Bestyrelsen

Vedtægter for Skåde Rideklub

§ 1  Navn:

Klubben navn er Skåde Rideklub, SKÅR og har hjemsted i Århus Kommune. Skåde Rideklub blev etableret den 9. december 1982. Klubben er hjemhørende på adressen Hørretvej 175A, 8320 Mårslet.

 

 § 2  Formål:

Klubbens formål er at varetage ridesportens interesser i området og på forsvarlig måde drive Skåde Rideklub.
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og klubben og dens medlemmer vil som følge heraf være forpligtet til at rette sig efter disse forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 3  Indmeldelse:

Indmeldelse sker skriftlig via klubbens hjemmeside. Medlemskabet er gældende fra kontingentets betalingsdato. Alle hesteejere, hvis heste er opstaldet på Skåde Rideklub, alle ryttere, (hestepassere, elevryttere og andre) som rider på en hest opstaldet på Skåde Rideklub, er pligtig til at være medlem efter påbegyndt benyttelse af klubbens faciliteter eller ved tilmelding til et af klubbens ridemæssige arrangementer.

 

§ 4  Medlemmer:

Medlemmer optages som:

 1. Aktive medlemmer, herunder juniormedlemmer, der benytter Skåde Rideklubs ridemæssige faciliteter eller deltager i klubbens ridemæssige arrangementer. (Man er juniormedlem indtil udgangen af det år, man fylder 18 år).
 2. Passive medlemmer, der er støttemedlemmer og som ikke er ridemæssige aktive.
 3. Alle medlemmer har stemmeret.

§ 5  Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer kan optages i klubben, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på en generalforsamling, og det vedtages af denne. Der må ingen diskussion finde sted om forslaget. Æresmedlemmer er livstidsmedlemmer, kontingentfrie, har stemmeret og er valgbare.

 

§ 6  Udmeldelse: 

Udmeldelse af et medlem kan kun ske ved skriftlig henvendelse via klubbens hjemmeside inden 1.4.

§ 7  Eksklusion:

§7 A: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§7 B: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. 

§7 C: I det af §7B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

§ 8  Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Beløbet opkræves årligt forud. Kontingentet forfalder til betaling pr. 1.4. Har betaling ikke fundet sted senest en måned efter forfaldsdato, slettes vedkommende som medlem og vil kun kunne optages påny – også i andre rideklubber under Dansk Ride Forbund – mod betaling af restancen.
Medlemmer, der meldes ind efter 1.10., betaler halvt kontingent i det pågældende medlemsår.

 

§ 9  Regnskabet:

Klubbens regnskabsår løber fra 1.1. til 31.12, og regnskabet skal inden generalforsamlingen godkendes af en statsautoriseret revisor og to på generalforsamlingen valgte revisorer.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisor. De er valgt for 1 år ad gangen. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

 

§ 10  Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15.3 og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Indsendte forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

De indkomne forslag skal foreligge for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af udvalgsformænd
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ridefonden AROS.
 10. Fastsættelse af kontingent
 11. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer vælges ved almindeligt flertal.
Andre forslag afgøres ved simpelt flertal (se dog §7 og §12).
Er stemmerne lige, forkastes forslaget.
Hvis et medlem forlanger det, skal afstemningen gøres skriftligt.

Valgbare til bestyrelsen er myndige medlemmer, der er amatører. Fraværende medlemmer kan på generalforsamlingen stemme ved et tilstedeværende medlem forsynet med en skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog kun have fuldmagt fra højst et fraværende medlem. Bestyrelsesmedlemmer i Ridefonden AROS er ikke valgbare til bestyrelsen i Skåde Rideklub.

 

§ 11  Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed som den ordinære og er underkastet samme afstemningsregler. Den kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20% af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med meddelelse om dagsorden. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indvarsles inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

 

§ 12  Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer). Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF.

 

§ 13  Bestyrelsen:

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på 5-6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Disse medlemmer konstituerer sig som:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Udvalgskoordinator
 6. Menig medlem / kasserer medhjælper

Ved indtrædende vakance i årets løb suppleres bestyrelsen med den/de medlemmer, som fik flest stemmer på generalforsamlingen. I tilfælde, hvor intet kampvalg har fundet sted, supplerer bestyrelsen sig selv, og valgte indtræder i forgængerens aldersorden.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, men er ansvarlig overfor generalforsamlingen. For at træffe beslutninger i alle vigtige økonomiske forhold, såsom lejemål vedr. fast ejendom, lejemål af grund, optagelse af lån, udstedelse af pant i klubbens værdier, meddelelse af kvitteringer og påtegninger herunder til brug for tinglysningskontoret, kræves simpel majoritet, samt at formanden, eller i dennes forfald, næstformanden og kassereren stemmer herfor.
Til at forpligte klubben i forhold til tredjemand i henhold beslutninger truffet i medfør af foranstående, kræves underskrift af formanden eller i dennes forfald, næstformanden og kassereren. Underskrift gives uden personlig gældsansvar. Andre beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes på begæring af bestyrelsesmedlemmerne – dog mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsen har udarbejdet forretningsorden.

 

§ 14  Udvalgsformænd:

Udvalgsformænd til de til enhver tid værende udvalg vælges på generalforsamlingen. Oversigt over aktive udvalg vil fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen.  

Udvalgsformændene udpeger udvalgsmedlemmer efter behov. Udvalgsformændene refererer til bestyrelsen gennem udvalgskoordinatoren.
Udvalgsformændene vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance udpeges ny udvalgsformand af bestyrelsen.

§ 15  Opløsning:

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gældende, kræves det, at opløsningen på begge generalforsamlinger vedtages med en majoritet af mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Vedtages opløsningen, bestemmer de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på sidste generalforsamling, ved almindeligt stemmeflertal, hvorledes klubben eventuelle midler skal anvendes til ridesportslige formål.

Vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling afholdt d. 13.03.2019.

Vedtægtsændringen er sket på baggrund af tidligere vedtægter med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling afholdt den 06.03.1996.