Standardside

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 21. november 2018

Dato: Onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Linda Raufort, Christian Markussen, Sif Pedersen, Fie Hofman samt Tina Østergaard. Anne Pind var fraværende. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Selv-udmugning blev diskuteret. Skåde er en fuldpasningsstald, hvor staldpersonalet står for udmugning, strøelse og wrap. Hvis der er udfordringer med, at man ikke synes, der bliver muget eller strøet godt nok, så snak med staldmester Georg og få lavet en aftale om, hvad niveauet skal være. Dette vil også fremover fremgå af staldkontrakten.

Vi byder velkommen til Mie der er ny medarbejder i stalden.

Der har været succes med at annoncerer gennem Jobcentrets jobnet. Det vil vi gøre igen ved fremtidig behov.

Kontakten med en jobkonsulent har givet en praktikant, som er på rideskolen hver tirsdag og torsdag. Derudover har vi to andre ansat som gør, at vi allerede har julevagtplanen på plads.

Det ledige værelse er blevet lejet ud. Alle værelser er dermed lejet ud p.t. 

Rentokil har været på ekstra besøg og kontrollerer rottestatus. Det er vurderet, at der er færre rotter, end vi normalt har på samme tid. Men vi har fortsat rotter, og er opmærksomme på at have kasser oppe.

Fødevarestyrelsen har været på kontrol af hestepas og møddingsforhold på nærliggende opstaldingssteder. Vi forventer derfor, at de kigger forbi på Skåde også. Som tidligere har alle vore pensionærer deres hestepas liggende på øverste hylde i skabene, og Georg har koden til skabet, såfremt der er lås på. Vi minder hermed om, at man har sikret sig dette.

Klubben får en bøde på 5.000,-, hvis passet ikke kan fremvises. Denne regning vil klubben være nødsaget til at sende videre til ejeren af hesten.

Det blev pointeret, at alle husker at feje på staldgangen inden de forlader staldgangen – altså også inden man rider. Så staldgangen også er pæn til dem, der kommer mens man er væk.

Trappen på ydersiden af den store ridehal er knækket, og derfor farlig at bruge. Georg hænger kæde op til afspærring, så vi ikke risikerer uheld.

b. Boks-status:

Vi har ledige hestebokse og en enkelt ledig ponyboks.

Der er p.t. ingen på venteliste.

Vi annoncerer det på hjemmesiden og på facebook.

c. Status folde:

Der er 3 tomme græsfolde.

Linda reviderer foldkontrakterne, så det fremgår, at der er brugspligt på foldene.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Nedløbsrør

Georg

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Georg

Rotunde

Opfordring til bedre skiltning til rideklubben

De gamle ridehjelme og dækkener skal væk

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Nedløbsrør ved privat stalden ved Helle Nørbjergs boks og over ved laden bliver lavet af AROS.

Begge punkter afventer stadig udførsel. Georg minder AROS herom. 

I stedet for istandsættelse af rotunden er det på initiativ fra Kronborg og med hjælp fra Henrik sket nedskæring af træer m.v., Der skal i stedet for laves en fold, hvor rotunde har været. Rotunden er fjernet, og træerne er skåret ned. Herefter skal rødder mv fjernes.

De skal køres på lossepladsen

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring.

26.09.2018 Håndværker er bestilt af AROS, og udbedring sker meget snart.

Tingene er udbedret. Punktet udgår næste gang.

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Elektrikeren afventer besked fra AROS. Og det er stadig tilfældet her pr. 17.01.18.

På GF sagde AROS, at de får det repareret i løbet af året 2018.

20.06.18: Christian tager et samlet møde med AROS om udbedringerne.

26.09.18. Georg kontakter elektriker for at få det gjort. Afventer udbedring.

Tingene er udbedret. Punktet udgår næste gang.

Dette gøres på næste arbejdsdag, hvor der så kan køres til genbrugsstationen med disse.

26.09.18: Vi nåede ikke at få dem fjernet på arbejdsdagen. Så vi afventer at ”finde en person med trailer”, der vil hjælpe os med at få ridehjelme og gamle dækkener kørt på genbrugspladsen.

Det hele er kørt væk. Punktet udgår næste gang.

Vi har fået henvendelse om bedre skiltning til rideklubben, når der køres op ad vejen, således at der ikke køres forkert. Vi arbejder på at få det løst – evt. gerne i forbindelse med opsætning af lysmasterne ned langs vejen.

20.06.18: Intet nyt – vi afventer stadig.

26.09.18: Intet nyt da vi ikke ved mere, før lysmasterne kommer op.

21.11.18: afventer fortsat

20.06.18: Rotunden er pillet ned.

Det blev bestemt at lave en sygefold, der hvor rotunden har været. Bliver lavet på næste arbejdsdag.

26.09.18: På det netop afholdte medlemsmøde blevet det aftalt, at Kronborg indhenter et par tilbud på, hvad det koster at rydde området for rødder m.v. Vi afventer disse tilbud før yderligere stillingtagen tages.

Der er kommet et tilbud via Kronborg fra Odder Maskinstation som vil løse opgaven for 5.000,-. Dette tilbud takker vi ja til, og få etableret en sygefold på området. Christian tager fat i Kronborg for igangsættelse af projektet. Kronborg får også ansvaret for at økonomien overholdes.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning: (fremlæggelse af årsbudget til godkendelse)

Der forventes et meget lille underskud i år.

Uforudset skal der købes en ny skovl til maskinen.

Se desuden punkt 4.

4. Udendørsbaner:

Det forventes der skal fyldes bund i banerne, både ude og ind næste år. Dette forventes at være en større udgift. Der er ikke indhentet tilbud på opgaven endnu.

Georg køber en kantskraber, som gør at det bliver nemmere at få udnyttet hele underlaget i indendørs hallerne.

I vinterhalvåret, hvor der rides meget inde, vil Georg tilstræbe at få harvet på alle hverdage. Der vandes ved behov. Det kan betyde, at man skal flytte sig fra hallen for, at der kan blive harvet og vandet. Harvning skal passes ind i dagligdagen, så harving har førsteret. Brug eventuelt den modsatte hal.

På springdagene i den store ridehal, er der flere, der benytter den lille ridehal til ridning i rideskolens pause. Der er klager fra rideskolen over, at der ikke samles klatter op. Det er vigtigt at vi alle passer på vores ridebaner, så de holder længst muligt.

5. Personale:

Mette tager emnet omkring administrative opgaver og kontaktmuligheder for potentielle nye medlemmer op med rideskolelederen.

6. Omskrivning af rideklubbens vedtægter:

Christian, Tina og Linda og evt. Sif sætter sig sammen og kigger vedtægterne igennem og kommer med oplæg. Christian tager kontakt til advokat med henblik på at sikre at vedtægterne er lovmedholdelige. Dato aftales snarest.

7. Rideskolen:

Der er kommet ny hest. Den er ved at komme i form igen, og forventes at blive godkendt til rideskolen fremadrettet.

Der var stor ros fra bestyrelsen til den oprydning der har været i rideskolens sadelrum.

8. Privat undervisning:

Det pointeres at de undervisere der bruges i forbindelse med privatundervisning, skal være medlem af klubben, hvis de rider på heste på Skådes faciliteter.

9. Certificering:

Intet nyt.

10. Indkomne forslag:

Intet nyt.

11. Sikkerhed:

Det er ikke tilladt at ride eller færdes med høretelefoner i staldene eller på banerne.

Ride hjelmene flyttes op til forreste skab, så de små elever ikke skal hen igennem staldgangen inden de kan blive forsvarligt ekviperet med sikkerhedsudstyr. Fie er ansvarlig for opgaven.

12. Nyt fra distriktet / DRF.

Intet nyt.

13. Udvalg:

Vi mangler interesserede til at indgå i stævnearbejdet. Vi har stor gavn af den omtale stævnerne giver. Vi får også positiv omtale af de ryttere, der kommer udefra og ser vores faciliteter. Hvis vi hele tiden skal sikre nye opstaldere og ryttere, så skal vi også være kendte. Alle der har lyst til at hjælpe, skal melde sig til Mette.

Der skal meldes stævner ind til distriktet medio december. Mette melder følgende stævner ind.

15. – 16. juni 2019 – melder ind på distriktsstævne

24. – 25. august 2019 – melder ind på klubstævne

8. december 2019 – melder ind på klubstævne

14. Markedsføring / PR:

Vi vil gerne markedsføre rideskolen mere end vi gør. Der er fokus på at få sat arrangementer op på facebook som opslag der kan deles.

Der er et par stykker der står for rideskolens instagram profil. Alle medlemmer opfordres til at dele opslag fra rideskolen/-klubben.

Der er forslag om at vi får lavet små videoer med time laps med eksempelvis skovturen til Hørret skov, rundt på rideskolen, gennem stalden og andet relevant. Flere af bestyrelsesmedlemmerne kender nogen der arbejder med dette og undersøger hvad der skal til, og hvad det koster.

Vi er blevet kontaktet af firmaet Odendo der udbyder auktioner på nettet. De vil gerne reklamere på vores facebook side. Vi har valgt at sige nej tak, da vi ikke har kontrol over hvilke produkter der bliver reklameret for. Udbyttet er samtidig ikke ret højt.

15. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

Bestyrelsen modtager gerne ideer til kurser der kan afholdes på rideskolen.

Pony/juniorudvalget og rideskolelederen afvikler julebazarstævne på rideskolen d. 16. december. Der vil også være en privatklasse. Alle opfordres til at deltage og til at dele begivenheden på facebook.

16. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

17. Eventuelt:

Vi har fået inspiration til hvordan vi opfylder reglerne omkring GDPR lovgivningen fra Hylke Rideklub. Dette kigger vi på. Ansvarlig Tina.

Mette sørger for invitation til nytårsskål d. 31. december kl. 12.00.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30 hos Christian. Sif tager brød med.

Referent:
Linda Raufort
bestyrelsesmedlem, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 26.september 2018

Dato: Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort, Christian Markussen samt Tina Østergaard. Sif Pedersen og Fie Hofman var fraværende. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyser, at grundet personalemangle så bliver timerne i staldene omlagt lidt. Kjeld er gået lidt ned i tid. Georg undersøger forskellige muligheder for ansættelse af ekstra personale, bl.a. ved kontakt til Jobcentret, således at vi kan få fuld bemanding på personalesiden hurtigst muligt.

Så har der været en del maskinreparationer. Både den lille traktor samt den store traktor, hvor køleren er blevet skiftet. Vi kan oplyse, at vi indtil nu i 2018 for de 2 traktorer har haft omkostninger for over kr. 40.000,- pga. reparationer.

Georg nævnte arbejdsdagen og synes, den var godt besøgt. Vi siger tusind tak for hjælpen til alle de fremmødte og bestemt også stor tak til alle, der har hjulpet før og efter arbejdsdagen. Til orientering kan det oplyses, at der hænger en seddel på opslagstavlerne, hvor der står arbejdsopgaver, der skal udføres. Henvend dig endelig til Georg, hvis du vil hjælpe med nogle af opgaverne. Og streg den gerne, når udført.

Desuden kan det oplyses, at tømreren kan reparere døren i privatstalden. Der kommer bl.a. ny pumpe i samt nye stumper, så den kan lukke almindelig og ikke smækker.

Vandspiltorvet i privat stalden:

Georg oplyste, at vi har en privat sponsor, der betaler for ilægning af nye gummimåtter til hele vandspiltorvet. Vi siger mange tak for sponsoratet og glæder os til, at det bliver udført.

b. Boks-status:

P.t har vi en tom heste boks. Og vi har plads til en elevhest/pony mere.

c. Status folde:

Vi har 2 små græsfolde ledige pr. 01.03.2019.

Bestyrelsen har modtaget følgende spørgsmål omkring foldene og besvarelsen følger her:

a)      Hvornår er slutdato for udluk på græs? Det vurderer Georg. Det afhænger meget af vejret. Når det bliver for smattet, stopper udlukningen på græsfoldene. Georg giver besked.

b)      Er der 3 hold om dagen på jordfoldene? Ja. Hestene kommer ud ca. 1½ time.

c)      Er der mulighed for udvidet foldtid? Nej det er der ikke

d)      Mulighed for at 2 personer lukker ud om morgenen – hurtigere ude. Det er der ikke mulighed for, da der ikke er personale til det. Vi har i forvejen svært ved at have tilstrækkeligt personale til vagterne.

e)      Er der brugspligt på græsfoldene – skal de evt. lejes ud til andre, hvis man ikke bruger den?  Fra sæsonen, der starter 1. marts 2019, vil der være brugspligt på foldene. Hvis folden ikke benyttes, lukkes den op for elevhestene til nedgræsning. Fremover vil det fremgå af foldkontrakten. Nuværende foldlejere vil blive varslet, at det tillige gælder for dem.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Christian

Rep. af hul i sti om foldene

Anne

Georg

Nedløbsrør

Georg

Opdatering af APV

Georg

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Georg

Rotunde

Opfordring til bedre skiltning til rideklubben

De gamle ridehjelme og dækkener skal væk

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

AROS skulle vende tilbage til Christian.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

Nedløbsrør ved privat stalden ved Helle Nørbjergs boks og over ved laden bliver lavet af AROS.

Jf. referat af 25.11.16 er det i gang

Begge punkter afventer stadig udførsel. Georg minder AROS herom. 

I stedet for istandsættelse af rotunden er det på initiativ fra Kronborg og med hjælp fra Henrik sket nedskæring af træer m.v., Der skal i stedet for laves en fold, hvor rotunde har været. Rotunden er fjernet, og træerne er skåret ned. Herefter skal rødder mv fjernes.

De skal køres på lossepladsen

Forventes færdigt:

Det er en løbende udbedring.

På det netop afholdte medlemsmøder lovede AROS at vende tilbage.

20.09.17: Vi afventer stadig svar fra AROS.

17.01.18: Vi afventer stadig svar. Til GF sagde AROS, at de forventer, at det bliver udbedret i løbet af året 2018.

20.06.18: Christian forsøger kontakt til AROS, og vi afventer.

26.09.18: Hullet er lavet, og ridestien rundt om foldene kan nu benyttes og det er vi alle meget glade ved. Tak til AROS. (Punktet bliver slettes ved næste møde.)

26.09.2018 Håndværker er bestilt af AROS, og udbedring sker meget snart.

20.09.17: Stadig i gang.

Planlagt at blive udarbejdet i januar 2018. Anne og Georg er i gang.

20.06.18: Georg og Anne er næste færdig med APV, og den kommer til at sidde klar i mappen snarest muligt.

Forventes færdig før sommerferien 2018.

26.9.18: APV er nu færdiggjort og APV´en sidder nu i mappen, som er på kontoret. (Punktet slettes til næste møde.)

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Elektrikeren afventer besked fra AROS. Og det er stadig tilfældet her pr. 17.01.18.

På GF sagde AROS, at de får det repareret i løbet af året 2018.

20.06.18: Christian tager et samlet møde med AROS om udbedringerne.

26.09.18. Georg kontakter elektriker for at få det gjort. Afventer udbedring.

20.06.18: Rotunden er pillet ned.

Det blev bestemt at lave en sygefold, der hvor rotunden har været. Bliver lavet på næste arbejdsdag.

26.09.18: På det netop afholdte medlemsmøde blevet det aftalt, at Kronborg indhenter et par tilbud på, hvad det koster at rydde området for rødder m.v. Vi afventer disse tilbud før yderligere stillingtagen tages.

Vi har fået henvendelse om bedre skiltning til rideklubben, når der køres op ad vejen, således at der ikke køres forkert. Vi arbejder på at få det løst – evt. gerne i forbindelse med opsætning af lysmasterne ned langs vejen.

20.06.18: Intet nyt – vi afventer stadig.

26.09.18: Intet nyt da vi ikke ved mere, før lysmasterne kommer op.

Dette gøres på næste arbejdsdag, hvor der så kan køres til genbrugsstationen med disse.

26.09.18: Vi nåede ikke at få dem fjernet på arbejdsdagen. Så vi afventer at ”finde en person med trailer”, der vil hjælpe os med at få ridehjelme og gamle dækkener kørt på genbrugspladsen.

 

3. Evaluering af netop afholdt medlemsmøde.

Vi siger tak for fint fremmøde til det netop afholdte medlemsmøde. Som nævnt på medlemsmødet bliver der ikke skrevet referat under mødet. Bl.a. blev følgende diskuteret, og bestyrelsen har besluttet følgende:

Selvudmugning af boks:

Punktet blev diskuteret, dog ikke endelig afstemt, hvorfor punktet tages op på næste møde igen. I mellemtiden henstiller vi til at undlade udmugning, og hvis dette ikke er en mulighed, kan der til nød muges, når der ikke er heste på staldgangen

Vandkrybber.

På medlemsmøde blev selvopfyldning af vand i vandkrybbe diskuteret. Det blev besluttet på nærværende bestyrelsesmøde, at man ikke må selvopfylde en vandkrybbe til sin hest.

Vi har undersøgt mulighederne for at kunne tilbyde andet vandingssystem til heste, som ikke er tilpas med at ”muletrykke” for at få vand, som den nuværende vandkop kræver.

Vi har fundet denne Kerbl vandkop med svømmer, som pt. koster kr. 299,-. Vandkoppen fungerer ligesom en spand vand, dvs. hesten ikke skal trykke en kontakt for at få vand. Max. kapacitet er 3 liter og størrelsen er følgende: Mål: 29 x 25,5 x 14,5 cm (L x B x H). Pensionæren betaler for vandkoppen, opsætning heraf samt stumper. Desuden betaler pensionæren for nedtagning igen.

Link hertil er: https://www.vidaxl.dk/e/4018653225226/kerbl-vandkop-med-svommer-s522-3-l-plastik-gron-22522?gclid=EAIaIQobChMI9uLNuPvi3QIVzbTtCh3ofw81EAQYASABEgIhTfD_BwE

Der er også mulighed for anden vandkop med svømmer med kapacitet på 4 liter – den står p.t. til en pris på kr. 420,- og målene er 300 x 235 x 255 mm.

Link hertil er: https://www.p-lindberg.dk/gaard/stald/drikkekopper/detaljer/drikkekop--4-liter?gclid=Cj0KCQjw_7HdBRDPARIsAN_ltcKabRl3XRd-YQHInuy68_OpVV0kNlGtNTcsgtBH13doXRxDDMeX5awaAhwKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Omkring knage og ophæng på boksene blev følgende besluttet:

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at hænge stævneknage række op på boksen.

4. Økonomi / Budget opfølgning:

Vi følger vores planer og det ser fornuftigt ud

Christian oplyste, at overordnet følger vi vores planer, og det ser fornuftigt ud – men dog med tanke for, at dette er baseret på de gamle budgettal.

Som nævnte tidligere har vi fået større udgifter til reparation af traktorerne samt tillige større dyrlægeregninger.

Og grundet den tørre sommer samt tørke har vi allerede nu fået stigninger på foder, halm og wrap. Desuden er indkøb af elevheste blevet markant dyrere. Derfor er det tilrådeligt at lave stigningen nu, så vi ikke udhuler økonomien og ender med underskud.

Alle priser blev nøje gennemgået af bestyrelsen, og følgende stigninger blev besluttet. Stigningen slår igennem pr. 01.11.2018.

Bokse:

Hest – Før kr. 2.950,-. Stiger til kr. 3.050,-.

Pony: Før kr. 2.375,-. Stiger til kr. 2.475,-.

Wrap: I dag koster det kr. 250,- for 7 dages wrap. For hest stiger det til kr. 325,- og for pony til kr. 225,-

Fold: I dag koster det kr. 400,- for udluk. For jordfold tur/retur alle hverdage stiger det til kr. 440,- og for græsfold én vej på alle hverdage til kr. 440,-

For tur/retur på græsfold alle hverdage efter morgenmad og inde inden frokost stiger pris til kr. 750,-. Stiger fra 700,-.

Der er ingen stigning på hverken weekend jordfold eller græsfold tur/retur.

 

Elevskolen:

Holdundervisning under 18 år. Før kr. 445,-. Stiger til kr. 480,-.

Holdundervisning over 18 år. Før kr. 465,-. Stiger til kr. 500,-.

Trækkehold forbliver uændret til kr. 375,-.

Holdundervisning spring, 1 gang ugentligt. Før kr. 500,-. Stiger til kr. 550,-.

Eneundervisning ved ridelærer på lejet elevhest: Før kr. 275,-. Stiger til kr. 325,- .

 

Partordning:

Part på pony – 2 x dressur og 1 times fri ridning: Før kr. 1.100,-. Stiger til kr. 1.150,-.

Par på pony – 1 x dressur, 1 x spring og 1 times fri ridning: Før kr. 1.250,-. Stiger til kr. 1.300,-. Part på hest – 2 x dressur og 1 times fri ridning: Før kr. 1.200,-. Stiger til kr. 1.250,-.

Part på hest – 1 x dressur, 1 x spring og 1 times fri ridning: Før kr. 1.350,-. Stiger til kr. 1.400,-.

5. Udendørsbaner:

Alle bedes været OBS på, at ligger der æbler på banerne, så bedes man hjælpe med at få dem samlet op. Det er ikke godt for bunden, at de ligger og rådner. Vi får klippet æblegrenene af, der hænger ind over bannerne snarest muligt, når der er arbejdskraft hertil.

Georg oplyste, at det ikke ser ud til at være nødvendigt at kultivere, afrette og påfylde ekstra fyld her hen over vinteren på indendørsbanerne.

Vi indkøber skraber til traktoren, så vi kan få ”fyldet” ud af hjørnerne.

 

6. Personale:

Se tillige under pkt. 1.a.

Personalet på elevrideskolen er kørende og optimal.

 

7. Omskrivning af rideklubbens vedtægter – status herpå ved Anne:

Anne er OBS herpå og forsøger at få udkast klar til næste bestyrelsesmøde.

8. Rideskolen:

Vi har fået en ny elevhest på prøve, Laban – en pony. Og den har allerede gået på hold. Den er 11 år gammel og er en fin størrelse.

Partmanualen bliver gennemgået for update af Linda.

Der var anerkendelse fra bestyrelsen og staldmesteren for alle de mange aktiviteter, vores rideskoleleder Emma sætter i gang.

9. Privat undervisning:

 Intet nyt.

10. Certificering:

Intet nyt.

11. Indkomne forslag:

Intet nyt.

12. Sikkerhed:

Det præciseres, at det ikke er ikke tilladt at gå eller ride (generelt færdes) med ørepropper på Skåde – og dette af ren sikkerhedsmæssige årsager. Dette gælder tillige også for staldpersonalet.

Linda har en radio, som hun sørger for at opsætte i den store hal, så der kan høres musik fra denne, når rytterne i hallen er enige herom. (Den nuværende er gået i stykker).

13. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette har været til møde i distriktet i mandags på Vilhelmsborg. Der ligger referat på distrikt 12´s hjemmeside. Der ligger bl.a. det kursusprogram, som kører indenfor DRF, Distrikt 12 – link:

http://www.distrikt12-drf.dk/index.php/kalender/category/2-kurseruddannelse

Desuden er der kursus omkring persondataforordning, GPDR mødet på Vilhelmsborg. Linda vil gerne deltage samme med Mette.

14. Udvalg:

Intet nyt.

15. Markedsføring / PR:

På det netop afholdte medlemsmøde tilbød Mari og Line, at de gerne vil gerne lavet noget PR for Skåde i forbindelse med stævner m.v. hvilket vi er glade for.

16. Aktiviteter, kurser m.m.:

Der blev afholdte hjælperfest fredag den 28. september 2018 i rytterstuen. En vellykket og meget hyggelig aften med lækker mad. Og flot og lækker dessert/kage sponsoreret af AROS.

Det påmindes, at aktiviteter opdateres på hjemmesiden og kalender i staldene.

17. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Sponsorudvalget afventer stadig af afholde møde.

18. Eventuelt:

Vi har fået sponsoreret 4 nye kontorstole, hvilket vi er meget glade ved. Det betyder, at kontorstolene i både dommertårnet i den store hal samt dommertårnet ved udendørs græs springbane har fået nye stole. Tusind tak til sponsorerne af disse stole.

Bestyrelsen har modtaget følgende spørgsmål omkring foldene og besvarelsen følger her:

Personalesituationen:

a)      Hvordan kommer vinteren til at se ud?  Vi håber den kommer til at se fin ud. Men ingen hemmelighed, at vi mangler lidt personale.

b)      To-do liste – flere arbejdsdage? Måske bedre med en fast liste. Evt. udarbejde en ny hver måned. Der er allerede liste hængt op. Der er mulighed for at tage nogle af punkterne på listen og lave. Vi vil opfordre til, at der er nogle, der går ind i materialeudvalget på kommende generalforsamling. Georg opdaterer listerne.

Springbane/materiel:

a)      Bliver springbanen harvet på gode dage? Nej det er slut for i år.

b)      Springmateriel tilbage til 20x40 hallen? Det bliver sat i laden eller under halvtaget, men rideskolelederen har ikke behov for pt., at det kommer tilbage, så det bliver lavet en dag, hvor det passer ind.

Rengøring/oprydning:

a)      Toilet i privatstalden halter m.h.t. rengøring. Der bliver gjort rent, men kondens fra rørene gør, at gulvet bliver vådt, og dermed hurtigt kommer til at se beskidt ud. Der undersøges mulighed for at isolere rørene.

b)      Sadelrum – ubrugte sadler m.v. Der er sat sedler op. De, der ikke er fjernet senest 1. oktober, bliver fjernet af klubben.

c)      Laden/værkstedet – gamle dækkener m.v. der bør opryddes/sorteres. Det er i gang.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den xx xxxx 2018 kl. 19.30 hos Christian. Fie tager brød med.

Mødetidspunktet er endnu ikke klarlagt.

 

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 15. august 2018

Dato: Onsdag den 15. august 2018 kl. 19.30

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Tina Østergaard samt Fie Hofman. Linda Raufort og Sif Pedersen var fraværende.

Vi har været nødsaget til at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, da vi har haft en del driftsmæssige problemer sommer over.

Yderligere har vi store udfordringer omkring økonomien, da tørken har gjort, at priserne på halm, wrap samt foder stiger voldsomt.

Det er endnu for tidligt at fastsætte prisstigninger, men så snart priserne ligger fast, vil der komme yderligere information herom.

Det blev besluttet, at Mette og Christian tager et møde med Georg omhandlende planlægning af driften, personale samt indkøb, således at vi kan få stedet til at køre optimalt.

Vores hjælperfest den 24. august 2018 må desværre udskydes. Dog er ny dato allerede bestemt, og det bliver den 28. september 2018. Der kommer snarest opslag op herom.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30 hos Christian. Fie tager brød med.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 20. juni 2018

Dato: Onsdag den 20. juni 2018 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort, Sif Pedersen, Christian Markussen, Tina Østergaard samt Fie Hofman. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Generelt har der været en del klargøring til det netop afholdte distriktsstævne, hvilket har taget lidt tid.

Og i den anledning vil Bestyrelsen gerne sige tusind tak til alle stævne-arrangører og til alle hjælperne – vi løftede i flok, hvilket kunne mærkes, og det gav kun positive roser fra rigtig mange. Det var et par fantastiske dage med sol fra en skyfri himmel, glade folk, fin dressur m.v. Vi fik et fint overskud på i alt kr. 26.875,- incl. indtægten fra cafeteriet på knap kr. 4.500,-.

Desuden oplyste Georg, at der har har været en del sygedag, så det har været lidt udfordrende at få bemanding til at gå op. Og nu går vi ind i ferieperiode, hvor Georg tillige skal have bemandingen til at falde på plads. Han afventer svar/afklaring, hvorefter han vil hænge opslag op med bemandingen hen over sommeren.

Mht. til nedvaskning arbejder Georg på forskellige løsninger for nedvaskningen, og der bliver ligeledes hængt opslag op, hvornår det sker.

Halm kontrakter er Georg også obs på – i forhold til forhandling af priser.

Georg opsætter ”Lukke-instruks” for lukning af vandhanen til opfyldning af vand til hestene på græsfoldene. Vandhanen sidder i Jette Kåesgaards boks.

Folk skal være ekstrem OBS på at få lukket for vandet, når der er sket opfyldning af vand til ens hest ved græsfoldene.

Georg skifter blandingsbatteriet i vandspiltorvet i privat stalden, så der er 2 haner – og ikke et blandingsbatteri.

Georg gør ”ind- og udlukningspersonale” OBS på, at leddet til hegnet smides over til modsatte stolpe og ikke smides midt i, da der er risiko for, at hest eller person får benet viklet ind i selve hegnet.

b. Boks-status:

Georg oplyste, at der er en tom pony boks og en tom heste boks.

c. Status folde:

Pt. en ledig græsfold

Dressurhegnet skal flyttes over i laden. Dog skal 6 stk. flyttes ind i den store ridehal.

Bogstaverne fra laden skal op i dressur dommertårnet. Vi i bestyrelsen aftalte at hjælpes ad med at få det gjort.

 

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem foldene på skråningen er repareret nødtørftigt

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Opdatering af APV

Georg

Christian

Georg

Anne

Georg

Rep. af hul i sti om foldene

Rotunde

Georg

Opfordring til bedre skiltning til rideklubben

De gamle ridehjelme og dækkener skal væk

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det helt udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

20.09.17: Er lavet nødtørftig. Skal dog stadig repareres.

Pr. 11.04.18 oplyser Georg at adskillelsen har været gået i stykker igen. Georg har repareret på det igen. Der skal dog stadig nye pæle til.

Georg

Jf. referat af 25.11.16 er det i gang

AROS skulle vende tilbage til Christian.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

Begge punkter afventer stadig udførsel. Georg minder AROS herom. 

I stedet for istandsættelse af rotunden er det på initiativ fra Kronborg og med hjælp fra Henrik sket nedskæring af træer m.v., Der skal i stedet for laves en fold, hvor rotunde har været. Rotunden er fjernet, og træerne er skåret ned. Herefter skal rødder mv fjernes.

De skal køres på lossepladsen

Forventes færdigt:

Kendes ikke.

(Har været smadret igen. Er igen nødtørftigt repareret.)

Mulighed for mere permanent udbedring på den kommende arbejdsdag.

Det blev besluttet på mødet, at det bliver lavet på næste arbejdsdag. Punktet slettes til næste møde.

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Elektrikeren afventer besked fra AROS. Og det er stadig tilfældet her pr. 17.01.18.

På GF sagde AROS, at de får det repareret i løbet af året 2018.

20.06.18: Christian tager et samlet møde med AROS om udbedringerne.

20.09.17: Stadig i gang.

Planlagt at blive udarbejdet i januar 2018. Anne og Georg er i gang.

20.06.18: Georg og Anne er næste færdig med APV, og den kommer til at sidde klar i mappen snarest muligt.

Forventes færdig før sommerferien 2018.

På det netop afholdte medlemsmøder lovede AROS at vende tilbage.

20.09.17: Vi afventer stadig svar fra AROS.

17.01.18: Vi afventer stadig svar. Til GF sagde AROS, at de forventer, at det bliver udbedret i løbet af året 2018.

20.06.18: Christian forsøger kontakt til AROS, og vi afventer.

20.06.18: Rotunden er pillet ned.

Det blev bestemt at lave en sygefold, der hvor rotunden har været. Bliver lavet på næste arbejdsdag. Punktet slettes til næste møde.

Dette gøres på næste arbejdsdag, hvor der så kan køres til genbrugsstationen med disse.

Linda tager sækkene med ridehjelmene med snarest. Punktet slettes til næste møde.

Vi har fået henvendelse om bedre skiltning til rideklubben, når der køres op ad vejen, således at der ikke køres forkert. Vi arbejder på at få det løst – evt. gerne i forbindelse med opsætning af lysmasterne ned langs vejen.

20.06.18: Intet nyt – vi afventer stadig.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian gennemgik regnskabet med information om de vigtigste punkter. Opsummeret kan det oplyses, at vi følger budgettet, og det ser fornuftigt ud. Christian gennemgår årsbudgettet til næste bestyrelsesmøde.

Sif lægger det ledige værelse på boligportalen hurtigst muligt, ligesom hun sørger for opslag på FB.

4. Udendørsbaner:

Der blev talt om pasning og harvning på både ude-baner som inde-baner. Og Georg er OBS på, at de holdes løbende uanset vejret og også i sommerperioden.

 

5. Personale:

Bestyrelsen kan oplyse, at vi har indgået aftale med Emma Stockmarr om fastansættelse som vores rideskoleleder efter sommerferien 2018. Det er vi glade ved og glæder os til det fortsatte samarbejde. Tina får opdateret hjemmesiden.

 

6. Rideskolen:

Bestyrelsen siger mange tak for de mange gratis effekter, der indleveres til elevskolen fra private pensionærerne. Det er dejligt, at vi modtager disse og derved spare rideskolen for nyindkøb. Alle indleveringer bedes aftale med rideskolelederen, Emma, idet hun har overblikket over, hvor det skal opbevares, hvad mangles m.v. Mange tak.

Vi forsøger at starte kursus i ryttermærker 1 og 2 op igen, idet det er en rigtig god læring for nye elever på rideskolen. Der kommer nærmere info herom.

 

7. Privat undervisning:

 Intet nyt.

 

8. Certificering:

Intet nyt.

9. Indkomne forslag:

Fra Fie: Opsætning af skilt ved Oddervej – at ”Der er krydsende heste”. Linda søger herom hos kommune, da vi gerne vil have det op igen på Oddervej – både ved kørsel ud af byen og ind til Højbjerg.

10. Sikkerhed:

Jvf. ovenfor under pkt. 1.a. bedes alle, der selv lukker pony/hest ud på fold, være OBS på, leddet til hegnet smides over til modsatte stolpe og ikke smides midt i, da der er risiko for, at hest eller person får benet viklet ind i selve hegnet.

Det indskærpes, at alle pensionærer bedes læse og kende sikkerhedsreglerne, således at de overholdes, når man færdes og rider på Skåde Rideklub. Bestyrelsen er bl.a. blevet bekendt med, at nogle af pensionærerne rider rundt på hest/pony uden trense.

 

11. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette har været til møde i distriktsforbundet, og hun orienterede kort herom.

Hun oplyste bl.a. at der kommer en masse gode kurser fra DRF Distrikt 12 efter sommerferien. Mette hænger dem op.

 

12. Udvalg:

Sponsor-udvalget: Linda og Fie arbejder på det og få det til at køre.

 

13. Markedsføring

Mette orienterede om, at Århus Festuge gerne have os til at deltage i et event i forbindelse med festugen. Det bliver den 1. og 2. september 2018. Vores elevheste, Lukas og Mini Max deltager. Og det er god reklame for rideskolen.

14. Planlægning af medlemsmøder

Vi forventer at afholde medlemsmøde i september – mandag den 17. september 2018 kl. 19.00.

Der kommer opslag op herom senere.

 

15. Aktiviteter, kurser m.m.:

Arbejdsdag forventes at bliver søndag den 9. september 2018. Og vi prøver at opsætte en arbejdsplan på tavlerne inden dagen – så kan man ikke deltage, så kan man blot gå i gang en anden dag. Og så blot orienterer Georg herom, hvilken arbejdsopgave der tages.

Hjælper fest bliver fredag den 24. august 2018.  Der kommer nærmere info herom,

Uge 42 og igen i december er der klub stævne, et dressurstævne for pony/hest. Der kommer selvfølgelig nærmere info og opslag herom.  

Vi opfordrer til, at springrytterne planlægger et spring-stævne.

Vores rideskoleleder, Emma påtænker at arrangere springstævne for vores elev-ryttere.

Og den 9. august 2018 er der et arrangement med Maria Bundgaard - som er uddannet hestefysioterapeut og hesteosteopat – et kursus i, hvordan man holder hesten smidig og bøjelig. Der er sendt tilmelding ud via klub-modulet.

 

16. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Linda arbejder på det i samarbejde med Fie og Mette Sonne.

Desuden søger Linda sponsorater hos bl.a. Danske Rideforbund, da de har en ekstraordinære pulje, der kan søges. Desuden søges hos TRYG.

Der søges bl.a. om følgende:

Elevride-veste.

Teleskoplæsser.

Sikkerhedsgulv til vandspiltorvet i privat stalden.

Belægning til området ved hestetrailerne.

Belægning ned mellem banerne.

Spring bane – komplet.

Linda orienterede om, at Salling Group gerne ville, om vi havde nye billeder af de nye baner til deres hjemmeside. Billeder med aktiviteter på. Mette skriver til Lotte om billeder hendes mand tog i forbindelse med afholdelse af distriktsstævnet – om der er brugbare.

 

17. Eventuelt:

Lukning af vinduer:

Det præciseres igen, at reglerne for åbenstående vinduer skal overholdes. Desuden opfordrer vi til, at vinduet skal være lukket, når hesten ikke står i boksen. Regler for opluk af vinduer kan læses på opslaget ”Staldregler”, som hænger på opslagstavlerne.  

Arbejdsdag:

Forud for distriktsstævnet afholdt vi arbejdsdag, hvor rigtig mange mødet op og gav en hjælpende hånd – Tusind tak for det – alt stod så skarpt til stævnet – dejligt med frivilligheden. Jf. ovenfor vil der blive afholdte en Hjælper-fest fredag den 24. august 2018. Der kommer nærmere info op herom efter sommerferie.

Desuden kan vi oplyse, at vi arbejder på Persondataforordningsloven (GDPR), herunder udsendelse til vore medlemmer herom.

Vedtægtsændringer – Anne Pind er i gang. Info om persondataforordningslovens skal tillige indgå i de nye vedtægter.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30 hos Christian. Fie tager brød med.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 11. april 2018

Dato: Onsdag den 11. april 2018 kl. 19.30.

Sted: Cafeteriet, Skåde Rideklub.

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort samt Tina Østergaard. Suppleant Fie Hofman deltog også. Tillige var Georg tilstede. Sif Pedersen og Christian Markussen var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at det kan blive en udfordring med udluk af heste til foldordningen pga. det mandskab/personale, der p.t. er. Og der er mange, der er tilmeldt foldordning.  

Det påmindes venligst, at nu hvor græsfold-sæsonen starter op igen, at det så er Georg, der egenrådig beslutter, hvorvidt det er forsvarligt (mudder, vand mv.) at gå ned på græsfoldene med hestene. Er det ikke forsvarligt, så bliver de lukket på jordfold.

Georg bad om en påmindelse på, at det stadig ikke er tilladt at longere på den nederste sand springbane.

HUSK - HUSK – der skal samles klatter, klatter, klatter – og tag heller for meget end for lidt – hjælp hinanden….. 😊

Der blev talt om nedvaskning af staldene i sommerferien – Georg undersøger prisen herfor, hvis man skal have et firma til det.

b. Boks-status:

Georg oplyste, at p.t. er der fuld hus på belægning af bokse. Der vil i løbet af forsommeren komme lidt udskiftning. Ponystald – pt er den fyldt op.

c. Status folde:

Georg oplyste, at der i april har været stor efterspørgsel efter foldene. P.t. er der ledige græsfolde, så mangler du, så kontakt blot Georg herom. Der bliver hængt opslag op herom.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem foldene på skråningen er repareret nødtørftigt

Georg

Christian

Rep. af hul i sti om foldene

Opdatering af APV

Georg

Anne

Georg

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Opfordring til bedre skiltning til rideklubben

Georg

Rotunde

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det helt udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

20.09.17: Er lavet nødtørftig. Skal dog stadig repareres.

Pr. 11.04.18 oplyser Georg at adskillelsen har været gået i stykker igen. Georg har repareret på det igen. Der skal dog stadig nye pæle til.

AROS skulle vende tilbage til Christian.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

Jf. referat af 25.11.16 er det i gang.

Begge punkter afventer stadig udførsel. Georg minder AROS herom. 

I stedet for istandsættelse af rotunden er det på initiativ fra Kronborg og med hjælp fra Henrik sket nedskæring af træer m.v., Der skal i stedet for laves en fold, hvor rotunde har været. Rotunden er fjernet, og træerne er skåret ned. Herefter skal rødder mv fjernes.

Forventes færdigt:

Kendes ikke.

(Har været smadret igen. Er igen nødtørftigt repareret.)

Mulighed for mere permanent udbedring på den kommende arbejdsdag.

På det netop afholdte medlemsmøder lovede AROS at vende tilbage.

20.09.17: Vi afventer stadig svar fra AROS.

17.01.18: Vi afventer stadig svar. Til GF sagde AROS, at de forventer, at det bliver udbedret i løbet af året 2018.

20.09.17: Stadig i gang.

Planlagt at blive udarbejdet i januar 2018. Anne og Georg er i gang. Forventes færdig før sommerferien 2018.

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Elektrikeren afventer besked fra AROS. Og det er stadig tilfældet her pr. 17.01.18.

På GF sagde AROS, at de får det repareret i løbet af året 2018.

Vi har fået henvendelse om bedre skiltning til rideklubben, når der køres op ad vejen, således at der ikke køres forkert. Vi arbejder på at få det løst – evt. gerne i forbindelse med opsætning af lysmasterne ned langs vejen.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian var ikke tilstede – men Mette oplyste, at der intet nyt var i forhold til regnskab gennemgået på generalforsamlingen. Og ej heller til budgettet.

4. Udendørsbaner:

Der blev talt om den udendørs, nederst springbane, og Georg oplyser, at han er meget OBS på, at den fungerer optimal og er trimmet til springning.

Udendørssæsonen for springningen starter her torsdag den 12. april 2018, og i det omfang det er muligt, foregår springningen udenfor på en af springbanerne – enten nederst sand springbane eller græsbanen.

Alle, dog undtaget partrytter er velkomne til at springe på græsbanen efter aftale med Georg.

Alle, dog undtaget partrytter er velkomne til at tage springmateriale ud – DOG skal det pakkes sammen igen og sættes tilbage på plads efter endt brugt.

5. Personale:

Mette oplyser, at der er frist til den 23.04 for jobopslag for ny rideskoleleder. Efter denne dag afholder Mette og Georg ansættelsessamtaler.

6. Konstituering af bestyrelsen:

Funktions- og ansvarsbeskrivelsen for hvert medlem i bestyrelsen blev nøje gennemgået og bestyrelsen blev konstitueret. Funktions- og ansvarsbeskrivelsen kan ses som et selvstændigt dokument på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”.

Forretningsordenen:

Denne blev gennemgået, og der var bemærkninger til §5, idet det blev bestemt, at eftersom det er blevet besluttet på generalforsamlingen, at regnskabet skal være tilgængelig før generalforsamlingen, så vil forretningsordenen §5 blive tilrettet, når vedtægterne er tilrettet.

7. Rideskolen:

Alle bedes være opmærksom på, at elevskolens skamler skal bibeholdes i elevstalden og ej heller må stå ude i regnvejr. Alle vores rytter i elevskolen bedes tillige være OBS på at få samlet klatter, når hesten gøder. Hjælp hinanden 😊

Der er kommet nye, godkendte ridehjelme til rideskolen, som ligger på hylderne i langstalden i elevskolen.  

8. Privat undervisning:

Intet nyt.

9. Certificering:

Intet nyt.

10. Indkomne forslag:

a) Forslag fra Fie om at få en fast aftale med en hestemassør til rideskolens heste.

Fie orienterede herom, og det blev diskuteret på mødet. Det blev forslået at lavet et arrangement med fx Jyske Heste Fys for partrytterne, hvor bl.a. strækøvelser m.v. kan vises. Fie undersøger dette, om firmaet har et arrangement, der kan afholdes, prisen herfor mv. 

b) Skrivelse fra en stor del af partgruppen (voksne og forældre til unge parter) samt forældre til ponyforældre.) Mette orienterede herom.

I forlængelse af dette forslag skal der gøres opmærksom på, at der i referatet fra generalforsamlingen under pkt. 4, Indkomne forslag – forslag 2 stod, at forslaget om at gøre kort-stalden til en ren ponystald, var fra hele part-gruppen. Dette skal hermed rettes til, at forslaget kom fra ”En stor del af partgruppen (voksne og forældre til unge parter) samt forældre til pony-ejere”. Vi beklager fejlen, som hermed er rettet.

Forslaget om ren ponystald indgik i skrivelsen, som bestyrelsen modtog forud for generalforsamlingen. Resten af skrivelsen er således gennemgået på nærværende bestyrelsesmøde.

Der var rigtig mange punkter og spørgsmål i den skrivelse, vi har modtaget...her er nogle svar:

Arbejdsbeskrivelsen for rideskolelederen ses på hjemmesiden.

Ang. ansættelse af ny rideskoleleder så vil vi gøre vores bedste for at finde den rigtige, og Georg vil deltage i ansættelsessamtaler for at få det bedste samarbejde fremadrettet. 

Der har alle dage stået heste i boksene på bakken, og det vil der fortsat gøre i de perioder, hvor det er nødvendigt. Der er talt med staldpersonalet omkring dette.

Ang. forslag om at lave aktiviteter som fx at samle ind til ny elevhest, så er alle aktiviteter velkommen, man skal blot henvende sig til formanden med et navn på den ansvarlige for aktiviteten samt forslag til dato for afvikling af arrangementet.

Der er pt. ikke ponyer på ventelisten, KUN store heste, og derfor giver det ikke mening at lave ren ponystald i kortstanden nu...men vi er opmærksomme på det fremad rettet, om det vil være en mulighed.

Vi har fået en henvendelse om standarden for udmugning af boksene fra en af vore pensionærer. Henvendelsen blev gennemgået og diskuteret af bestyrelsen, og på den baggrund blev det aftalt, at Georg tager kontakt til pensionæren for klarlægning/information herom.

Det skal dog påpeges, at da vi har et stort sted, er det desværre ikke muligt at tage fuldstændige individuelle hensyn til hver boks.

11. Sikkerhed:

Nye, godkendte ridehjelme er indkøbt til rideskolen jf. også punkt 7.

Vi opfordrer endnu engang til, at alle, der endnu ikke har skiftet til sikkerhedsgodkendt ridehjelm, får det gjort. Dette handler tillige om, at vi skal beholdes vores sikkerhedscertificering hos DRF.

12. Nyt fra distriktet / DRF.

Anne var til distriktsrådsmøde på Vilhelmsborg. Der kommer et ekstraordinært distriktsrådsmøde her om ca. 14 dage på Vilhelmsborg, hvor vi skal deltage igen.

Tina og Linda tager til DRF repræsentantskabsmøde, lørdag den 21. april 2018.

13. Udvalg:

Intet nyt.

14. Markedsføring

Intet nyt.

15. Planlægning af medlemsmøder

Vi forventer medlemsmøde onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.00 i cafeteriet.

16. Aktiviteter, kurser m.m.:

Vi har et distriktsstævne den 2. og 3. juni 2018.

ARBEJDSDAG:

Inden distriktsstævnet skal vi have en arbejdsdag, og det bliver søndag den 27. maj 2018.

Anne og Georg sørger for at hænge opslag op herom, ligesom Georg hænger oplag op med arbejdsopgaver. Har man ikke mulighed for at deltage på arbejdsdagen, er man meget velkommen til at tage en eller flere af opgaverne og udføre disse forinden arbejdsdagen. Henvend dig blot til Georg herom.

Der er ridelejr i uge 27 – den første uge af juli måned 2018.

17. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt. Linda arbejder på det i samarbejde med Fie og Mette Sonne.

18. Eventuelt:

Jf. informationen på generalforsamlingen vil bestyrelsen arbejde med ændring af vedtægterne for rideklubben. Anne får tilsendt forslag til rettelser fra Mette – rettelser som DRF tidligere har angivet - ligesom forslaget fra en pensionær, som blev stillet til generalforsamlingen tillige inddrages. Udover dette bliver vedtægterne gennemgået for andre, relevante opdateringer. Arbejdet er således sat i gang.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 20.06 2018 kl. 19.30 hos Christian. Linda tager brød med.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 17. januar 2018

Dato: Onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Sif Pedersen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede. Linda Raufort var fraværende

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at der ikke er sket den store omlægning af personalet, og vi har tillige fået en samfundstjener, der starter i morgen den 18.01. Så vi kører videre på samme drift, som fra før jul.

Georg oplyste, at vi er nødt til at kigge på skovlen til ”geden” – enten skal vi have den slebet eller en ny. Vi kigger på priser for dette.

Georg indkøber en ny høvogn og har indkøbt en hovslags skovl/skraber.

 

b. Boks-status:

Stalden er fyldt, og vi har nu en længere venteliste. 

 

c. Vedligehold af folde:

Intet nyt.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Georg

To do:

Ansvar:

Adskillelsen mellem foldene på skråningen er repareret nødtørftigt

Georg

Christian

Rep. af hul i sti om foldene

Opdatering af APV

Georg

Anne

Georg

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Georg

Rotunde

Linda

Søgt kommune om penge til reparation af stien rundt om foldene og få denne ordentlig etableret.

Linda

Mette

Vi skal have søgt om tilskud til nye hjelme og veste.

Georg

Dørene i rytterstuen lukker ikke helt i

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det helt udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

20.09.17: Er lavet nødtørftig. Skal dog stadig repareres.

AROS skulle vende tilbage til Christian.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

På det netop afholdte medlemsmøder lovede AROS at vende tilbage.

20.09.17: Vi afventer stadig svar fra AROS.

17.01.18: Vi afventer stadig svar.

Ansøgning er sendt ind.

Afventer svar.

Det gamle hegn er delvis pillet ned og der skal nyt hegn op med strøm i, så den kan bruges til ekstra jord fold.

20.09.17: Er endnu ikke færdiggjort.

Begge punkter afventer stadig udførsel. Georg minder AROS herom. 

Elektrikeren afventer besked fra AROS. Og det er stadig tilfældet her pr. 17.01.18.

Jf. referat af 25.11.16 er det i gang.

20.09.17: Stadig i gang.

Vores hjelme skal være udskiftet pr. 31.12.2017.

17.01.18: VIGTIGT – se under pkt. 11 for info herom.

17.01.18: Vi afventer svar fra rideskolelederen, hvilke størrelser m.v. der er meste relevant at få anskaffet til elevskolen.

Det skal tjekkes om pumpen skal justeres eller skiftes

Forventes færdigt:

Kendes ikke.

(Har været smadret igen. Er igen nødtørftigt repareret.)

Kendes ikke.

Planlagt at blive udarbejdet i januar 2018. Er stadig i gang.

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Forventer efter sommer 2017.

29.11.17 fortsat ikke modtaget svar fra Kommunen.

Linda oplyser pr. 17.01.18: Der er kommet afslag fra Aarhus kommunen på ansøgning om penge til reparation af stien rundt om foldene.

Punktet udgår til næste bestyrelsesmøde.

Kendes ikke. Georg foreslår det udført på en arbejdsdag. Pensionærerne opfordres via referatet til at hjælpe med at lave den.

Jf. sidste referat blev der opfordret til at melde sig til at lave rotunden, dog har vi ingen tilmeldinger modtaget her pr. 17.01.18. Dette kunne også være en opgave til en arbejdsdag.

Er sat i gang. Tidshorisont kendes ikke p.t.

Linda har ansøgt hos TRYG om tilskud hertil. Søgt til 15 veste og 15 hjelme. Der kan gå hen til omkring december, før vi hører fra dem.

Linda oplyser pr. 17.01.18 Der er kommet afslag fra Tryg fonden på ansøgning om nye hjelme og veste. Punktet omkring selve ansøgningen udgår til næste bestyrelsesmøde.

Georg tager kontakt til tømreren

Begge døre er lavet, og punktet slettes til næste gang.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at der intet nyt er, idet regnskabet er på trapperne til generalforsamlingen og vil blive fremlagt til generalforsamlingen. Der vil desuden ligge kopier af regnskabet, folk kan tage.

4. Udendørsbaner:

Der blev talt om, hvorvidt vi skal nivellere banerne ud en gang om året – fx i juni måned. Vi skal undersøger mulighederne - evt. springe nivelleringen over i år, 2018. Det vurderer vi lige på. Der er indkøbt en venstrehængt hovslags skraber, hvorved Georg kan kører rundt på begge hovslag og nivellere ud med det jord, der er skubbet ud mod rækværket.

5. Personale:

Se pkt. 1.a. omkring samfundstjener.

Desuden oplyste Georg, at han har nogle stykker, han kan ringe til, når vagterne skal dækkes ind. Han er dog åben for flere personale/unge mennesker til weekendvagter.

6. Kommende generalforsamling:

Generalforsamlingen bliver onsdag den 14. marts kl. 19.00 i rytterstuen.

Følgende er på valg: Christian, Tina, Mette og Sif. Og disse modtager genvalg. Anne og Linda er ikke på valg.

Tina sender indkaldelse til Elisabeth, idet hun så sender det ud via Klub-modulet.

Forslag skal sendes til Tina, hvilket bliver noteret i indkaldelsen.

7. Rideskolen:

Vores rideskoleleder, Sarah har sagt op. Emma, som er kendt i rideskolen, vil køre rideskolen indtil sommerferien. Desuden har vi ansat en ny, en Rebekka, som skal have 2 dage om ugen indtil sommerferie. Mette sætter desuden en annonce op for søgning af ny rideskoleleder til ansættelse efter sommerferien 2018.

Der kommer en ny elevhest på lørdag.

8. Privat undervisning:

HUSK alle skal være opmærksom på, at man skal være medlem af Skåde Rideklub og have ridehuskort for at ride på Skåde og benytte vore baner – både ude- og indendørs baner.

9. Certificering:

Intet nyt.

10. Indkomne forslag:

Vi har modtaget 2 forslag:

Første forslag er fra partgruppen omkring muligheden for at ride i den store hal lørdag morgen mellem 7.00 og 9.00. Begrundelsen er, at flere af partrytterne gerne vil ride stævner, og elevhestene er ikke så vant til at komme i hallen. De kan derfor godt være lidt svære at få styre.

Vi imødekommer dette forslag, dog således, at der kan rides lørdage 3 gange inden et stævnet og i tidsrummet kl. 7.00 til 9.00 og ridning kan kun foregå i det omfang, der er en person over 18 år til stede i hele tidsrummet. Og husk at samle klatter 😉. Linda sørger for at melde det ud på partsiden op til et stævne, hvor parterne kan deltage.

Andet forslag er også fra partgruppen med ønsket om, at partryttere over 16 år kan få tilladelse til at ride skovtur i Marselisborg skoven ifølge med voksen part- eller privatrytter.

Dette forslag imødekommes ikke af bestyrelsen, hvilket helt og aldeles skyldes sikkerheden og opsynet med vore partryttere. Vi fastholder vores onsdag skovture i sommerhalvåret og en fast årlig efterårstur til stranden. Desuden vil vi gerne lave en tur inden sommerferien.

11. Sikkerhed:

Det kan oplyse, at når der sker en ulykke på Skåde, så vil bestyrelsen hver gang lave en evaluering af ulykken – om det fx er et hændeligt uheld, eller der er foranstaltninger, der manglede/skal forbedres, for at det ikke sker igen.

Vi henstiller til, når man går en tur med sin hest/pony, at man tager trense på hesten/ponyen. Trækkes der med grime, så henstiller vi til, at man er opmærksom på hesten/ponyen, og man ikke gør brug at sin mobil telefon, når der tækkes, at man ikke kommer ”bagved” hesten/ponyen, når der trækkes – dvs. generelt udviser agtpågivenhed.

Nye standarder for ridehjelme - Gældende pr. 1. januar 2018:
CE-mærkede hjelme med standard EN 1384:2017 eller VG1.

Alle bedes tjekke deres ridehjelm, og hvis ikke den opfylder den nye standard, skal den udskiftes med den nye. Hvis du kommer til skade med en ridehjelm med den udgåede standard, kan du ikke være sikker på, at din forsikring dækker dig.

Følgende standarder for ridehjelme er tilladt ved ridning i klubber og til stævner under Dansk Ride Forbund:

Gældende pr. 1. januar 2018 - CE-mærkede hjelme med standard EN 1384:2017 eller VG1.

Da Skåde Rideklub er en klub under Dansk Ride Forbund med sikkerheds certificering, gælder den nye standard for ALLE ryttere i vores klub, uanset om man er hyggerytter, elevrytter eller stævne rytter.

12. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette oplyste, at vi har fået tildelt distriktsstævne i dressur lørdag og søndag den 2. og 3. juni 2018. Så reserverer endelig datoen, da der skal bruges mange hjælpere.

13. Udvalg:

Springudvalg afholder springcup/springtræning lørdag og søndag den 14. og 15. april 2018. Lørdagen med undervisning med Jimmy og konkurrence om søndagen. Springudvalget vil komme med mere info herom, og der vil blive sat opslag op.  

Partrytterne må også deltage.

14. Markedsføring

Intet nyt. (Tina spørger tidligere vedligeholder for Instagam om koder og giver til Sif.)

15. Planlægning af medlemsmøder

Intet nyt. Der vil nok komme et engang i foråret. 

16. Aktiviteter, kurser m.m.:

Se pkt. 12. og 13. 

17. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Der er sendt ansøgninger ud til Spar Nord fonden og Carlsberg Sportsfond om det maksimale beløb på 15.000,- kr. Begge steder er der søgt om hjælp til finansiering af ny elevhest.

18. Eventuelt:

Ranglisten – Der henstilles til, at man overholder retningslinjerne, som betyder, at hvis der ikke er meldt resultater ind senest 30 dage efter et stævne, så tæller det ikke med.

Næste møde vil først blive afholdt efter generalforsamlingen som konstituerende bestyrelsesmøde. Mødedatoen fastsættes på dagen for generalforsamlingen og umiddelbart efter denne er afsluttet.

Referent:

Tina Østergaard