Priser

Opstaldningskontrakt

Skåde Rideklub, Hørretvej 175 A, 8320 Mårslet

Opstaldningskontrakt

Lejer:

 Tlf.:

 Cpr.:

 Adresse:


Aftalen træder i kraft d. ________________________ og løber indtil den opsiges af én af parterne.

Hesten står opstaldet på følgende vilkår:

- Senest ved hestens ankomst til stalden betales en måneds opstaldning i depositum.
- Pensionspris betales månedsvist forud efter gældende prisliste og senest den 1. i måneden.
- I pensionen er indbefattet foder og pleje, boks eller spiltov, 1 sadelplads, 1 staldskab samt adgang til og brug af stedets faciliteter efter gældende regler.
- Klubben er berettiget til at opkræve gebyr efter gældende prisliste i tilfælde af for sen indbetaling.

Rideklubben påtager sig ansvaret for:

- At hesten passes og fodres fagligt korrekt,
- At dyrlæge, i staldens åbningstid, tilkaldes ved sygdom for ejers regning og ejer underrettes, hvis muligt,
- At hesten får nødvendige ormekure for ejers regning.

Rideklubben påtager sig ikke ansvaret for:

- Eventuelle sygdomme, skrammer m.m. som hesten måtte pådrage sig under opholdet.
- Erstatning af udstyr og hest i tilfælde af tyveri og brand.

Hesteejeren forpligter sig til:

- At hesten er basisvaccineret ved ankomst og til vedligeholdelse af korrekt vaccination,
- At være ansvarsforsikret som hesteejer,
- At afholde udgifterne til dyrlæge og smed
- At betale 50% af pensionsprisen incl. ridehuskort under fravær fra uopsagt staldplads i max. 2 mdr. og herefter at betale fuld pris. 1 måned skal placeres i juli.
- At der ikke disponeres over staldpladsen til anden side.
- At holde staldskilt á jour med oplysning om ejer, dyrlæge og smed med tlf.numre.
- At fraflytte sit staldskab ved ophør af staldplads.
- Reservation/sommergræs/fravær fra uopsagt staldplads, skal ske skriftlig med min. 1 mdr. varsel.

Opsigelse:
- Staldpladsen kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned fra begge sider.
- Ved restance over 1 måned eller misligholdelse af ovenstående opsiges kontrakten til omgående ophør og fraflytning. Opsigelse skal være skriftlig.
- Aflives eller dør hesten akut kan lejemålet opsiges som ovenfor af hesteejer. Pensionsprisen fastsættes herefter som tilsvarende
- ”fravær fra uopsagt staldplads”. Nedsat pensionspris gælder for resterende dage i opsigelsesmåneden + efterfølgende måned. Såfremt den fraflyttede staldplads kan genudlejes i opsigelsesperioden til listepris, godskrives hesteejer for egen betalt pension.
- Depositum tilbagebetales, når hesten er fjernet og evt. restancer betalt.

Depositum (svarende til én måneds opstaldning) betalt kr.:

 Dato: 

 (Hestens ejer) (For klubben):


Rev. Juni 2011
Skåde Rideklub, Hørretvej 175 A, 8320 Mårslet