Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub


Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.


Dato: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00

Sted: Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue.

Udsendt: Torsdag den 9. februar 2023


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Behandling af indkomne forslag

5. Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer


Bestyrelsen består af:

Louise Bagger, Christian Markussen, Anne Pind, Lone Linnebjerg, Caroline Housager, Charlotte Børresen og Camilla Dybdahl (valgt som suppleant)

Udtrådt i årets løb: Anette Frølund


Følgende er på valg:

Louise Bagger (modtager ikke genvalg)

Lone Linnebjerg (modtager ikke genvalg)

Anne Pind (modtager genvalg for 1 år)

Caroline Housager (modtager genvalg)


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen


8. Valg af udvalgsformænd:

a. Aktivitetsudvalg

b. Festudvalg

c. Sports-/stævne udvalg

d. Juniorudvalg

e. Materialeudvalg

f. Cafeterieudvalg

g. Automatudvalg

h. Sponsorudvalg

i. Hjemmesideudvalg


9. Valg af 2 revisorer

10. Ridefonden AROS- Orientering om tiltag, nye ideer og planer.

11. Fastsættelse af kontingent

12. Eventuelt


Indsendte forslag jf. pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 28. februar 2023 kl.17. Disse skal mailes til Bestyrelsen på bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com


Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag vil være tilgængelige for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen via disse link: Årsrapport 2022 og indkomne forslag.


Generalforsamlingen er åben for alle betalende medlemmer af Skåde Rideklub.


Med venlig hilsen Bestyrelsen