opstiller.

Begge kandidater informerede om, hvorfor de ønskede at indgå i bestyrelsen.

Der blev uddelt stemmesedler, og efter endt optælling består bestyrelsen af følgende: Christian Markussen, Erik Dam, Helle Schjødt, Anne Pind, Mette Thomsen og Tina Østergaard.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Birgitte Wulff blev valgt.

8. Valg af udvalgsformænd:

Udvalgene er følgende:

a. Aktivitetsudvalg:

Katrine Eisenhardt

Louise Bagger

Louise Alstrup

Ditte Bach

Anne Kausmally

Katrine Arenfeldt

Tina Haugaard

Dvs. det bestående udvalget blev genvalgt.

Louise Bagger sagde tusinde tak til alle hjælpere og grundet den store indtægt fra stævner, har man valgt at udnævne ”Årets Hjælper”, som vil modtage et gavekort på kr. 500,- til Horze samt et underlag fra Horze. Prisen gives til en person, der altid er villig til at hjælpe og som yder en stor indsats.

Det blev dog understreget, at der altid mangler hjælpere, og der blev opfordret til, at man skriver sig på hjælper-listerne, der bliver hængt op ved afholdelse af stævner. Det er rigtig fint, at man kommer på dagen for at hjælpe, men SKRIV jeres navn på hjælper-listerne inden stævnedagen/dagene, så udvalget ved, hvem der møder ind.

Så bliver det så meget nemmere at planlægge stævnerne.

Fra aktivitetsudvalgets side, blev det oplyst, at en ny, men meget gammel regel er trådt i kraft – rider man, så hjælper man også. Vil man ikke hjælpe, så rider man ikke.

Målet er at holde 2 springstævner og 2 dressurstævner i 2012. Heste-distriktsstævne i august samt pony-distriktsstævne i efteråret.

Vinder af prisen ”Årets Hjælper” er: Jane Askholm – STORT tillykke til hende.

Mette Thomsen oplyste kort, at de (Toto Nairn, Helle Koch og Mette Thomsen) planlægger at lave et dressur stævne medio juni, hvor der rides på 2 baner - én med hest og én med pony. Også her er der brug for flere til at bakke op om stævnet – altså hjælpere. Henvend jer til Mette Thomsen herom. Og så planlægges der et en dags dressurstævne, hest i oktober.

Charlotte Schjødt og Katrine Arenfeldt tilbød sig også til at arrangere spring cup over 2 omgange.