Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 29. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub.

Dato: Onsdag den 29. november 2017 kl. 20.00.

Sted: Anne Pind, Århus C

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort. Tillige var Georg tilstede.

Fraværende: Christian Markussen, Sif Pedersen, Tina Østergaard

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Der skal lægges ny bund i vandspiltovet i privatstalden. Vandspiltovet vil være lukket i en periode, da gulvet skal tørre helt ud og den lim der skal bruges også skal have tid til at tørre. Georg annoncerer hvornår arbejdet starter.

24. og 31. december er rideskolehestenes almindelige fridage. På øvrige dage er der partridning eller enetimer.

Georg sætter seddel op i stalden med vagterne i julen og henover nytår.

Der er lige nu tilmeldt 24 hold til foldordning på 10 jordfolde. Det betyder at nogle folde skal bruges 2 gange om formiddagen og nogle skal bruges 3 gange. Det giver pres på formiddagsvagterne med ud- og indluk.

De nye baner holder alt den vand der er kommet, og er fortsat gode at ride på. Det er rigtig positivt. Der er en udfordring med visne blade på banerne. Det er svært at rive sammen uden at rive for meget af filten med. Georg forsøger med forskellige metoder til at få revet sammen eller blæst væk.

Det opfordres til at man longerer på udendørs banerne – undtagen springbanen. Man jævner selv de værste huller, hvis man har longeret og hesten har været vild.

b. Boks-status:

De sidste tomme bokse er lejet ud fra 1. december. To af rideskole ponyerne må på bakken og stå. Der kommer privatheste ind i langstalden.

c. Vedligehold af folde:

Alle græs folde er lejet ud.

I week-enderne er der meget pres på jordfoldene. Flere kører forgæves for at lukke ud. Georg opfrisker planen på tavlen i privatstalden, og opfordrer til at man overholder tiderne man skriver på.

Der er brug for at lave en arbejdsdag med det ene formål at lave en lille fold hvor rotunden var. Dette kan afhjælpe presset på jordfoldene. Bestyrelsen ser gerne at interesserede kan melde sig til Anne Pind med tilsagn om at hjælpe. 

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Herunder, at Anne ikke længere ønsker at påtage sig vicevært-rollen.

Der kunne på mødet ikke findes en ny vicevært. Punktet tages op igen.

Viceværtens rolle blev defineret. Viceværten står for kontakten til lejerne og fremvisning af værelserne ved skift af lejer. Ved indflytning orienterer viceværten om betingelserne for lejeforholdet, herunder at der skal betales husleje. Hvis lejeren efterfølgende ikke betaler sin leje, går det igennem vores bogholder at rykke lejeren.

I forhold til det ledige værelse, blev det aftalt, at der sættes et opslag op i stalden. Måske kender nogle af medlemmerne én der mangler et sted at bo.

Ansvar:

To do:

Georg

Adskillelsen mellem foldene på skråningen er repareret nødtørftigt

Georg

Christian

Rep. af hul i sti om foldene

Linda

Opdatering af APV

Anne

Georg

Klubbens forsikringer               

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Linda

Helle

Georg

Lyset på elevbanen – Vi mener, at det lyser banen pænt op – dog forhører vi os lige hos AURA om ”optimering”.

Georg

Rotunde

Linda

Søgt kommune om penge til reparation af stien rundt om foldene og få denne ordentlig etableret.

Linda

Gadelys ned langs vejen til Hørretvej.

Linda

Vi skal have søgt om tilskud til nye hjelme og veste.

Georg

Dørene i rytterstuen lukker ikke helt i

Status:

Georg er OBS herpå, og han får det helt udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

20.09.17: Er lavet nødtørftig. Skal dog stadig repareres.

AROS skulle vende tilbage til Christian.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

På det netop afholdte medlemsmøder lovede AROS at vende tilbage.

20.09.17: Vi afventer stadig svar fra AROS.

Jf. referat af 25.11.16 er det i gang.

20.09.17: Stadig i gang.

Hun er i gang og gir besked, når alt på plads.

Har fået stelnr. meldt til Codan. Dog skal de så have ny-prisen. Codan vender tilbage og mailer ny police/eller hvis der er spørgsmål.

Begge punkter afventer stadig udførsel. Georg minder AROS herom. 

Helle og Linda kontakter AURA, om det er muligt at vinkle lyset længere ud på banen. Vi afventer svar på, om og hvornår det sker.

Det gamle hegn er delvis pillet ned og der skal nyt hegn op med strøm i, så den kan bruges til ekstra jord fold.

20.09.17: Er endnu ikke færdiggjort.

Ansøgning er sendt ind.

Afventer svar.

Har mailet Teknisk Forvaltning, hvorvidt de kan give tilskud hertil. Har modtaget kvitteringsmail.

Vores hjelme skal være udskiftet pr. 31.12.2017.

Det skal tjekkes om pumpen skal justeres eller skiftes

Forventes færdigt:

Kendes ikke.

(Har været smadret igen. Er igen nødtørftigt repareret.)

Kendes ikke.

Planlagt at blive udarbejdet i januar 2018.

Forsikringsinfo er blevet digital. Linda opretter en digital profil, og sørger for at vores forsikringspolicer er i mappen i opdaterede versioner.

Mette gennemgik den seneste opkrævning fra Falck.

Punktet udgår hereafter.

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Punktet slettes fremadrettet. Det er vurderet, at lyset fungerer fint.

Kendes ikke. Georg foreslår det udført på en arbejdsdag. Pensionærerne opfordres via referatet til at hjælpe med at lave den.

Forventer efter sommer 2017.

29.11.17 fortsat ikke modtaget svar fra Kommunen.

Teknisk Forvaltning har afvist at etablere gadelys, da rideskolens vej ligger udenfor bymæssig bebyggelse. AURA er blevet spurgt om en vurdering på hvad det vil koste at etablere gadebelysning. Det vurderes, at det koster i omegnen af 300.000 at få lavet. Hverken klubben eller ansøgte fonde/foreninger har penge til det p.t.

Bestyrelsen opfordrer til, at dem der går på vejen efter mørkets frembrud bruger refleksveste eller reflekser samt lommelygte eller pandelampe.

Punktet udgår herefter.

Georg tager kontakt til tømreren

Er sat i gang. Tidshorisont kendes ikke p.t.

Linda har ansøgt hos TRYG om tilskud hertil. Søgt til 15 veste og 15 hjelme. Der kan gå hen til omkring december, før vi hører fra dem.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

På grund af flere tomme bokse end forventet og da de varslede stigninger endnu ikke er slået igennem, forventer vi at ende ud med et mindre underskud på 50-100 tusinde kr.

Der er udfordringer med at få nye elevheste på grund af prisniveauet på markedet.

Alt med tilskud fra kommune og fonde er på plads og modtaget. Likviditeten ser fin ud.

4. Udendørsbaner:

Se ovenfor

5. Personale:

Intet nyt 

Søndag d. 10. december kommer rideskolehestene på fold efter dressurcup. Jordfoldene skal derfor være fri for privatheste om eftermiddagen. Linda hjælper med udluk.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.

6. Rideskolen:

Der er fuldt belagt på alle holdene.

Mette spørger Sarah om hun vurderer om der er basis for undervisning fredag aften efter springning.

Der mangler rideskoleheste. Derfor har Anne Pind venligst udlånt to heste til elevskolen indtil videre.

7. Privat undervisning:

Retningslinjer for undervisning på Skåde Rideklub samt oversigt over elevhal og stor hal blev gennemgået og justeret. Planerne og retningslinjerne hænges op i stalden og hallerne.

Der kommer en liste op, hvis der kommer stor søgning på privatundervisningen. Mette sørger for dette.

8. Certificering:

Intet nyt

9. Indkomne forslag:

Der er modtaget et forslag om at lave underlag ved hestetrailerne langs privatstalden. Bestyrelsen er enig om, at ideen er god og der arbejdes videre med at konkretisere dette. På grund af årstiden, vil der ikke blive lavet noget de kommende måneder. Derfor vil der blive brugt tid på at tage emnet op på medlemsmøde, finde ud af finansiering og tilslutning til forslaget ligesom der vil blive indhentet yderligere tilbud på opgaven.

10. Sikkerhed:

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der fra 1. januar 2018 gælder nye regler for godkendelse af ridehjelme. For at ride stævne skal man bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

11. Nyt fra distriktet / DRF.

Der meldes afbud til aktivitet i distriktet mandag d. 4. december.       

12. Udvalg:

På medlemsmødet blev der nedsat to hold til at planlægge stævner i dressur og spring. Der bliver meldt ønske ind om to dressur stævnedatoer til distriktet med henblik på distriktsstævne i dressur i 2018. Datoerne tildeles fra distriktet.

Gruppen med spring forsøger fortsat at få deltager med til planlægning. I første omgang er der planlagt en spring træningsdag. Datoen er p.t. ukendt. Bestyrelsen opfordrede til at interesserede går sammen om at planlægge en springcup i klubben.

13. Markedsføring

Der bliver annonceret på hjemmesiden, at vi p.t. har alle bokse belagt og har venteliste.

14. Planlægning af medlemsmøder

Der bliver planlagt et medlemsmøde i april – efter generalforsamlingen. Nærmere dato følger.

15. Aktiviteter, kurser m.m.:

Se kalender ophængt i staldene. Der påføres løbende aktiviteter.

                      2. og 3. december - Kursus med Barnow

                      10. december - 3. runde af dressurcup

                      17. december - Rideskolestævne

                      20. januar 2018 - Julefrokost

Derudover meldes der jævnligt datoer ud for ene undervisning ved rideskolelederen.

16. Sponsor / ekstra indtægter:

Intet nyt

17. Eventuelt:

Intet nyt        

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.30 hos Christian. Sif tager brød med.

 

Referent:

Linda Raufort

Bestyrelsesmedlem, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 20. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub.

Dato: Onsdag den 20. september 2017 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind samt Tina Østergaard. Af suppleanter var følgende til stede: Sif Pedersen. Tillige var Georg tilstede. Linda Raufort var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at der jo grundet vores arrangement med Åbent Hus på Skåde Rideklub den 26. august 2017, var blevet ryddet meget op og soigneret alle steder, og der var blevet så pænt alle steder.

Det var rigtig mange, der hjalp til – både dagene op til og på selve dagen. Så dejligt at se den store opbakning – Bestyrelsen vil gerne sige mange tak til alle, der hjalp med at få dette arrangement stablet på benene og få det gennemført.

AROS Fonden fik desuden lavet vores træ terrassen inden Åbent Hus, og den står så flot med nyt træværk m.v.

Georg oplyste, at de nye baner fungerer fuld ud tilfredsstillende og efter de bedste forhåbninger. 

Vi har fået ny lejer i et af værelser. Vi har så et værelse tilbage. Sif sætter opslag op på Uni igen, ligesom Mette lægger det på Facebook. Tina sætter på Boligportalen.

Der har været henvendelse om indholdet af vores foder, så det blev bestemt, at Georg sætter opslag op, hvad foderet indeholder. Det kan oplyse, at det er fuldfoder, og for visse heste kan det være nødvendigt med ekstra tilskud af vitaminer. Vores foder hedder Equsana Horzemix fra DLG.

 

b. Boks-status:

Belægning på boksene. Vi har p.t. et par tomme bokse – henvendelse til vores staldmester Georg på mobil 40 53 19 89.

 

c. Vedligehold af folde:

Intet nyt. Georg oplyser, at alle folde er udlejet.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

To do:

Adskillelsen mellem foldene på skråningen er repareret nødtørftigt

Overdækning af mødding

Sveller om nederst udendørsbane

Rep. af hul i sti om foldene

Opdatering af APV

Klubbens forsikringer       

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Lyset på elevbanen – Vi mener, at det lyser banen pænt op – dog forhører vi os lige hos AURA om ”optimering”.

Rotunde

Søgt kommune om penge til reparation af stien rundt om foldene og få denne ordentlig etableret.

Gadelys ned langs vejen til Hørretvej.

Vi skal have søgt om tilskud til nye hjelme og veste.

Forventes færdigt:

Ansvar:

Status:

Kendes ikke.

Georg har sat presenning op, som kan rulles over og overdækker nu møddingen efter regler fra Teknik og Miljø, Århus.

Georg

 Er udført. (punktet slettes næste gang).

Georg

Georg er OBS herpå, og han får det helt udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

20.09.17: Er lavet nødtørftig. Skal dog stadig repareres.

Stolpeenderne er skåret af. (Punktet er opfyldt og slettes næste gang)

Georg

Sveller på plads. Mangler studsning af nogle af stolpe-enderne.

Kendes ikke.

Georg/Christian

Jf. referat af 25.11.16 er det i gang.

20.09.17: Stadig i gang.

Forventes i løbet af efteråret.

Anne+Georg

AROS skulle vende tilbage til Christian.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

På det netop afholdte medlemsmøder lovede AROS at vende tilbage.

20.09.17: Vi afventer stadig svar fra AROS.

Er stadig i gang

Linda

Helle og Linda kontakter AURA, om det er muligt at vinkle lyset længere ud på banen. Vi afventer svar på, om og hvornår det sker.

Begge punkter afventer stadig udførsel. Georg minder AROS herom. 

Afventer svar fra Linda til næste møde.

Linda/Helle

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Georg

Hun er i gang og gir besked, når alt på plads.

Har fået stelnr. meldt til Codan. Dog skal de så have ny-prisen. Codan vender tilbage og mailer ny police/eller hvis der er spørgsmål.

Det gamle hegn er pillet ned og der skal nyt hegn op med strøm i, så den kan bruges til sygefold.

20.09.17: Er endnu ikke færdiggjort.

Ansøgning er sendt ind.

Afventer svar.

Kendes ikke, idet vi må afventes svar fra dem.

Linda arbejder stadig på sagen.

Kendes ikke. Georg foreslår det udført på en arbejdsdag.

Linda

Georg

Forventer efter sommer 2017.

Afventer svar fra Linda til næste møde.

Linda

Har mailet Teknisk Forvaltning, hvorvidt de kan give tilskud hertil. Har modtaget kvitteringsmail.

Er sat i gang. Tidshorisont kendes ikke p.t.

Linda har ansøgt hos TRYG om tilskud hertil. Søgt til 15 veste og 15 hjelme. Der kan gå hen til omkring december, før vi hører fra dem.

Linda

Vores hjelme skal være udskiftet pr. 31.12.2017.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian gennemgik økonomien med oplysninger om, hvorledes fordeling af udgifter og indtægter har været fordelt i det forløbne år. P.t. ligger vores resultat lidt under forventet.

Grundet øgede omkostninger over hele linjen blev det besluttet, at priserne for elevskolen vil få en lille stigning fra 1. november 2017.  Der vil blive sendt varsel ud herom ved næste opkrævning.

Af samme grund blev det besluttet, at bokslejen for hest også får en lille stigning. Dette træder tillige i kraft pr. 1. november 2017. De berørte pensionærer bliver tillige orienteret via næste opkrævning.

4. Udendørsbaner:

Som Georg oplyste under pkt.1.a, så fungerer de nye baner fungerer fuld ud tilfredsstillende og efter de bedste forhåbninger. 

 

5. Personale:

Georg oplyser, at han har folk nok til arbejdet. Vi arbejder på at få optimeret arbejdsgangene for personalet, så det bliver mest effektiv.     

 

6. Rideskolen:

Mette oplyste, at holdene er fyldt op, og der er venteliste til flere af holdene.

 

7. Privat undervisning:

Søren Valentin er flyttet til Nordjylland, Og det er aftalt, at han fx kan komme en lørdag eller søndag som et arrangement, og folk kan så tilmelde sig.

Vi kan allerede nu oplyse, at Søren kommer og underviser den 15.10.17 -  der kommer tilmeldingssedler op.
Og som altid er man velkommen til at henvende sig til Mette Thomsen, om man har ønske om arrangementer/kurser m.v. Desuden står arrangementer skrevet på hjemmesiden, som opdateres løbende, ligesom de bliver påskrevet den store kalender i stalden.

 

8. Certificering:

Intet nyt.

9. Indkomne forslag:

Ingen indkomne.

 

10. Sikkerhed:

Veste og nye hjelme – Mette undersøger hos Sarah, hvor mange der bruges i forhold til, at bl.a. ridehjelmene pr. 31.12.2017 skal være de nye godkendte hjelme.

 

11. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette tager til møde på Vilhelmsborg den 21.09.2017, hvor der er møde for DRF, Distrikt 12.

12. Udvalg:

Linda og Sarah har meddelt, at de arrangerer julefrokost for alle medlemmer på Skåde – både elevryttere og pensionærer. Det bliver lørdag den 20. januar 2018 – så sæt kryds i kalender denne dato. Der kommer mere info ud herom senere. Vores festudvalgsmedlemmer – Camilla og Heidi – tænkes at kontakte Linda og Sarah for deltagelse.

 

13. Markedsføring

Vi reklamerer for et par ledige bokse samt det ledige værelse jf. tidligere info herom – se pkt. 1.a og 1.b.

 

14. Planlægning af medlemsmøder

Vi afholder et medlemsmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 19.30, hvor vi bl.a. skal have snakket om distriktsstævner. Medlemsmødet afholdes i rytterstuen.

 

15. Aktiviteter, kurser m.m.:

Der har været et hold ponyer, som rider under Skåde Rideklub til DM i ponydressur.

 

16. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

 

17. Eventuelt:

Intet nyt.

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 29.11.2017 kl. 19.30 hos Christian. Sif tager brød med.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 28. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub.

Dato: Onsdag den 28. juni 2017 kl. 19.30.

Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Linda Raufort samt Tina Østergaard. Af suppleanter var følgende til stede: Sif Pedersen. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyser, at han har ansat en pige til at hjælpe på Skåde i ferieperioden. Hun kan komme om eftermiddagen. Georg laver en seddel omkring nedvaskning og vagtplan i ferien, som er sat op på opslagstavlerne i begge stalde.

På dette opslag er der desuden info om, at dækkenerne skal fjernes fra dækkenholderne her først i juli måned, og indtil nedvaskningen er sket. Desuden vil der være info om evt. mindre ændringer i fodringstiderne.

Georg påpeger, at det er en STOR mangelvare, at der ikke bliver fejet på staldgangen, når man har sadlet op, og INDEN man går ud med hesten for at ride. Dette krav gælder selvfølgelig i alle staldene.

Bestyrelsen genopfrisker reglerne om, at vinduerne skal være lukket i forhold til de regler, der er. Og er hesten IKKE i boksen, så skal vinduet være lukket – også om dagen. Jf. vores staldregler så skal vinduerne i perioden fra 1. maj til 1. september lukkes inden staldens lukketid. Dette er hesteejerens ansvar.

I forhold til spring oplyser Georg, at Jimmy gerne må undervise i juli måned, hvis tilslutning er til det, og rytterne selv sørger for op- og nedtagning af spring/sætte på plads. Georg oplyser, at nederst bane ikke bliver passe af personalet i forhold til harvning og tromling pga. ferieperioden. Den må selvfølgelig gerne bruges og ellers må græsbanen bruges. Anne informerer Jimmy herom.  

Georg oplyser, at det kniber med at samle klatter op på de nye baner. Det præciseres igen, at man SKAL samle klatter op. Mette sørger for at sende ud på klub-modulet, at det er et krav.

Traktoren er repareret.

Overdækning af møddingen: Georg prøver at ringe til landscentret for heste ”SEGES” for at høre, hvad der kan gøres i forhold til kravet fra kommunen – hvad definitionen af halm er – i forhold til kravet fra DRF. Og Georg har talt med håndværker i forhold til, hvordan der kan udlægges en presenning over møddingen, så vi kan opfylde kravet. Der arbejdes således stadig herpå.

b. Boks-status:

Der er stadig et par tomme bokse i stalden. Dog kommer der et par stykker ind her i løbet af sommeren. 

c. Vedligehold af folde:

Foldene til vores elevheste er klar, når de skal lukkes på fold her til weekenden.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

To do:

Adskillelsen mellem foldene på skråningen er repareret nødtørftigt

Sveller om nederst udendørsbane

Overdækning af mødding

Rep. Af hul i sti om foldene

Sveller og bjerg af buske m.v. skal væk.

Opdatering af APV

Klubbens forsikringer       

Sti over til Kronborg/til Oddervej.

Rep. af træterrassen

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Rotunde

a)Bogstaver på elevbanen,

b)Stabilgrus på vejen nede ved den øverste bane og foran elevbanen.

c)Holder til tøj på springbanen kommer op. Der er kommet op på den øverst bane.

d)Lyset på elevbanen – Vi mener, at det lyser banen pænt op – dog forhører vi os lige hos AURA om ”optimering”.

Søgt kommune om penge til reparation af stien rundt om foldene og få denne ordentlig etableret.

Nedsættelse af arbejdsgruppe i forhold til Åbent HUS den 26. august 2017 – herunder med officiel indvielse af banerne.

Gadelys ned langs vejen til Hørretvej.

Vi skal have søgt om tilskud til nye hjelme og veste.

Kendes ikke.

Georg

Status:

Forventes færdigt:

Ansvar:

Georg er OBS herpå, og han får det helt udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Kendes ikke.

Georg

Sveller på plads. Mangler studsning af nogle af stolpe-enderne.

Nås først efter sommeren.

Georg

Georg har talt med håndværker i forhold til, hvordan der kan udlægges en presenning over møddingen, så vi kan opfylde kravet. Der arbejdes således stadig herpå.

P.t. ved vi ikke hvornår, men det er lovet udbedret inden Åbent Hus ultimo august 2017.

Georg/Christian

AROS skulle vende tilbage til Christian.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

På det netop afholdte medlemsmøder lovede AROS at vende tilbage.

Inden ÅH den 26. august 2017.

Sif prøver at høre stærke kammerater. Og Christian hører Frederik.

Jf. referat af 25.11.16  er det i gang

Bliver først efter sommerferien 2017

Anne+Georg

Vi skal selv sørge for at få svellerne væk. Georg siger, at ca. 1/3 kan gemmes og bruges. Resten skal væk.

Buskene har AROS lovet at få fjernet.

Det blev besluttet, at Georg sørger for at få klippet græsset ned på selve vores ridesti over mod Oddervej, da vi opfordrer vores medlemmer til at bruge denne ”ridesti” for at komme til og fra rideskolen fra Oddervej.

Det påpeges, at man IKKE må gå over foldene fra Møbelfabrikken og ned mod rideskolen.

Christian og Sif.

Hun er i gang og gir besked, når alt på plads.

Har fået stelnr. meldt til Codan. Dog skal de så have ny-prisen. Codan vender tilbage og mailer ny police/eller hvis der er spørgsmål.

Er stadig i gang

Linda

Der afventes pris fra AROS. AROS arbejder stadig på sagen.

Kendes endnu ikke. Dog har AROS lovet udførsel inden ÅH i ultimo august 2017.

Georg

Der er blevet talt med Kronborg herom, og det er ikke ønsket fra Kronborgs side, at stien bliver åbnet.

Det er vi selvfølgelige kede af på vore medlemmers vegne - at vi ikke kan opfylde ønsket om en sti-adgang til Oddervej direkte fra vores gårdsplads.

Inden ÅH ultimo august 2017.

Christian/Georg/

Linda/Helle

Har elektrikeren ordnet det, da han afventede grønt lys fra AROS? Afventer stadig svar fra AROS

Det gamle hegne er pillet ned og der skal nyt hegn op med strøm i.

Kendes endnu ikke. Georg har ikke modtaget eksakt dato.

Georg

Hen over sommeren 2017

Georg

a)Christian afventer fra Walber.

b)Georg og Christian.

c)Georg sætter den op snarest.

d)Helle og Linda kontakter AURA om det er muligt at vinkle lyset længere ud på banen.

Forventer efter sommer 2017.

Linda

Ansøgning er sendt ind.

Har mailet Teknisk Forvaltning, hvorvidt de kan give tilskud hertil. Har modtaget kvitteringsmail.

Ultimo august 2017

Linda

Kendes ikke, idet vi må afventes svar fra dem.

Linda arbejder stadig på sagen.

Linda

Linda er tovholder.

Helle, Belinda, Jane, Sif og Tina er med i forhold til praktiske opgaver. Og der har været afholdt møde herom og lagt en foreløbig plan, hvor opgaver er blevet fordelt.

Er sat i gang. Tidshorisont kendes ikke p.t.

Linda har ansøgt hos TRYG om tilskud hertil. Søgt til 15 veste og 15 hjelme. Der kan gå hen til omkring december, før vi hører fra dem.

Linda

Vores hjelme skal være udskiftet pr. 31.12.2017.

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyser, at vi er udfordret af tomme bokse, og at vi har 2 ledige værelser. Mette sørger for at få de ledige værelser på Facebook. Og Sif sørger for at få hængt opslag oppe på Uni.

Vi følger budgettet indtil videre. Men har selvfølgelig brugt mange penge på baneprojektet.

4. Udendørsbaner:

Pasning henover sommeren. Georg oplyser, at han har tænkt sig, at han holder øje med vandstanden og passe hovslaget.

Georg oplyser, at nederst bane ikke bliver passe af personalet i forhold til harvning og tromling pga. ferieperioden. Den må selvfølgelig gerne bruges og ellers må græsbanen bruges. Anne informerer Jimmy herom. 

Jf. info om stalddriften pkt. 1a har vi af personalemæssige årsager valgt at holde dressurbanerne med harvning henover sommeren. Dvs. den nederste springbane ikke vil blive holdt. Som nævnt ovenfor må der selvfølgelig gerne springes på den eller græsbanen. Man skal selv sørge for at sætte brugte spring på plads.

Det er ikke tilladt at have hesten løs på den nye elev-dressur bane.  

5. Personale:

Anna Sofia bliver vores nye medhjælper p.t. og hen over sommeren jf. også pkt. 1a.

Georg kan allerede nu mærke, at han sparer tid på vedligehold m.v. grundet de nye baner.

Georg holder ferie 28, 29 og 30. Der kommer vagtplan op for sommer.

6. Rideskolen:

Mette Thomasen oplyste, at alle, der underviser p.t. på rideskolen, fortsætter også efter sommerferien. Først undervisningsdag efter skolernes sommerferie er den 14. august 2017.

7. Privat undervisning:

Mette arbejder stadig med at få sammensat en oversigt, der viser hvornår hallerne er optaget/ledige i forhold til privat undervisning.

8. Certificering:

Intet nyt.

9. Indkomne forslag:

Intet nyt.

10. Sikkerhed:

Linda har søgt tilskud hos TRYG til godkendte rideveste og ridehjelme jf. ovenfor.

11. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette Thomsen oplyste, at den 01.07.2017 ophæves det hos DRF, at man skal have ryttermærke 3. og 4. samt Klar Parat Start for at have rytterlicens.

12. Udvalg:

Intet nyt

13. Markedsføring

Som tidligere nævnte kommer der en artikel i Ridehesten i nærmeste fremtid om ridebaner, og her er vores baner med. Artiklen er udarbejdet af Cecilie.

Desuden oplyste Mette Thomsen, at der kommer en artikel i Århus Onsdag den 05.07 omhandlende Skåde Rideklub. 

14. Planlægning af medlemsmøder

Vi påtænker at have et medlemsmøde sidst i september. Dato følger.

15. Aktiviteter, kurser m.m.:

Der bliver arrangeret dressurcup  - vi forventer den 27.08.17 – dog vil datoen blive meldt endeligt ud efter sommerferien, og der vil blive hængt opslag op.

16. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

17. Eventuelt:

Anne og Georg får arrangeret arbejdsdag og får udmeldt datoen hurtigst muligt. Og sat opslag op, når staldene er nedvasket. Og denne arbejdsdag skal afholdes inden Åbent Hus den 26. august 2017, hvor vi jo har officiel åbning af vores baner. Nærmere info følger, når vi har programmet fastlagt.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 20. september 2017 kl. 19.30 hos Christian. Tina tager brød med.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 26. april 2017

Dato: Onsdag den 26. april 2017 kl. 19.30.

Sted: Skåde Rideklub, Rytterstuen

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Linda Raufort samt Tina Østergaard. Af suppleanter var følgende til stede: Sif Pedersen. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyser, at renovering af banerne fylder meget. Desværre er den lille traktor gået i stykker. Den er p.t. hos mekaniker. Så græsslåning og bane-planing er sat i bero grundet reparation af traktoren.

Har gjort klar til vanding af banerne.

Møddingen – Århus Kommune har forlangt, at vores mødding skal være overdækket, når dagen er slut, og man er færdig med dagens arbejde. Vi arbejder på at finde en ordning, så vi kan få løst dette påbud fra kommunen.

Fødevarestyrelsen har været på besøg hos os for bl.a. at checke, at hestepassene kunne fremvises umiddelbart. Der blev lavet stikprøvekontrol på 10 heste, og eftersom vi jo tidligere besluttede, at hestepassene skal ligge i skabene, så Georg har adgang til disse, lykkedes det. Et par pensionærer blev kontaktet, og kom hurtigt med passene, så det blev løst.

Bestyrelsen skal derfor igen påpege, at pensionærerne SKAL have deres hestepas liggende i skabet, hvor der skal være kodelås på, og denne kode skal Georg have. Send den til ham pr. SMS.

Desuden opfordrer bestyrelsen vore pensionærer til, at man får udelukket ens hest/pony fra konsum,

og det gøres ved at indsende passet til "SEGES" sammen med bestillingsformularen "opdatering af konsum status" pris 125,-.

b. Boks-status:

Der er pt. nogle tomme hestebokse og en enkelt tom pony-boks.

Facebook skal opdateres med ledige bokse, og desuden gennemgår Mette vores prisliste igen og angive en samlet pris – incl. alt, så dette bliver gennemskueligt. Desuden ligger Mette det op på DRF, distrikt 12´s hjemmeside, at vi har ledige hestebokse.

Både Facebook og Instagram opdateres også med, at vi får 2 spritnye og meget fine udendørsbaner, hvoraf den ene har lys på. Sif sørger for dette og sørger også for løbende opdatering på Facebook og Instagram om ”livet på Skåde”. Man er således meget velkommen til at sende billeder og info til Sif – se hende mail og mobilnr. under Funktions- og Ansvarsbeskrivelsen.

c. Vedligehold af folde:

Georg oplyste, at alle folde er udlejet. Adskillelsen blevet gået i stykker mellem foldene på skråning. Er blevet repareret nødtørftigt og bliver lavet fuldstændig snarest muligt.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

To do:

Sveller om udendørsbane

Sveller mod grøft på nederst bane

Rep. af hul i sti om foldene

Klubbens forsikringer       

Opdatering af APV

Sti over til Kronborg/til Oddervej.

Rep. af træterrassen

Beskæring af skråning op mod foldene ved vejen

Renovering af nye baner

Lys i vognly og Georgs værksted og trappelys ned fra træterrassen

Rotunde

Søgt kommune om penge til reparation af stien rundt om foldene og få denne ordentlig etableret.

Nedsættelse af arbejdsgruppe i forhold til Åbent HUS den 26. august 2017 – herunder med  officiel indvielse af banerne.

Vi skal have søgt om tilskud til nye hjelme og veste.

Gadelys ned langs vejen til Hørretvej.

Inden sommer 2017

Georg

Status:

Forventes færdigt:

Ansvar:

Sveller på plads. Mangler studsning af nogle af stolpe-enderne.

En god måneds tid fra april md. 2017

Georg/Christian

Sveller på plads. Mangler studsning af nogle af stolpe-enderne.

Inden sommer 2017

Georg

AROS skulle vende tilbage til Chr. Han har intet hørt.

Christian har talt med AROS, og de har set hullerne og vender tilbage med pris for opfyldning.

Hun er i gang og gir besked, når alt på plads

Inden sommerferien 2017

Er stadig i gang

Anne+Georg

Linda

Jf. referat af 25.11.16  er det i gang

Kendes endnu ikke.

Vi arbejder på sagen og for alle medlemmers skyld, håber vi stadig på en løsning

Georg

Kendes p.t. ikke

Christian og Sif.

Der afventes pris fra AROS. AROS arbejder stadig på sagen. Georg sætter advarsels-bånd op for afstand ud til rækværket.

Udført – slettes næste gang. 

Georg

AROS afventer tilbud de kan acceptere.

Kendes endnu ikke.

Georg

Er i gang

Forventes færdig slut maj 2017.

Christian

Har elektrikeren ordnet det, da han afventede grønt lys fra AROS? Afventer stadig svar fra AROS

Det gamle hegne er pillet ned og der skal nyt hegn op med strøm i.

Juni 2017

Linda

Hen over sommeren 2017

Georg

Ansøgning er sendt ind.

August 2017

Linda

Sif og Tina er med i forhold til praktiske opgaver.

Vores hjelme skal være udskiftet pr. 31.12.2017.

Kendes ikke, idet vi må afventes svar fra dem.

Linda

Er sat i gang. Tidshorisont kendes ikke p.t.

Linda

Har mailet Teknisk Forvaltning, hvorvidt de kan give tilskud hertil. Har modtaget kvitteringsmail.

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian gennemgik kort status og kunne samlet oplyse, at vi er med, så det ser fornuftigt ud.

4. Udendørsbaner:

Renovering er jo i gang, og vi glæder os virkelig meget til, det hele står færdigt. Georg sørger for spande mv. til opsamling af klatter samt 2 ”skamler/opstigningssteder” (som opstigningsstedet i den store ridehal) til at stige op på hesten. Georg undersøger omkring en lille ladvogn, hvor klatter kan smides direkte i, og denne kan så efterfølgende hægtes direkte på traktoren for tømning. Denne lille ladvogn er så påtænkt stående lige udenfor hegnet med let adgang til at smide klatter i. Når vi ved, hvornår banerne er færdig, blive der lavet en uofficiel indvielse for klubben.  Der bliver lavet opslag herom. Den officielle indvielse kommer i august måned 2017 sammen med afholdelse af Åbent Hus i august 2017.

5. Personale:

Georg oplyser, at han er ved at tilrettelægge sommerferien. Mette og Georg tager et møde først i juni måned i forhold til sommerferie, nedvaskning af stalde m.v.

Georg vil gerne have opslag op omkring ansættelse af hjælp i sommerferien og generelt til staldarbejdet – dvs. dagsarbejde. Georg sender opslag til Mette, der lægger på Hestenettet. Og den kommer også på Facebook.

Der bliver desuden lagt på Facebook, at vi har et ledigt værelse, idet vi gerne vil have det sidste værelse lejet ud til ny staldmedhjælper.

6. Tilretning af Funktions- og ansvarsbeskrivelsen:

Denne blev tilrettet, idet Heidi Agen har trukket sig fra bestyrelsen, og Camilla Vang Barret som suppleant. De har deltaget i det konstituerende møde og vælger beklageligvis at trække sig efterfølgende.

7. Rideskolen:

Mette oplyser, at der så godt som er fyldte hold. Alle elevheste har parter.

Der skal indkøbes en hest og en pony mere.

8. Privat undervisning:

Intet nyt.

Mette hænger holdplaner op for, hvornår hallerne er optaget/ledige i forhold til privat undervisning jf. tidligere funktionsbeskrivelse under opgaver til Heidi Agen.

9. Certificering: Intet nyt.

10. Indkomne forslag:

a)     Ridning i helligdagene/tidspunkt: Part-rytterne ønsker at ride mellem 7-9 på helligedage. Det blev bestemt, at vi forsøger dette som en forsøgsordning, og man selvfølgelig skal tage hensyn til staldpersonalet, når de kommer med halmvognen m.v. ned langs staldgangen. Mette skriver det til part-rytterne på deres Facebook side.

11. Sikkerhed:

Vi skal have søgt om tilskud til nye hjelme og veste. Linda vil søge herom. Og checker TRYGfonden. Det skal være pr. 31.12.2017. at vores hjelme skal være udskiftet. Sættes på to do listen.

12. Nyt fra distriktet / DRF.

Der var landsmøde den 22.04, og vi havde en repræsentant med. Der blev bl.a. vedtaget en ny kontingent struktur for klubbernes betaling til forbundet. Se referatet på forbundets hjemmeside ved yderligere interesse.

Mesterskaber for Distrikt 12 afholdes samlet over et 4 dages stævne med distriktet som vært d. 28.09 – 01.10 på Vilhelmsborg. Hjælpere må meget gerne melde sig til distrikt 12.

Der kommer et nyt stævne system, det hedder "Event", og det er åbnet for brugerne.

13. Udvalg:

Festudvalget skal på banen i forhold til festen den 26.08.2017 som afholdes i forbindelse med Åbent Hus. Mette kontakter dem.

14. Markedsføring

Vi skal have reklameret ud med vores fine nye baner. Både på Facebook og Instagram. Sif sørger for dette, herunder løbende at tage billeder af baneprojektet. Cecilie (Cille m Josh) er skribent på "Ridehesten" og arbejder pt. på en artikel om vores nye baner.

15. Aktiviteter, kurser m.m.:

Linda siger der er arrangeret miljø-træning for part-rytterne. Hun hænger opslag.

Mette oplyser, at der er dressurkursus ved Lene Hansen den 19. og 20. maj 2017. Mette hænger opslag op, og Sif ligger på Facebook.

16. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

17. Eventuelt:

Vi forventer staldmøde/medlemsmøde sidst i maj med bl.a. information om vores nye baner og fremtidige aktiviteter. Vi forventer, at dette bliver onsdag den 31.maj 2017.

Civilretsstyrelsen har desværre meddelt os, at Susanne Due ikke kunne sidde i bestyrelsen i AROS, da hun har nært tilknytning til regnskaber i rideklubben. Derfor har AROS valgt at forsætte med kun 2 bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 hos Christian. Linda tager brød med.

Referent: Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 25. januar 2017

Dato: Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.30.

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg.

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Linda Raufort samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede. Frank Jensen var fraværende.

 

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Stalddriften er kørt okay, oplyste Georg. Mht. til hø har der været baller, der ikke var i orden, og Georg oplyser, at vi stiller dem til side, der ikke dur, og vi dermed også får byttet lige over uden beregning.

Vi har haft det oppe at vende, at det er dyrt at komme af med halmen. Vi har dog vurderet, at vore pensionærer er gladest ved halmen, hvorfor det bibeholdes.

 

b. Boks-status:

Georg oplyser at belægningen af bokse ser fornuftig ud p.t.

 

c. Vedligehold af folde samt stien rundt om foldene:

Georg oplyser, at det er adskillelsen mellem de 2 jordfolde på skråningen, som skal repareres, og det bliver dette, som samfundshjælperen bl.a. skal sættes i gang med.

Hvad skal der ske med rotunden? Vi planlægger at nedlægge den og lave en lille fold.

Stien rundt om foldene: Det blev bestemt, at Linda søger om tilskud hos kommunen til reparation af dette, idet denne sti er til stor glæde for både vore pensionærer og elevryttere.

 

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

 • Sveller omkring udendørsbanen skulle repareres og sveller mod grøft på nederst bane skulle rettes op – Sker først engang i februar jf. referatet af 25.11.2016. Punktet bliver stående, og der noteres pt. ikke yderligere bemærkninger hertil.
 • Reparation af huller i stien rundt om foldene. Opfølgning: AROS skulle vende tilbage til Christian. Er det sket? Christian oplyser, at han intet har hørt AROS endnu, hvorfor det stadig afventes.
 • Anne – opdatering af APV (med hjælp fra Georg).Jf. referat af 25.11.2016 er det i gang, og der noteres pt. ikke yderligere bemærkninger hertil. Punktet bliver stående.
 • Forsikring ved Linda. Opfølgning: Hun er i gang og gir besked, når alt på plads. Punktet bliver stående, og der noteres pt. ikke yderligere bemærkninger hertil.
 • Sti over til Kronborg: Opfølgning: Christian og Frank orienterer herom. Christian oplyste, at mødet endnu ikke er afholdt.
 • Reparation af hul i mur ved elevstalden. Punktet er opfulgt og udgår på næste referat. Reparation af træterrasse: Georg giver besked, når AROS vender tilbage med hensyn til hvor meget, der skal laves/pris m.v. Punktet bliver stående, og der noteres pt. ikke yderligere bemærkninger hertil.
 • Træfældning ved den lille ridehal og op mod Henrik er sket. Vi afventer beskæring af skråning op mod foldene ved vejen. Jf. referat af 25.11.2016 afventer AROS, at der kommer et tilbud ind, som de kan accepterer. Georg giver besked, når han har hørt fra AROS. Punktet bliver stående, og der noteres pt. ikke yderligere bemærkninger hertil.
 • Lys i vognly og i hans værksted samt uret til styring af lyset i den store hal. Opfølgning: Har elektrikeren været og ordne dette ? Georg oplyser, at elektrikeren stadig afventer at få grønt lys fra AROS – herunder også trappelyset ned fra trappen.

3. Renovering af ny(e) bane(r) – hvad mangler vi, Hvem gør Hvad m.v. ved Christian. Desuden søge ekstra pulje hos kommunen ved Linda:

Christian oplyser, at der er givne regler, der skal overholdes ved etablering af de nye baner, når vi har modtaget tilskud fra kommunen.

Der er sat gang i indhentelse af tilbud, herunder med specifikation af indholdet af materialer i bundene m.v., og vi forventer, at disse tilbud kommer snarest muligt, hvorefter de skal gennemgås nøje i forhold til overholdelse af kommunens krav jf. ovenfor.

Der er desuden blevet kigget på målene på banerne, og vore baner er bredere end normalt. I forhold til dressurbane på 60 x 20, så blev der gennemgået en mulig løsning på elevbanen, der vil tilgodese dressurbane med optimale mål.

 

Linda oplyste omkring søgning af tilskud, at hun stadig er i gang – herunder også fonde.

4. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi kommer ud med et positivt nul i regnskabet, så det er meget tilfredsstillende. Næste år vil regnskab blive påvirket af vor investering i banerne, herunder også arbejdstimer til pasning af banerne.

Georg oplyste, at den gule traktor ikke er helt up to date mere. Køleren er lidt utæt, så der vil på sigt komme en udgift til denne.

 

5. Personale:

Georg oplyser, at selvom stalddriften har kørt okay, så er det indimellem stadig lidt udfordrende, at få driften i hverdagen til at hænge sammen. Det blev besluttet, at Georg prøver at forhøre sig lidt omkring for at finde mulig, nyt personale. Mette opdaterer desuden Facebook med info om, at vi mangler kompetent staldpersonale.

 

6. Rideskolen:

Bestyrelsen pointerer, at det absolut ikke er tilladt at trække igennem elevstalden med sin hest for at komme til den store ridehal pga. det regner, pløret på gårdspladsen, lidt slud m.v.

Mette oplyste, at vor rideskoleleder, Sarah har orienteret om, at der næsten er fyldt på alle hold, og det kører rigtig fint.

Se desuden under pkt. 16 for kommende aktiviteter – herunder også fra rideskolen J

Der bliver indkøbt 2 nye ponyer.

Linda orienterede kort om hvorledes partordningen kører, og det blevet besluttet, at administrationen af partordningen nu overgår til rideskolelederen igen, hvilket Mette orienterer Sarah om.

 

7. Privat undervisning:

Intet nyt.

 

8. Udendørsbaner:

Se pkt. 3.

 

9. Kommende generalforsamling – hvem er på valg, indkald m.v.

Indkaldelsen blev gennemgået, herunder hvem der er på valg m.v. Datoen blev fastlagt, og det bliver onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00.

Tina sørger for at få ajourført indkaldelse mailet til Elisabeth til udsendelse.

 

10. Certificering:

Intet nyt.

11. Indkomne forslag:

a) Forslag om bevægelsescensor for lyset i rytterstuen, b)gadelys ned langs vejen samt c)lys ved trappen ned fra terrassen.

Forslagene blev gennemgået og med følgende beslutning:

a)     Bevægelsescensor i rytterstuen: Blev nedstemt grundet man ikke tror, det vil komme til at fungere optimalt i rytterstuen, og desuden menes der ikke, at vore nuværende lamper er gearet til sluk/tænd med censor.

b)    Gadelys ned langt vejen: Linda forhører sig hos Teknisk Forvaltning, hvorvidt der kan give tilskud.

c)     Lys ved terrassen: Jf. pkt. 2, sidste afsnit er det aftalt at dette lys skal laves.

 

12. Sikkerhed:

Mette gjorde opmærksom på, at vi skal have søgt nye ridehjelme inden udgangen af 2017. Vi vil forsøge at søge dette hos Tryg-Fonden.

 

13. Nyt fra distriktet / DRF.

Intet nyt.

14. Udvalg:

Mette oplyste, at der ikke bliver afholdt distriktsstævner og klubstævner efter marts 2017, da stævneudvalget ikke har kræfterne til det mere. Ønsker man at overtage dette arbejde, er man mere end velkommen til at henvende sig til formanden, Mette Thomsen.

 

15. Markedsføring

Der er blevet gjort opmærksom på, at vores priser på hjemmesiden ikke er gennemskuelige, hvorfor det blev besluttet, at Mette gennemgår disse, så det fremgår helt præcist, hvad der er inkluderet i prisen for en boks.

 

16. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Der er følgende aktiviteter / stævner:

 • For partrytterne: Lørdag den 4. marts 2017 er der part undervisning.
 • Generalforsamling afholdes onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i rytterstuen.
 • Søndag den 19. marts 2017 forventes der at blive afholdt arbejdsdag. Nærmere info følger.
 • Der er distriktsstævne i dressur for hest den 25. og 26. marts 2017.
 • Den 10. og 11. april 2017 afholder vor rideskoleleder Sarah dressurkursus og alle er velkomne – både elev- og privatryttere.
 • Søndag den 30. april 2017 afholdes der elevstævne.
 • Fredag den 5. maj er der undervisning i Ryttermærke 1.
 • Lørdag den 20. og 21. maj 2017 afholder vi igen Mini ridelejr. Nærmere info herunder også info om tilmelding følger ved opslag på tavlerne i stalden samt på hjemmesiden.
 • Sidste uge i juni - uge 26 afholder vi igen sommer ridelejr. Nærmere info herunder også info om tilmelding følger ved opslag på tavlerne i stalden samt på hjemmesiden.
 • Lørdag den 26. august 2017 er der Åben rideklub med arrangementer på rideskolen og indvielse af vores nye baner samt fest om aftenen.

17. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

 

18. Eventuelt:

a. Clinic med Sissel Ulbæk – Linda orienterer herom. Det blev gennemgået og afvist.

b) Åben rideklub i anledning af Dansk Rideforbunds 100 års jubilæum – Linda orienterede herom, og hun havde udarbejdet et oplæg hvor Åben Rideklub kombineres med Åbent HUS for vore nye udendørs baner. Desuden er tanken, at elevskolen også kommer på banen i forhold til aktiviteter denne dag, hvor Åben Rideklub afholdes.

Linda har meldt os til hos DRF, og hun er desuden kontaktperson. Datoen for dette bliver den 26. august 2017. DRF har bekræftet vor tilmelding og oplyser bl.a. at man kan følge med i de planlagte jubilæumsaktiviteter på www.100aar.rideforbund.dk samt Dansk Ride Forbunds Facebookside.

Sluttelig oplyste Mette, at der blive indkøbt ny højtaler til elevhallen, så lyden bliver optimalt igen.

Referent:Tina Østergaard

Sekretær,